logo
logo
Zam贸wienia publiczne i przetargi » Przetargi
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Radziejowie Moje Boisko- Orlik 2012

OG艁OSZENIE
o zam贸wieniu publicznym

1.INFORMACJE OG脫LNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ膭CEGO
Nazwa Zamawiaj膮cego: Gmina Miasto Radziej贸w
REGON: 000527440
NIP: 889-117-97-07
Adres: ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w
Godziny urz臋dowania: od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ ZAMIESZCZONA B臉DZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA
Strona internetowa: www.umradziejow.pl
1.3.RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO - administracja samorz膮dowa

2. OKRE艢LENIE TRYBU ZAM脫WIENIA
Post臋powanie o udzielanie zam贸wienia publicznego na zadanie Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Szkolnej w Radziejowie "Moje Boisko - Orlik 2012" prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustaw膮 oraz akt贸w wykonawczych do ustawy.

3.OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO艢CI LUB ZAKRESU ZAM脫WIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MO呕LIWO艢CI SK艁ADANIA OFERT CZ臉艢CIOWYCH
3.1. Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Szkolnej w Radziejowie "Moje Boisko - Orlik 2012"
3.2. Rodzaj zam贸wienia : roboty budowlane
3.3. Przedmiot zam贸wienia:
3.3.1. Budowa boiska do pi艂ki no偶nej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. ca艂kowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
3.3.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
3.3.3. Ogrodzenie terenu
3.3.4. O艣wietlenie terenu
3.3.5. Chodniki
Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zosta艂 opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia oraz w za艂膮cznikach do SIWZ.

4.INFORMACJA O MO呕LIWO艢CI Z艁O呕ENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert wariantowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Przedmiot zam贸wienia realizowany w po偶膮danym terminie do dnia 25 pa藕dziernika 2008 roku.

6.OPIS WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
6.1.1. Posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej w przedmiocie zam贸wienia dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci;
6.1.2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia tj.:
a) wykonali w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia tj. przed terminem publikacji og艂oszenia o zam贸wieniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jednego boiska pi艂karskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchni膮 poliuretanow膮 ( dopuszczalne jest wykazanie realizacji dw贸ch boiks w ramach jednej lub dw贸ch um贸w), z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi r贸wnie偶 do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje, protoko艂y odbioru, itp.),
b) dysponuj膮 osob膮/osobami posiadaj膮c膮/posiadaj膮cymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ciach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 do oferty ksero, potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em, takich uprawnie艅 oraz za艣wiadczenie, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego, potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby.
6.1.3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia tj. posiadaj膮 polis臋 lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej
6.1.4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych.
6.2. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y "spe艂nia - nie spe艂nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty. Z tre艣ci za艂膮czonych dokument贸w i o艣wiadcze艅 musi wynika膰 jednoznacznie, i偶 Wykonawca spe艂nia wy偶ej wymienione warunki.
6.3. Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.
6.4.Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu:
6.4.1. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 6 oraz Za艂膮cznik Nr 7 do SIWZ.
W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych:
1) Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
2) Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, oraz oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cych, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
6.4.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia:
1) Wykaz wykonanych rob贸t budowlanych polegaj膮cych na budowie boisk sportowych, w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego tj. przed terminem publikacji og艂oszenia o zam贸wieniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, w tym co najmniej jednego boiska pi艂karskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchni膮 poliuretanow膮, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. Do ka偶dej pozycji wykazu nale偶y za艂膮czy膰 dokumenty (protoko艂y odbioru, referencje)
2) Dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie uprawnie艅 budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ciach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz za艣wiadczenie/za艣wiadczenia, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego, potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby
(dokumenty mog膮 by膰 przedstawione w postaci kserokopii po艣wiadczonych za zgodno艣膰 z orygina艂em).
6.4.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia:
1) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮, 偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Zamawiaj膮cy dokona oceny spe艂niania warunk贸w na podstawie wymaganych dokument贸w
i o艣wiadcze艅 w oparciu o zasad臋 "spe艂nia- nie spe艂nia".

7.INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
7.1. Przyst臋puj膮c do niniejszego post臋powania ka偶dy Wykonawca zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 15 000,00 z艂 (s艂ownie z艂otych: pi臋tna艣cie tysi臋cy z艂otych).
7.2. Wadium nale偶y wnie艣膰 w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieni膮dzu,
2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
7.3. Wykonawca zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
7.4. Wadium w pieni膮dzu nale偶y wnie艣膰 na konto Zamawiaj膮cego:
Bank KDBS O/Osi臋ciny
Nr 19 9550 0003 2002 0005 3093 0007
W przypadku wadium wnoszonego w pieni膮dzu za termin wniesienia uznaje si臋 chwil臋 uznania kwoty na rachunku Zamawiaj膮cego.
7.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni偶 pieni膮dz - orygina艂 dokumentu potwierdzaj膮cego wniesienie wadium nale偶y z艂o偶y膰 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert w siedzibie Zamawiaj膮cego w kasie Urz臋du Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22 88-200 Radziej贸w lub do艂膮czy膰 do oferty.
7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w spos贸b okre艣lony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1.Kryterium Cena - znaczenie 80 pkt
80 (max liczba punkt贸w w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilo艣膰 punkt贸w przyznanych Wykonawcy
CN - najni偶sza zaoferowana cena
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

2.Kryterium Jako艣膰 nawierzchni boiska pi艂karskiego - "sztuczna trawa" - znaczenie 20 pkt

. Wykonawca, kt贸ry oferuje wykonanie nawierzchni boiska pi艂karskiego sztuczn膮 traw臋 posiadaj膮c膮 Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) producenta, kt贸rego sztuczna trawa u艂o偶ona zosta艂a co najmniej trzy lata przed terminem sk艂adania ofert , a u偶ytkownik nie zg艂asza艂 w tym okresie zastrze偶e艅 lub reklamacji jako艣ci otrzyma - 20 punkt贸w .
. Zaoferowanie "sztucznej trawy" innego producenta - 0 punkt贸w.

Zobowi膮zanie do zastosowania sztucznej trawy okre艣lonego producenta Wykonawca sk艂ada zgodnie ze wzorem Za艂膮cznika Nr 5a do Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.

9. MIEJSCE I TERMIN SK艁ADANIA OFERT
1.Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w budynku Zamawiaj膮cego, w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok贸j nr 117, w terminie do dnia 24 lipca 2008 roku, godz. 10.00
2.Z艂o偶ona oferta zostanie zarejestrowana (dzie艅, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.Otwarcie ofert nast膮pi w budynku Zamawiaj膮cego jak wy偶ej, pok. 119 dnia 24 lipca 2008 roku, godz. 10.15.

10. TERMIN ZWI膭ZANIA OFERT膭
1.Wykonawca sk艂adaj膮c ofert臋 pozostaje ni膮 zwi膮zany przez okres 30 dni licz膮c od dnia up艂ywu terminu sk艂adania ofert.
2.W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed up艂ywem terminu zwi膮zania ofert膮, Zamawiaj膮cy mo偶e tylko raz zwr贸ci膰 si臋 do Wykonawc贸w o wyra偶enie zgody na przed艂u偶enie tego terminu o oznaczony okres, nie d艂u偶szy jednak ni偶 60 dni.
3.Zgoda Wykonawcy na przed艂u偶enie okresu zwi膮zania ofert膮 musi by膰 wyra偶ona na pi艣mie i jest dopuszczalna tylko z przed艂u偶eniem okresu wa偶no艣ci wadium albo, je偶eli nie jest to mo偶liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed艂u偶ony okres zwi膮zania ofert膮.
4.Wniesienie protestu po up艂ywie terminu sk艂adania ofert zawiesza bieg terminu zwi膮zania ofert膮 do czasu rozstrzygni臋cia protestu.
11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉D膭 ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ膭CE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W, INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉DZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiaj膮cy nie przewiduje:
1)zawarcia umowy ramowej,
2)ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zatwierdzam
Burmistrz Miasta Radziej贸W
S艂awomir Bykowski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC355 KB POBIERZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA2008-07-03 17:18:52612
.PDF1319.4 KB POBIERZZaL Nr 1 do SIWZ2008-07-03 17:21:46577
.PDF133.2 KB POBIERZZa艂. Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna ogolna2008-07-03 17:22:23582
.PDF263.6 KB POBIERZZa艂. Nr 2 do SIWZ2008-07-03 17:23:22620
.PDF177.5 KB POBIERZZa艂. Nr 2 do SIWZ2008-07-03 17:24:33642
.PDF7545.9 KB POBIERZZa艂. Nr 2 do SIWZ2008-07-03 17:29:00618
.PDF3006.3 KB POBIERZZal. Nr 3 projekt budowlany odwodnienie boiska 22008-07-03 17:32:32632
.PDF1099.5 KB POBIERZZal. Nr 3 do SIWZ projekt budowlany zewn. instal. elektryczna22008-07-03 17:33:53751
.DOC46.5 KB POBIERZZal. Nr 3 do SIWZ projekt budowlany zewn. instal. elektryczna12008-07-03 17:34:381134
.PDF843.4 KB POBIERZZal. Nr 3 do SIWZ projekt budowlany zewn. instal. elektryczna32008-07-03 17:35:38854
.PDF1478.8 KB POBIERZZal. Nr 3 do SIWZ projekt budowlany odwodnienie boiska12008-07-03 17:36:59956
.PDF2794.4 KB POBIERZZa艂. Nr 3 do SIWZProjekt architektoniczno-budowlany kompleksu boisk wielofunkcyj2008-07-03 17:39:08691
.PDF1063.9 KB POBIERZZal. Nr 4 do SIWZ Przedmiar rob贸t2008-07-03 17:40:17801
.PDF172.2 KB POBIERZzapytanie 12008-07-04 10:29:13677
.DOC22 KB POBIERZwyja艣nienie 12008-07-04 11:18:18623
.PDF112.2 KB POBIERZzapytanie 22008-07-10 14:52:29654
.DOC21 KB POBIERZwyja艣nienie 22008-07-10 14:54:04587
.PDF93 KB POBIERZzapytanie 32008-07-14 15:23:43786
.DOC21 KB POBIERZwyja艣nienie 32008-07-14 15:23:59622

Autor : A. Ko藕mi艅ska
Zredagowa艂(a) : Anna Ko藕mi艅ska
Data wprowadzenia : 2008-07-03 17:17:38
Data ostatniej modyfikacji : 2008-07-03 17:17:38
Liczba wy艣wietle艅 : 3016licznik odwiedzin: 7757939