logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miasta
2006-2010

Uchwa艂a Nr XXXII/221/10
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziej贸w w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Ko艣ciuszki, Szybka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/220/10
w sprawie uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego tryb, spos贸b powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owe warunki jego funkcjonowania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/219/10
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/218/10
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/217/10
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y 2010 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/216/10
w sprawie ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/215/10
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/214/10
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/213/10
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXI/212/2010
w sprawie: zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXI/211/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXI/210/2010
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXX/209/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXX/208/2010
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy za I p贸艂rocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowych instytucji kultury
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/207/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilk贸w w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/206/2010
w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/205/2010
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/204/2010
w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu opracowanego w ramach dzia艂ania 9.1.2 PO KL, dotycz膮cego wsparcia szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w i lice贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/203/2010
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i udzia艂 w realizacji projektu pn. "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczni贸w klas I-III Szk贸艂 Podstawowych w Wojew贸dztwie Kujawsko - Pomorskim"
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/202/2010
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i udzia艂 w realizacji projektu pn. "e Us艂ugi - e-Organizacja
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/201/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/200/2010
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych Gminy Miasto Radziej贸w i jej jednostek organizacyjnych, a tak偶e wskazania organ贸w lub os贸b do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVIII/199/2010
w sprawie przyj臋cia "Programu Ochrony 艢rodowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Radziej贸w na lata 2008 - 2011 z perspektyw膮 na lata 2012 - 2015"
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVIII/198/2010
w sprawie aktualizacji opisu granic okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVIII/197/2010
w sprawie aktualizacji opisu granic obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/196/2010
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/195/2010
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji z bud偶etu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w po艂o偶onych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej w艂asno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/194/2010
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/192/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/191/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/190/2010
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Radziej贸w z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/189/2010
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/188/2010
w sprawie podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo艂ecznego Sp贸艂ka z o.o. w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/187/2010
w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych Gminy Miasta Radziej贸w oraz jej jednostek organizacyjnych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa, a tak偶e wskazania organ贸w lub os贸b do tego uprawnionych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/185/2010
w sprawie przyj臋cia regulaminu nadawania tytu艂u "Honorowego Obywatela Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/184/2010
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/183/2010
w sprawie przyj臋cia Programu Aktywno艣ci Lokalnej dla Miasta Radziej贸w na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/182/2009
w sprawie przyj臋cia regulaminu nadawania tytu艂u "Honorowego Obywatela Miasta Radziej贸w".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/181/2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2007 - 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/180/2009
w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/179/2009
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/178/2009
w sprawie zaci膮gni臋cia zobowi膮zania na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych w 2010 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/177/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/176/2009
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia艂ania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/175/2009
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2010 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/174/2009
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/173/2009
w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/172/2009
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/171/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/170/2009
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnym i podatku le艣nym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/169/2009
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y 2009 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/168/2009
w sprawie trybu i szczeg贸艂owych warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/167/2009
w sprawie ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/166/2009
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/165/2009
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/164/2009
w sprawie nieodp艂atnego przej臋cia od Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Radziejowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/163/2009
w sprawie ustalenia kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/162/2009
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/161/2009
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Radziejowie za zakup sprz臋tu technicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/160/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/159/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/158/2009
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/157/2009
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/156/2009
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/155/2009
w sprawie wydania opinii o projekcie Uchwa艂y Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 roku o przekszta艂ceniu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmi艅skiego w Bydgoszczy polegaj膮cego na likwidacji kom贸rki dzia艂alno艣ci podstawowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/154/2009
w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/153/2009
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/152/2009
ustalenia szczeg贸艂owych zasad udzielania rozmiaru zni偶ek nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz szczeg贸艂owe zasady zwalniania od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰, tygodniowy obowi膮zkowy wymiar godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizuj膮cych w ramach stosunku pracy obowi膮zki okre艣lone dla stanowisk o r贸偶nym tygodniowym wymiarze godzin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/151/2009
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do realizacji projektu opracowanego w ramach dzia艂ania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/150/2009
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XX/124/2009 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 24 marca 2009 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/149/2009
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XX/125/2009 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 24 marca 2009 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/148/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/147/2009
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/146/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/145/2009
w sprawie przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/144/2009
w sprawie przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/143/2009
w sprawie przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/141/2009
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/140/2009
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/139/2009
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziej贸w z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/138/2009
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/137/2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziej贸w na lata 2008 - 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/136/2009
w sprawie przyst膮pienia Gminy Miasta Radziej贸w do realizacji projektu pt. "Edukacja przedszkolna szans膮 na lepszy rozw贸j dzieci"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/135/2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 dotycz膮c膮 podzia艂u Miasta Radziej贸w na okr臋gi wyborcze w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/134/2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 dotycz膮c膮 podzia艂u Miasta Radziej贸w na obwody g艂osowania w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/133/2009
w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania w SP ZOZ Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/132/2009
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia艂ania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/131/2009
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/130/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu W艂oc艂awek na utrzymanie Izby Wytrze藕wie艅 we W艂oc艂awku w 2009 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/129/2009
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/128/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radziejowskiego na dofinansowanie koszt贸w realizacji inwestycji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/127/2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych wojew贸dztwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/126/2009
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/125/2009
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta w 2009 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/124/2009
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/123/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/122/2008
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziej贸w na lata 2008 - 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/121/2008
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia艂ania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/120/2008
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2009 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/119/2008
w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/118/2008
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie aportem do sp贸艂ki Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Spo艂ecznego Sp. z o.o. w Radziejowie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/117/2008
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/116/2008
w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/115/2008
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/114/2008
w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at za us艂ugi w zakresie usuwania unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/113/2008
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/112/2008
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/111/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/110/2008
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/109/2008
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty od posiadania ps贸w oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/108/2008
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty targowej, okre艣lenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okr臋偶nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/107/2008
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/106/2008
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y 2008 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/105/2008
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, okre艣lenia warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/104/2008
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/103/2008
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/ 102/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/101/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/100/2008
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/99/2008
w sprawie wyra偶enia zgody na wniesienie aportem do sp贸艂ki Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Spo艂ecznego Sp. z o.o. w Radziejowie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/98/2008
w sprawie rozpatrzenia skargi Radnych na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/97/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/96/2008
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/95/2008
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/94/2008
w sprawie Regulaminu przyznawania 艣wiadcze艅 finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/93/2008
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/92/2008
w sprawie ustalenia minimalnych stawek op艂at za dzier偶aw臋 grunt贸w komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/91/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/90/2008
w sprawie przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/89/2008
w sprawie przyznania Odznaki "Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/88/2008
w sprawie: zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/87/2008
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych wojew贸dztwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/86/2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/84/2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/83/2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/82/2008
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziej贸w z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/81/2008
w sprawie: przyst膮pienia do realizacji i zobowi膮zania si臋 do zabezpieczenia 艣rodk贸w finansowych na inwestycj臋 realizowan膮 w ramach programu "Moje Boisko Orlik
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/80/2008
w sprawie udzielania dotacji z bud偶etu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w po艂o偶onych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej w艂asno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/79/2008
w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/78/2008
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/77/2008
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin膮.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/76/2008
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych oraz odp艂atno艣ci za posi艂ki przygotowywane w tych sto艂贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/75/2008
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/74/2008
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/73/2008
w sprawie szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych Gminy Miasta Radziej贸w oraz jej jednostek organizacyjnych...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/72/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/71/2007
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla Radnych oraz okre艣lenia wysoko艣ci zrycza艂towanej diety dla Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/70/2007
w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at za us艂ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/69/2007
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochod贸w w艂asnych dla Publicznej Szko艂y Podstawowej Nr 1 w Radziejowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/68/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/67/2007
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia艂ania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/66/2007
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi..." na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/65/2007
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/64/2007
w sprawie uchylenia uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/63/2007
w sprawie uchylenia uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/62/2007
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/61/2007
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/60/2007
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/59/2007
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/58/2007
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/57/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/56/2007
w sprawie ustalenia minimalnych stawek op艂at za korzystanie z komunalnych lokali u偶ytkowych zaj臋tych pod dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/55/2007
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnym i podatku le艣nym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/54/2007
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty od posiadania ps贸w oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/53/2007
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty targowej, okre艣lenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okr臋偶nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/52/2007
w sprawie ustalenia 艣redniej ceny sprzeda偶y drewna uzyskanej przez nadle艣nictwa za pierwsze trzy kwarta艂y 2007 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le艣nego na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/51/2007
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, okre艣lenia warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/50/2007
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/49/2007
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Miasta Radziej贸w na rok podatkowy 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/48/2007
w sprawie ustanowienia 艣w. Jana Chrzciciela Patronem Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/47/2007
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/46/2007
w sprawie wyboru 艂awnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/45/2007
w sprawie wydania opinii o projekcie Uchwa艂y Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 roku...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/44/2007
w sprawie podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo艂ecznego Sp贸艂ka z o.o. w Radziejowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/43/2007
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VIII/38/2007 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych wojew贸dztwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/41/2007
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/40/2007
w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Brzeskiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/39/2007
w sprawie powo艂ania Zespo艂u opiniodawczego ds. wyboru 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/38/2007
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych wojew贸dztwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/37/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/36/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/2007
w sprawie przyznania Odznaki „Zas艂u偶ony dla Miasta Radziej贸w”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/2007
w sprawie udzielania dotacji z bud偶etu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w po艂o偶onych na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej w艂asno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/2007
w sprawie zorganizowania i prowadzenia na terenie Miasta Radziej贸w mieszka艅 chronionych, okre艣lenia zasad i kryteri贸w przyznawania 艣rodowiskowej formy pomocy w formie mieszkania chronionego oraz ustalenia zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w mieszkaniu chronionym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/2007
w sprawie ustalenia zadania s艂u偶膮cego ochronie 艣rodowiska i gospodarce wodnej pod nazw膮 „Dofinansowanie ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej dzia艂a艅 polegaj膮cych na usuwaniu z terenu Miasta materia艂贸w budowlanych zawieraj膮cych azbest.”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/2007
w sprawie uchwalenia Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/2007
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie im. Franciszka Beci艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/2007
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2006 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/27/2007
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2006 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/26/2007
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziej贸w z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/2007
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Pana W艂odzimierza Gorzyckiego o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/2007
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Pani Wandy 艢niegowskiej o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/23/2007
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/22/2007
w sprawie przyj臋cia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/21/2007
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/20/2007
w sprawie podwy偶szenia wysoko艣ci kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z bezp艂atnych posi艂k贸w w ramach programu wieloletniego „Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/19/2007
w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2006
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2007 – 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/2006
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego kwalifikuj膮cego do udzielenia przez Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/2006
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia艂ania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/14/2006
w sprawie przyj臋cia „Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2007 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/13/2006
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2006
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr VIII/54/2003 Rady Miasta Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2003 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2006
w sprawie wskazania Wiceprzewodnicz膮cego Rady Miasta uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczno艣ci odbywania podr贸偶y s艂u偶bowych przez Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2006
w sprawie czynno艣ci Przewodnicz膮cego Rady Miasta z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Burmistrza Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2006
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2006
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasto Radziej贸w do Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2006 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie miasta Radziej贸w na 2006 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2006
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla Radnych oraz okre艣lenia wysoko艣ci zrycza艂towanej diety dla Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2006
w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2006
w sprawie wyboru komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2006
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2006
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7574099