logo
logo
Zam贸wienia publiczne i przetargi » Przetargi
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa linii kablowej o艣wietleniowej w ulicy Chopina w Radziejowie

OG艁OSZENIE
o zam贸wieniu publicznym
1.INFORMACJE OG脫LNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ膭CEGO
Nazwa Zamawiaj膮cego: Gmina Miasto Radziej贸w
REGON: 000527440
NIP: 889-117-97-07
Adres: ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w
Godziny urz臋dowania: od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ ZAMIESZCZONA B臉DZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA
Strona internetowa: www.umradziejow.pl
1.3. RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO - administracja samorz膮dowa

2. OKRE艢LENIE TRYBU ZAM脫WIENIA
Post臋powanie o udzielanie zam贸wienia publicznego na zadanie Budowa linii kablowej o艣wietleniowej w ulicy Chopina w Radziejowie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustaw膮 oraz akt贸w wykonawczych do ustawy.

3.OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO艢CI LUB ZAKRESU ZAM脫WIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MO呕LIWO艢CI SK艁ADANIA OFERT CZ臉艢CIOWYCH
3.1. Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
Budowa linii kablowej o艣wietleniowej w ulicy Chopina w Radziejowie
3.2.Rodzaj zam贸wienia : roboty budowlane
3.3. Przedmiot zam贸wienia:
Budowa linii kablowej o艣wietleniowej na ulicy Chopina w Radziejowie. Projekt obejmuje:
1) linie elektroenergetyczne kablowe o艣wietleniowe ze s艂upami o艣wietleniowymi i oprawami ulicznymi. Liczba s艂up贸w o艣wietleniowych:
- od ulicy Polnej do ul. Franciszka艅skiej - 11 s艂up贸w,
- o艣wietlenie gara偶y - 6 s艂up贸w,
- za ulic膮 Franciszka艅sk膮 - 4 s艂upy;
2) sterowanie i uk艂ad pomiarowy;
3) schemat zasilania;
4) ochron臋 od pora偶e艅 pr膮dem elektrycznym.
Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia stanowi膮 za艂膮czniki (Za艂膮cznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t, Za艂膮cznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa, Za艂膮cznik Nr 3 - Przedmiar rob贸t)

UWAGA!!! Z za艂膮czonej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t (Za艂. Nr 1 do SIWZ) oraz Dokumentacji projektowej (Za艂. Nr 2 do SIWZ) nale偶y wykona膰 t臋 cz臋艣膰 zam贸wienia, kt贸r膮 obejmuje Przedmiar rob贸t (Za艂. Nr 3 do SIWZ).

4.INFORMACJA O MO呕LIWO艢CI Z艁O呕ENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert wariantowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Przedmiot zam贸wienia realizowany w po偶膮danym terminie do dnia 30 wrze艣nia 2008 roku.

6.OPIS WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
6.1.O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki udzia艂u okre艣lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
6.1.1.Spe艂nienie warunk贸w udzia艂u odnosz膮cych si臋 do posiadania niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione wed艂ug poni偶szych zasad :
1) udokumentowanie nale偶ytego wykonania przez Wykonawc臋, w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej jednego zam贸wienia w zakresie wykonywania rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych swoim charakterem i z艂o偶ono艣ci膮 robotom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia.
2) dysponowanie personelem kierowniczym przewidzianym do realizacji zam贸wienia z uwzgl臋dnieniem jego do艣wiadczenia zawodowego. Nale偶y przed艂o偶y膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e osoby te posiadaj膮 wymagane uprawnienia budowlane oraz przynale偶no艣膰 do Izby Budowlanej. Warunkiem Zamawiaj膮cego jest, by wykonawca wykaza艂 dysponowanie co najmniej jedn膮 osob膮, posiadaj膮c膮 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
3) przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.
6.2.Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y "spe艂nia - nie spe艂nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty.
6.3.Zamawiaj膮cy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.

6.4.Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu:
6.4.1. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 5 oraz Za艂膮cznik Nr 6 do SIWZ.
6.4.2.W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy :
1)Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶
6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
2)Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
3)Aktualne za艣wiadczenie oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
6.4.3.W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia:
1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego tj. przed terminem publikacji og艂oszenia o zam贸wieniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej jednego zam贸wienia w zakresie wykonywania rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych swoim charakterem i z艂o偶ono艣ci膮 robotom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia. Do wykazu Wykonawca zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje, protoko艂y odbioru, itp.). Wykaz nale偶y sporz膮dzi膰 zgodnie ze wzorem stanowi膮cym Za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.
2. Informacj臋 o personelu kierowniczym przewidzianym do realizacji zam贸wienia uwzgl臋dniaj膮c膮 jego do艣wiadczenie zawodowe oraz dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e osoby te posiadaj膮 wymagane uprawnienia budowlane oraz przynale偶no艣膰 do Izby Budowlanej. Warunkiem Zamawiaj膮cego jest, by wykonawca wykaza艂 dysponowanie co najmniej jedn膮 osob膮, posiadaj膮c膮 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
6.4.4.W celu potwierdzenia spe艂nienia warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia:
1)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮, 偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

7.INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
1.Przyst臋puj膮c do niniejszego post臋powania ka偶dy Wykonawca zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 3.000,00 z艂 (s艂ownie z艂otych: trzy tysi膮ce z艂otych).
2.Wykonawca mo偶e wnie艣膰 wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)pieni膮dzu,
2)por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3.Wykonawca zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
4.Wadium w pieni膮dzu nale偶y wnie艣膰 przelewem na konto Zamawiaj膮cego: Bank KDBS O/Osi臋ciny Nr konta 19 9550 0003 2002 0005 3093 0007
5.W przypadku wadium wnoszonego w pieni膮dzu, jako termin wniesienia wadium przyj臋ty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiaj膮cego.
6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni偶 pieni膮dz - orygina艂 dokumentu potwierdzaj膮cego wniesienie wadium nale偶y z艂o偶y膰 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert w siedzibie Zamawiaj膮cego w kasie Urz臋du Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22 88-200 Radziej贸w lub do艂膮czy膰 do oferty.
7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w spos贸b okre艣lony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt
Maksymalna liczba punkt贸w jak膮 mo偶e uzyska膰 Wykonawca wynosi - 100 pkt.

9. MIEJSCE I TERMIN SK艁ADANIA OFERT
1.Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 Zamawiaj膮cemu, w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok贸j nr 117, w terminie do dnia 05.08.2008 roku, godz. 10.00
2.Z艂o偶ona oferta zostanie zarejestrowana (dzie艅, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.Otwarcie ofert nast膮pi w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok. 119 dnia 05.08.2008 roku, godz. 10.15

10. TERMIN ZWI膭ZANIA OFERT膭
Wykonawca sk艂adaj膮c ofert臋 pozostaje ni膮 zwi膮zany przez okres 30 dni licz膮c od dnia up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉D膭 ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ膭CE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W, INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉DZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiaj膮cy nie przewiduje:
1)zawarcia umowy ramowej,
2)ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zatwierdzam
Burmistrz Miasta Radziej贸w
S艂awomir Bykowski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC291 KB POBIERZSpecyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia2008-07-11 12:58:54624
.PDF178.7 KB POBIERZZal. Nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna2008-07-11 13:36:521776
.PDF934.1 KB POBIERZZal. Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa2008-07-11 13:52:44605
.PDF7578.2 KB POBIERZZal. nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa2008-07-11 13:54:59738
?30.9 KB POBIERZZal. Nr 3 do SIWZ Przedmiar rob贸t 12008-07-11 13:55:39904
?29.7 KB POBIERZZal. Nr 3 do SIWZ Przedmiar rob贸t 22008-07-11 13:55:59888
.PDF328.3 KB POBIERZzapytanie 12008-07-29 14:07:04671
.DOC21 KB POBIERZwyja艣nienie 12008-07-29 14:09:15631

Autor : A. Ko藕mi艅ska
Zredagowa艂(a) : Anna Ko藕mi艅ska
Data wprowadzenia : 2008-07-11 12:58:01
Data ostatniej modyfikacji : 2008-07-11 12:58:01
Liczba wy艣wietle艅 : 2841licznik odwiedzin: 7757955