logo
logo
Zam贸wienia publiczne i przetargi » Zam贸wienia publiczne
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w

OG艁OSZENIE
o zam贸wieniu publicznym

1. INFORMACJE OG脫LNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ膭CEGO
Nazwa Zamawiaj膮cego: Gmina Miasto Radziej贸w
REGON: 000527440
NIP:聽 889-117-97-07
Adres: ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w
Godziny urz臋dowania: od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ ZAMIESZCZONA B臉DZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA
Strona internetowa: www.umradziejow.pl
1.3.RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO - administracja samorz膮dowa
2. OKRE艢LENIE TRYBU ZAM脫WIENIA
Post臋powanie o udzielanie zam贸wienia publicznego na zadanie "Dostawa opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w" prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepis贸w ustawy z聽dnia聽 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.), zwanej dalej ustaw膮 oraz akt贸w wykonawczych do ustawy.
3.OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO艢CI LUB ZAKRESU ZAM脫WIENIA
1. Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
Dostawa opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w
2. Rodzaj zam贸wienia : dostawy
3. Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
Dostaw臋 opa艂u do budynk贸w administrowanych przez Urz膮d Miasta Radziej贸w:
1. w臋giel kamienny sortymentu MIA艁,
klasy MI 25/9 WG PN 82/C - 97聽001
ZAWARTO艢膯 POPIO艁U - 12%
WILGOTNO艢膯 - 9,5%,
ZAWARTO艢膯 SIARKI - 0,52%,
KALORYCZNO艢膯 - 25 000 KJ/KG
WYMIAR ZIARNA - 31,5-0 mm
2. w臋giel kamienny sortymentu ORZECH,
ZAWARTO艢膯 POPIO艁U - 3,50%
WILGOTNO艢膯 - 7,30%,
ZAWARTO艢膯 SIARKI - 0,46%,
KALORYCZNO艢膯 - 28 872 KJ/KG
WYMIAR ZIARNA - 80-40 mm

Zapotrzebowanie na opa艂 okre艣la si臋 nast臋puj膮co:
1. w臋giel kamienny sortymentu MIA艁:
1) do Urz臋du Miasta Radziej贸w - 60 ton
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w
2) do Miejskiej Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej - 5 ton
ul. Ko艣ciuszki 1, 88-200 Radziej贸w
2. w臋giel kamienny sortymentu ORZECH - 20 ton,
do Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa, 88-200 Radziej贸w

kod CPV: 09111000 -1 - W臋giel

4.INFORMACJA O MO呕LIWO艢CI Z艁O呕ENIA OFERTY WARIANTOWEJ LUB OFERTY CZ臉艢CIOWEJ
1)Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert wariantowych.
2)Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert cz臋艣ciowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Przedmiot zam贸wienia realizowany w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

6.OPIS WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1)posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej w przedmiocie zam贸wienia dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci;
2)posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia
3)znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia
4)nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych.
2. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg聽formu艂y spe艂nia - nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w聽dokumentach i聽o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty. Z聽tre艣ci聽za艂膮czonych dokument贸w i聽o艣wiadcze艅 musi wynika膰 jednoznacznie, i偶聽Wykonawca spe艂nia wy偶ej wymienione warunki.
3. Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w聽post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w聽wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.

7. Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu:
Wykonawca jest zobowi膮zany z艂o偶y膰 o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w聽art. 22 ust. 1 ustawy, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik聽Nr聽2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.

8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
W niniejszym post臋powaniu Zamawiaj膮cy nie wymaga wp艂acenia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Cena wykonania zam贸wienia = 100 %
2. Ocena przebiega艂a b臋dzie poprzez por贸wnanie ceny ca艂kowitej brutto - najni偶szej spo艣r贸d zaoferowanych - do ceny oferty badanej wed艂ug wzoru:

C = [Cmin / Cbad] x 100

gdzie:
C - liczba punkt贸w za cen臋 ofertow膮
Cmin - najni偶sza cena ofertowa spo艣r贸d ofert badanych
Cbad - cena oferty badanej

3. W protokole z przeprowadzonego post臋powania zostanie przedstawiona punktacja dla ka偶dej z ofert wyliczona przez Zamawiaj膮cego wed艂ug wzoru.
4. Zamawiaj膮cy uzna za najkorzystniejsz膮 t臋 ofert臋, kt贸ra uzyska najwy偶sz膮 sum臋 punkt贸w.

10. MIEJSCE I TERMIN SK艁ADANIA OFERT
1.Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w budynku Zamawiaj膮cego, w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok贸j nr 117, w聽terminie do聽dnia 3 lutego 2009 roku, godz. 10.00
2.Z艂o偶ona oferta zostanie zarejestrowana (dzie艅, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.Otwarcie ofert nast膮pi w budynku Zamawiaj膮cego jak wy偶ej, pok. 119 w dniu 3 lutego 2009 roku, godz. 10.15.

11. TERMIN ZWI膭ZANIA OFERT膭
1.Wykonawca sk艂adaj膮c ofert臋 pozostaje ni膮 zwi膮zany przez okres 30 dni licz膮c od聽dnia up艂ywu terminu sk艂adania ofert.
2.W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed up艂ywem terminu zwi膮zania ofert膮, Zamawiaj膮cy mo偶e tylko raz zwr贸ci膰 si臋 do Wykonawc贸w o wyra偶enie zgody na przed艂u偶enie tego terminu o oznaczony okres, nie d艂u偶szy jednak ni偶 60 dni.
3.Zgoda Wykonawcy na przed艂u偶enie okresu zwi膮zania ofert膮 musi by膰 wyra偶ona na pi艣mie i jest dopuszczalna tylko z przed艂u偶eniem okresu wa偶no艣ci wadium albo, je偶eli nie jest to mo偶liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed艂u偶ony okres zwi膮zania ofert膮.
4.Wniesienie protestu po up艂ywie terminu sk艂adania ofert zawiesza bieg terminu zwi膮zania ofert膮 do czasu rozstrzygni臋cia protestu.

12. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉D膭 ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ膭CE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W, INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉DZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

Zamawiaj膮cy nie przewiduje:
1. zawarcia umowy ramowej,
2. ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w,
3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Radziej贸w, dnia 26 stycznia 2009 roku
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC226 KB POBIERZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA2009-01-26 10:07:31514

Autor : A. Ko藕mi艅ska
Zredagowa艂(a) : Anna Ko藕mi艅ska
Data wprowadzenia : 2009-01-26 10:06:49
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-26 10:08:57
Liczba wy艣wietle艅 : 2087

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Ko藕mi艅ska  26.01.2009 09:06poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6789852