logo
logo
Zam贸wienia publiczne i przetargi » Przetargi
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa chodnika w ulicy Polnej w Radziejowie

OG艁OSZENIE
o zam贸wieniu publicznym

1.INFORMACJE OG脫LNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ膭CEGO
Nazwa Zamawiaj膮cego: Gmina Miasto Radziej贸w
REGON: 000527440
NIP: 889-117-97-07
Adres: ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w
Godziny urz臋dowania: od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ ZAMIESZCZONA B臉DZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA
Strona internetowa: www.umradziejow.pl
1.3.RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO - administracja samorz膮dowa

2. OKRE艢LENIE TRYBU ZAM脫WIENIA
Post臋powanie o udzielanie zam贸wienia publicznego na zadanie Przebudowa chodnika w ulicy Polnej w Radziejowie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustaw膮 oraz akt贸w wykonawczych do ustawy.

3.OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO艢CI LUB ZAKRESU ZAM脫WIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MO呕LIWO艢CI SK艁ADANIA OFERT CZ臉艢CIOWYCH
3.1.Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
Przebudowa chodnika w ulicy Polnej w Radziejowie
3.2.Rodzaj zam贸wienia : roboty budowlane
3.3.Przedmiot zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa chodnika w ulicy Polnej w Radziejowie.
3.4.Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
3.4.1.ROBOTY POMIAROWE
3.4.2.ROBOTY ROZBI脫RKOWE
- r臋czna rozbi贸rka kraw臋偶nik贸w betonowych 15x30 cm wraz z 艂aw膮 - z wywiezieniem materia艂贸w z rozbi贸rki na odl. do 1 km,
- mechaniczne rozebranie chodnik贸w z p艂yt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, u艂o偶onych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materia艂贸w z rozbi贸rki na odl. do 1 km
3.4.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudow膮 wykonan膮 betonem,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
- ustawienie kraw臋偶nik贸w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem 艂awy z oporem z betonu B-10 kraw臋偶niki.
3.4.4. WYKONANIE WJAZD脫W I CHODNIKA
- koryto wykonane r臋cznie w chodniku w gruncie kat II-IV, g艂臋boko艣膰 koryta 28 cm
- wykonanie i zag臋szczenie warstwy z piasku na wjazdach i chodniku, grubo艣膰 warstwy 艣rednio 10 cm
- wykonanie podbudowy z chudego betony B 7,5, przygotowanego na miejscu wbudowania, piel臋gnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewaniem wod膮, grubo艣膰 warstwy 10,0 cm
- wykonanie wjazdu z kostki brukowej o grubo艣ci 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype艂nione piaskiem
- wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubo艣ci 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype艂nione piaskiem

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia stanowi膮 za艂膮czniki (Za艂膮cznik Nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t, Za艂膮cznik Nr 7 - Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob贸t, Za艂膮cznik Nr 8 - Dokumentacja projektowa, Za艂膮cznik Nr 9 - Przedmiar rob贸t)

4.INFORMACJA O MO呕LIWO艢CI Z艁O呕ENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert wariantowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Termin zako艅czenia wykonania ca艂o艣ci rob贸t do dnia 15 pa藕dziernika 2008 roku.

6.OPIS WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
6.1.O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1)posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej w przedmiocie zam贸wienia dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci;
2)posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia tj.:
a)wykonali w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia tj. dniem 17 lipca 2008 roku, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi r贸wnie偶 do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje, protoko艂y odbioru, itp.),
b)dysponuj膮 osob膮 mog膮c膮 pe艂ni膰 funkcj臋 kierownika budowy, posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane w zakresie budowy dr贸g Wykonawca zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 do oferty ksero, potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em, takich uprawnie艅 oraz za艣wiadczenie, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego, potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby.
3)znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia tj. posiadaj膮 polis臋 lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej
4)nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych.
6.2.Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y spe艂nia - nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty.
6.3.Zamawiaj膮cy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.
6.4. Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu:
6.4.1. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.
6.4.2. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych:
1)Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
2)Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, oraz oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cych, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne
i spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
6.4.3.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia:
1).Wykaz wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego tj. dniem 1sierpnia 2008 roku, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
Dla ka偶dej pozycji wykazu nale偶y za艂膮czy膰 dokumenty (protoko艂y odbioru, referencje) potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie.
2). Dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie uprawnie艅 budowlanych przez osob臋 mog膮c膮 pe艂ni膰 funkcj臋 kierownika budowy wraz z aktualnym za艣wiadczeniem wpisu na list臋 w艂a艣ciwej Okr臋gowej Izby Samorz膮du Zawodowego i wg potrzeby za艣wiadczeniem lub decyzj膮 o wpisie do rejestru prowadzonego przez G艂贸wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
6.4.4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia:
1) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮, 偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

7.INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
1.Przyst臋puj膮c do niniejszego post臋powania ka偶dy Wykonawca zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 800,00 z艂 (s艂ownie z艂otych: osiemset zlotych).
2.Wykonawca mo偶e wnie艣膰 wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)pieni膮dzu,
2)por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3.Wykonawca zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
4.Wadium w pieni膮dzu nale偶y wnie艣膰 przelewem na konto Zamawiaj膮cego: Bank KDBS O/Osi臋ciny Nr konta 19 9550 0003 2002 0005 3093 0007
5.W przypadku wadium wnoszonego w pieni膮dzu, jako termin wniesienia wadium przyj臋ty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiaj膮cego.
6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni偶 pieni膮dz - orygina艂 dokumentu potwierdzaj膮cego wniesienie wadium nale偶y z艂o偶y膰 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert w siedzibie Zamawiaj膮cego w kasie Urz臋du Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22 88-200 Radziej贸w lub do艂膮czy膰 do oferty.
7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w spos贸b okre艣lony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena wykonania zam贸wienia = 100 %
Ocena przebiega艂a b臋dzie poprzez por贸wnanie ceny ca艂kowitej brutto - najni偶szej spo艣r贸d zaoferowanych - do ceny oferty badanej wed艂ug wzoru:
C = [Cmin / Cbad] x 100
gdzie:
C - liczba punkt贸w za cen臋 ofertow膮
Cmin - najni偶sza cena ofertowa spo艣r贸d ofert badanych
Cbad - cena oferty badanej
Zamawiaj膮cy uzna za najkorzystniejsz膮 t臋 ofert臋, kt贸ra uzyska najwy偶sz膮 sum臋 punkt贸w.

9. MIEJSCE I TERMIN SK艁ADANIA OFERT
1.Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 Zamawiaj膮cemu, w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok贸j nr 117, w terminie do dnia 22.08.2008 roku, godz. 10.00
2.Z艂o偶ona oferta zostanie zarejestrowana (dzie艅, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.Otwarcie ofert nast膮pi w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok. 119 dnia 22.08.2008 roku, godz. 10.15
10. TERMIN ZWI膭ZANIA OFERT膭
Wykonawca sk艂adaj膮c ofert臋 pozostaje ni膮 zwi膮zany przez okres 30 dni licz膮c od dnia up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉D膭 ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ膭CE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W, INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉DZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiaj膮cy nie przewiduje:
1)zawarcia umowy ramowej,
2)ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Zatwierdzam
Burmistrz Miasta Radziej贸w
S艂awomir BykowskiOg艂oszenie z dnia 04.08.2008 r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA
Informuj臋, 偶e nast膮pi艂a modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w cz臋艣ci dotycz膮cej Przedmiaru rob贸t. Poni偶ej w "Za艂膮cznikach do pobrania" za艂膮czono aktualny Przedmiar rob贸t.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC277.5 KB POBIERZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA2008-08-01 15:22:23595
.DOC115.5 KB POBIERZZal. Nr 6 Dokumentacja projektowa2008-08-01 15:23:00807
graf.945.4 KB POBIERZZal. Nr 6 do SIWZ2008-08-01 15:25:06568
graf.945.4 KB POBIERZZal. Nr 6 do SIWZ2008-08-01 15:25:45570
.DOC185 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna2008-08-01 15:26:16564
.DOC51 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna2008-08-01 15:26:25647
.DOC50 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna2008-08-01 15:26:34587
.DOC82 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna2008-08-01 15:26:441169
?216 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna2008-08-01 15:26:54601
.DOC119.5 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna2008-08-01 15:27:04574
.DOC894.5 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna2008-08-01 15:27:36599
.DOC82.5 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna2008-08-01 15:27:48594
.DOC103.5 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna2008-08-01 15:27:57580
.DOC61.5 KB POBIERZZal.Nr 8 Przedmiar rob贸t2008-08-01 15:28:34611
.DOC58 KB POBIERZZal. Nr 9 Kosztorys ofertowy2008-08-01 15:28:53616
.DOC60.5 KB POBIERZPRZEDMIAR ROB脫T - POPRAWIONY2008-08-04 13:56:41629

Autor : A. Ko藕mi艅ska
Zredagowa艂(a) : Anna Ko藕mi艅ska
Data wprowadzenia : 2008-08-01 15:19:02
Data ostatniej modyfikacji : 2008-08-04 13:55:38
Liczba wy艣wietle艅 : 2841

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Ko藕mi艅ska  01.08.2008 15:31poka偶 t膮 wersj臋
Anna Ko藕mi艅ska  01.08.2008 15:19poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7757971