logo
logo
Zam贸wienia publiczne i przetargi » Zam贸wienia publiczne
OG艁OSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJ脫W

o zam贸wieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie wykonanie studni g艂臋binowej na uj臋ciu wody Meprozet w Radziejowie

OG艁OSZENIE
o zam贸wieniu publicznym
1. INFORMACJE OG脫LNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ膭CEGO
Nazwa Zamawiaj膮cego: Gmina Miasto Radziej贸w
REGON: 000527440
NIP:聽 889-117-97-07
Adres: ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w
Godziny urz臋dowania: od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ ZAMIESZCZONA B臉DZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA
Strona internetowa: www.umradziejow.pl
1.3. RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO - administracja samorz膮dowa
2. OKRE艢LENIE TRYBU ZAM脫WIENIA
Post臋powanie o udzielanie zam贸wienia publicznego na zadanie Wykonanie studni g艂臋binowej na uj臋ciu wody Meprozet w Radziejowie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepis贸w ustawy z聽dnia聽 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.), zwanej dalej ustaw膮 oraz akt贸w wykonawczych do ustawy.
3. OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO艢CI LUB ZAKRESU ZAM脫WIENIA
1. Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
Wykonanie studni g艂臋binowej na uj臋ciu wody Meprozet w Radziejowie
2. Rodzaj zam贸wienia : roboty budowlane
3. Przedmiot zam贸wienia:
1) roboty wiertnicze - wykonanie studni g艂臋binowej metod膮 udarow膮 do g艂臋boko艣ci 81 m
2) wykonanie obudowy studni
3) zamontowanie agregatu pompowego
4) roboty instalacyjne:
a. przy艂膮cze wodoci膮gowe
b. przy艂膮cze energetyczne NN
5) wykonanie bada艅 fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia stanowi膮 za艂膮czniki do SIWZ (Za艂膮cznik Nr 6 - Projekt prac geologicznych, Za艂膮cznik Nr 7 - Og贸lna specyfikacja techniczna, Za艂膮cznik Nr 8 - Przedmiar rob贸t).

Uwaga! W tre艣ci projektu prac geologicznych oraz w za艂膮czniku nr 4 projektu nast膮pi艂a zmiana konstrukcji filtra, na filtr szczelinowy PVC-KV Preussag. Dok艂adny opis zosta艂 zawarty w Og贸lnej specyfikacji technicznej w p-kcie 1.3.3. a).

kod CPV: 45.26.22.20-9 - Wiercenie studni wodnych

4. INFORMACJA O MO呕LIWO艢CI Z艁O呕ENIA OFERTY WARIANTOWEJ LUB OFERTY CZ臉艢CIOWEJ
1) Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert wariantowych.
2) Zamawiaj膮cy nie dopuszcza z艂o偶enia ofert cz臋艣ciowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Przedmiot zam贸wienia realizowany w terminie do dnia 30 wrze艣nia 2009 roku.

6. INFORMACJA O MO呕LIWO艢CIACH UDZIELENIA ZAM脫WIE艃 UZUPE艁NIAJ膭CYCH
Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych.

7. OPIS WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej w przedmiocie zam贸wienia dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci;
2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia tj.:
a) wykonali w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia tj. dniem 27 maja 2009 roku, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, zrealizowali nale偶ycie min. 2 roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia o warto艣ci min. 100.000,00 z艂. brutto ka偶da podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr聽4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi r贸wnie偶 do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje, protoko艂y odbioru, itp.),
b) dysponuj膮 lub b臋d膮 dysponowali osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia do kierowania pracami geologicznymi,
c) dysponuj膮 odpowiednim potencja艂em technicznym.
3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia tj. posiadaj膮 polis臋 lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci do wysoko艣ci oferowanej warto艣ci zam贸wienia
4) nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych.
2. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg聽formu艂y spe艂nia - nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w聽dokumentach i聽o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty. Z聽tre艣ci聽za艂膮czonych dokument贸w i聽o艣wiadcze艅 musi wynika膰 jednoznacznie, i偶聽Wykonawca spe艂nia wy偶ej wymienione warunki.
3. Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w聽post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w聽wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.
7. Wykaz o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w w niniejszym post臋powaniu:
1. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w聽art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik聽Nr聽2 oraz Za艂膮cznik Nr 3 do聽niniejszej SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub聽czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych:
1) Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do聽ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
2) Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, oraz oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cych, 偶e Wykonawca nie zalega z聽op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne
i spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e聽uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawionych nie wcze艣niej ni偶聽3聽miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia:
1) Wykaz wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego tj. dniem 25 maja 2009 roku, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, zrealizowali nale偶ycie min. 2 roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia o warto艣ci min. 100.000,00 z艂. brutto ka偶da podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr聽4 do SIWZ).
Dla ka偶dej pozycji wykazu nale偶y za艂膮czy膰 dokumenty (protoko艂y odbioru, referencje) potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie.
2) Wykaz niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia narz臋dzi i urz膮dze艅, kt贸rymi dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 wykonawca.
3) Pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia narz臋dzi i urz膮dze艅, je偶eli w wykazie, o kt贸rym mowa w pkt 2, wykonawca wskaza艂 narz臋dzia i urz膮dzenia, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂;
4) Wykaz os贸b, kt贸rymi dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 Wykonawca i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci. Do wykazu kadry musz膮 by膰 do艂膮czone kopie uprawnie艅 budowlanych.
5) Pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, je偶eli w wykazie, o kt贸rym mowa w pkt 2, wykonawca wskaza艂 osoby, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂.
4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia:
1) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Polisa OC w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej do wysoko艣ci oferowanej warto艣ci zam贸wienia.

Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮,
偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
1. Przyst臋puj膮c do niniejszego post臋powania ka偶dy Wykonawca zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium w聽wysoko艣ci 聽5聽000,00 z艂 (s艂ownie z艂otych: pi臋膰 tysi臋cy z艂otych 00/100).
2. Wadium nale偶y wnie艣膰 w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
pieni膮dzu,
por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowi膮zany jest wnie艣膰 wadium przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
4. Wadium w pieni膮dzu nale偶y wnie艣膰 na konto Zamawiaj膮cego:
Bank KDBS O/Osi臋ciny
Nr 19 9550 0003 2002 0005 3093 0007
W przypadku wadium wnoszonego w pieni膮dzu za termin wniesienia uznaje si臋聽chwil臋 uznania kwoty na rachunku Zamawiaj膮cego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni偶 pieni膮dz - orygina艂 dokumentu potwierdzaj膮cego wniesienie wadium nale偶y z艂o偶y膰 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert w siedzibie Zamawiaj膮cego w kasie Urz臋du Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22 88-200 Radziej贸w lub do艂膮czy膰 do oferty.
6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w spos贸b okre艣lony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Cena wykonania zam贸wienia = 100 %
2. Ocena przebiega艂a b臋dzie poprzez por贸wnanie ceny ca艂kowitej brutto - najni偶szej spo艣r贸d zaoferowanych - do ceny oferty badanej wed艂ug wzoru:

C = [Cmin / Cbad] x 100

gdzie:
C - liczba punkt贸w za cen臋 ofertow膮
Cmin - najni偶sza cena ofertowa spo艣r贸d ofert badanych
Cbad - cena oferty badanej

3. W protokole z przeprowadzonego post臋powania zostanie przedstawiona punktacja dla ka偶dej z ofert wyliczona przez Zamawiaj膮cego wed艂ug wzoru.
4. Zamawiaj膮cy uzna za najkorzystniejsz膮 t臋 ofert臋, kt贸ra uzyska najwy偶sz膮 sum臋 punkt贸w.

10. MIEJSCE I TERMIN SK艁ADANIA OFERT
1. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w budynku Zamawiaj膮cego, w Urz臋dzie Miasta Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok贸j nr 117, w聽terminie do聽dnia 17 czerwca 2009 roku, godz. 10.00
2. Z艂o偶ona oferta zostanie zarejestrowana (dzie艅, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nast膮pi w budynku Zamawiaj膮cego jak wy偶ej, pok. 119 w dniu 17 czerwca 2009 roku, godz. 10.15.

11. TERMIN ZWI膭ZANIA OFERT膭
1. Wykonawca sk艂adaj膮c ofert臋 pozostaje ni膮 zwi膮zany przez okres 30 dni licz膮c od聽dnia up艂ywu terminu sk艂adania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed up艂ywem terminu zwi膮zania ofert膮, Zamawiaj膮cy mo偶e tylko raz zwr贸ci膰 si臋 do Wykonawc贸w o wyra偶enie zgody na przed艂u偶enie tego terminu o oznaczony okres, nie d艂u偶szy jednak ni偶 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przed艂u偶enie okresu zwi膮zania ofert膮 musi by膰 wyra偶ona na pi艣mie i jest dopuszczalna tylko z przed艂u偶eniem okresu wa偶no艣ci wadium albo, je偶eli nie jest to mo偶liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed艂u偶ony okres zwi膮zania ofert膮.
4. Wniesienie protestu po up艂ywie terminu sk艂adania ofert zawiesza bieg terminu zwi膮zania ofert膮 do czasu rozstrzygni臋cia protestu.

12. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉D膭 ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ膭CE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP脫W, INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KT脫REJ B臉DZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

Zamawiaj膮cy nie przewiduje:
1. zawarcia umowy ramowej,
2. ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w,
3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Radziej贸w, dnia 27 maja 2009 roku
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC326.5 KB POBIERZSpecyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia2009-05-27 09:13:05453
.PDF3237.8 KB POBIERZZal. Nr 6 do SIWZ Projekt prac geologicznych2009-05-27 09:14:59760
?3592.2 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Og贸lna specyfikacja techniczna2009-05-27 09:17:08386
.PDF2534.1 KB POBIERZZal. Nr 8 do SIWZ Przedmiar rob贸t2009-05-27 09:18:36473
.DOC24.5 KB POBIERZzapytanie12009-06-01 09:21:15454
.DOC24.5 KB POBIERZodpowiedz12009-06-03 11:17:12428
.DOC23.5 KB POBIERZzapytanie22009-06-03 12:38:20430
.DOC24 KB POBIERZodpowiedz22009-06-03 12:39:06447

Autor : A. Ko藕mi艅ska
Zredagowa艂(a) : Anna Ko藕mi艅ska
Data wprowadzenia : 2009-05-27 09:10:51
Data ostatniej modyfikacji : 2009-05-27 09:31:26
Liczba wy艣wietle艅 : 2604

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Ko藕mi艅ska  27.05.2009 08:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6787584