logo
logo
Zam贸wienia publiczne i przetargi » Przetargi
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont drogi gminnej - ulicy Szpitalnej w Radziejowie

OG艁OSZENIE
o zam贸wieniu publicznym

1.INFORMACJE OG脫LNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ膭CEGO
Nazwa Zamawiaj膮cego: Gmina Miasto Radziej贸w
REGON: 000527440
NIP: 889-117-97-07
Adres: ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w
Godziny urz臋dowania: od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ ZAMIESZCZONA B臉DZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA
Strona internetowa:www.umradziejow.pl
1.3.RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO - administracja samorz膮dowa

2. OKRE艢LENIE TRYBU ZAM脫WIENIA
Post臋powanie o udzielanie zam贸wienia publicznego na zadanie Remont drogi gminnej - ulicy Szpitalnej w Radziejowie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustaw膮 oraz akt贸w wykonawczych do ustawy.

3.OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO艢CI LUB ZAKRESU ZAM脫WIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MO呕LIWO艢CI SK艁ADANIA OFERT CZ臉艢CIOWYCH
3.1.Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
Remont drogi gminnej - ulicy Szpitalnej w Radziejowie.
3.2.Rodzaj zam贸wienia : roboty budowlane
3.3.Przedmiot zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest remont drogi gminnej - ulicy Szpitalnej w Radziejowie.
1.Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
1) Remont jezdni:
Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie r贸wninnym od km 0+363 do km 0+521.
Roboty rozbi贸rkowe:
- mechaniczna rozbi贸rka kraw臋偶nik贸w betonowych 15x30 cm wraz z 艂aw膮 - z wywiezieniem materia艂贸w z rozbi贸rki na odleg艂o艣膰 do 1 km strona lewa (od km 0+441 do km0+506);
Roboty przygotowawcze:
- ustawienie kraw臋偶nik贸w betonowych na podsypce cementowo - piaskowej w wymiarach 13x30 cm wraz z wykonaniem 艂awy z oporem z betonu B-10;
Roboty nawierzchniowe:
- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
- wyr贸wnanie istniej膮cej podbudowy mieszank膮 mineralno - bitumiczn膮 II standardu wg BN-74/8934-06 cz臋艣ciowo zamkni臋tej w ilo艣ci 40kg/m2 z transportem mieszanki na odleg艂o艣膰 15 km,
- mechaniczne skropienie warstwy profilowej emulsj膮 asfaltow膮 w ilo艣ci 0,2 kg/m2,
- wykonanie warstwy 艣cieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej dowo偶onej z odleg艂o艣ci 15 km, grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 4 cm.
2) Remont parkingu strona prawa jezdni:
Roboty nawierzchniowe:
- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
- wyr贸wnanie istniej膮cej podbudowy mieszank膮 mineralno-bitumiczn膮 II standardu wg BN-74/8934-06 cz臋艣ciowo zamkni臋tej w ilo艣ci 40 kg/m2 z transportem mieszanki samochodami samowy艂adowczymi 5-10 na odl. 15 km,
- mechaniczne skropienie warstwy profilowej emulsj膮 asfaltow膮 w ilo艣ci 0,2 kg/m2 ,
- wykonanie warstwy 艣cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowo偶onej z odl. 15 km, grubo艣膰 warstwy po zag臋szczeniu 4 cm.

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia stanowi膮 za艂膮czniki (Za艂膮cznik Nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t, Za艂膮cznik Nr 7 - Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t, Za艂膮cznik Nr 8 - Dokumentacja projektowa, Za艂膮cznik Nr 9 - Przedmiar rob贸t)
UWAGA!!! Z za艂膮czonej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t (Za艂. Nr 6 do SIWZ), Szczeg贸艂owej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob贸t (Za艂. Nr 7 do SIWZ) oraz Dokumentacji projektowej (Za艂. Nr 8 do SIWZ) nale偶y wykona膰 t臋 cz臋艣膰 zam贸wienia, kt贸r膮 obejmuje Przedmiar rob贸t tj. jezdnia i parking prawa strona (Za艂. Nr 9 do SIWZ).

4.INFORMACJA O MO呕LIWO艢CI Z艁O呕ENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert wariantowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Termin zako艅czenia wykonania ca艂o艣ci rob贸t do dnia 30 wrze艣nia 2008 roku.

6.OPIS WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
6.1.O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1)posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej w przedmiocie zam贸wienia dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci;
2)posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia tj.:
a)wykonali w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia tj. dniem 17 lipca 2008 roku, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej pi臋膰 rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi r贸wnie偶 do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje, protoko艂y odbioru, itp.),
b)dysponuj膮 osob膮 mog膮c膮 pe艂ni膰 funkcj臋 kierownika budowy, posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane w zakresie budowy dr贸g Wykonawca zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 do oferty ksero, potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em, takich uprawnie艅 oraz za艣wiadczenie, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego, potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby.
3)znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia tj. posiadaj膮 polis臋 lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej
4)nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych.
6.2.Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y "spe艂nia - nie spe艂nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty.
6.3.Zamawiaj膮cy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.
6.4.Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu:
6.4.1. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.
6.4.2.W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych:
1)Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
2)Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, oraz oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cych, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne
i spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
6.4.3.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia:
1).Wykaz wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego tj. dniem 17 lipca 2008 roku, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
Dla ka偶dej pozycji wykazu nale偶y za艂膮czy膰 dokumenty (protoko艂y odbioru, referencje
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC318.5 KB POBIERZSpecyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia2008-07-17 15:28:07598
.DOC168.5 KB POBIERZZal. Nr 6 do SIWZ2008-07-17 15:34:40720
.PDF1082.3 KB POBIERZZa艂. Nr 6 do SIWZ mapy2008-07-17 15:35:54624
.DOC178.5 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:36:25616
.DOC49.5 KB POBIERZZa艂. Nr 8 do SIWZ Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:37:32603
.DOC167.5 KB POBIERZZa艂. Nr 8 do SIWZ Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:37:55653
.DOC547.5 KB POBIERZZa艂. Nr 8 do SIWZ Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:38:31625
.DOC3987 KB POBIERZZa艂. Nr 8 do SIWZ Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:40:36552
.DOC82 KB POBIERZZa艂. Nr 8 do SIWZ Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:40:57586
.DOC119 KB POBIERZZa艂. Nr 8 do SIWZ Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:41:10589
.DOC104 KB POBIERZZa艂. Nr 8 do SIWZ Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:41:25598
.DOC72 KB POBIERZZa艂. Nr 8 do SIWZ Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:41:39591
.DOC51 KB POBIERZZa艂. Nr 8 do SIWZ Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t2008-07-17 15:41:48625
.DOC66.5 KB POBIERZZal. Nr 10 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY2008-07-17 15:43:15625
.DOC67.5 KB POBIERZZal. Nr 9 do SIWZ Przedmiar rob贸t2008-07-17 15:43:39640

Autor : A. Ko藕mi艅ska
Zredagowa艂(a) : Anna Ko藕mi艅ska
Data wprowadzenia : 2008-07-17 15:21:11
Data ostatniej modyfikacji : 2008-07-17 15:21:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2930licznik odwiedzin: 7757907