logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miasta
2018-2023

Uchwa艂a Nr XII/110/2020
w sprawie zawarcia porozumienia mi臋dzygminnego dotycz膮cego wsp贸艂dzia艂ania Gminy Miasto Radziej贸w przy realizacji zadania polegaj膮cego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/109/2020
w sprawie powo艂ania Skarbnika Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/108/2020
w sprawie odwo艂ania Skarbnika Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/107/2020
w sprawie przyj臋cia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziej贸w na lata 2017 - 2022"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/106/2020
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2020 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/105/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/104/2020
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do realizacji projektu pod nazw膮 "Wyspa Malucha"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/103/2020
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowanie tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/102/2020
w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/101/2020
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/100/2020
w sprawie studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/99/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/98/2020
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2020 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/97/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/96/2020
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/95/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/94/2020
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/93/2020
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/92/2020
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/91/2020
w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/90/2020
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/89/2020
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2020 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/88/2020
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/87/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Zespo艂u Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/86/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/85/2019
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/84/2019
w sprawie przyj臋cia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziej贸w w latach 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/83/2019
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 32 na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/82/2019
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/81/2019
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/80/2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/79/2019
w sprawie stwierdzenia zako艅czenia dzia艂alno艣ci Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/78/2019
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorz膮du Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 266 ul. Szybka o budow臋 艣cie偶ki pieszo-rowerowej w Radziejowie"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/77/2019
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/76/2019
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/75/2019
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2020 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/74/2019
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/73/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/72/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/71/2019
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/70/2019
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/69/2019
w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/68/2019
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2020 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/67/2019
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Rady Miasta Radziej贸w Nr XXIX/252/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w oraz okre艣lenia warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/66/2019
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Rady Miasta Radziej贸w Nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci stawki tej op艂aty na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/65/2019
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta stanowi膮cej podstaw臋 do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/64/2019
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/63/2019
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/62/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/61/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/60/2019
w sprawie przyj臋cia do realizacji "Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/59/2019
zmieniaj膮ca Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/58/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/57/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/56/2019
w sprawie wyra偶enia zgody na wsp贸艂prac臋 i wsp贸艂dzia艂anie Gminy Miasto Radziej贸w z Samorz膮dem Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 266 ul. Szybka o budow臋 艣cie偶ki pieszo-rowerowej w Radziejowie" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i wykupu grunt贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/55/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/54/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/53/2019
w sprawie wyboru 艂awnika
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/52/2019
w sprawie przyj臋cia "Programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla Miasta Radziej贸w na lata 2019-2032"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/51/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/50/2019
w sprawie powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego zg艂oszonych kandydat贸w na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/49/2019
w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o wyp艂at臋 dodatku energetycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/48/2019
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/47/2019
w sprawie tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedszkola pracuj膮cych z grupami obejmuj膮cymi dzieci 6 - letnie i dzieci m艂odsze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/46/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w oraz okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych, od dnia 1 wrze艣nia 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/45/2019
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/44/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/43/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/42/2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/41/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/39/2019
w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/38/2019
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. Szkolnej 6 na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/37/2019
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/36/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/35/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania zada艅 z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/34/2019
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w znajduj膮cych si臋 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej wy艂膮cznej w艂asno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/33/2019
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/32/2019
w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o wyp艂at臋 dodatku energetycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2019
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorz膮du Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych wojew贸dztwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/28/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/27/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli, rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2019
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2019
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2019
w sprawie wysoko艣ci i warunk贸w udzielania bonifikat od wniesienia op艂aty jednorazowej z tytu艂u przekszta艂cenia prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/2019
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami miasta Radziej贸w dotycz膮cych realizacji projektu pn. "Bud偶et obywatelski w mie艣cie Radziej贸w w 2020 r."
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/17/2018
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rz膮dowego programu "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2018
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie wsparcia w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem rz膮dowym "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2018 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diety dla Radnych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2019 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2018
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/2018
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018
w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji skarg, wniosk贸w i petycji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018
w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2018
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7639359