logo
logo
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta
2018-2023

Uchwała Nr XII/110/2020
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miasto Radziejów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XII/109/2020
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XII/108/2020
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XII/107/2020
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017 - 2022"
Więcej »
Uchwała Nr XII/106/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2020 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr XII/105/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/104/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą "Wyspa Malucha"
Więcej »
Uchwała Nr XII/103/2020
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej »
Uchwała Nr XII/102/2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XI/101/2020
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2020 roku
Więcej »
Uchwała Nr XI/100/2020
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XI/99/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr XI/98/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2020 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr XI/97/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr XI/96/2020
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr XI/95/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr XI/94/2020
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr X/93/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr X/92/2020
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/91/2020
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Więcej »
Uchwała Nr X/90/2020
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2020 roku
Więcej »
Uchwała Nr X/89/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2020 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr X/88/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr IX/87/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr IX/86/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Więcej »
Uchwała Nr IX/85/2019
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IX/84/2019
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2020
Więcej »
Uchwała Nr IX/83/2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 32 na rzecz najemcy tego lokalu
Więcej »
Uchwała Nr IX/82/2019
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Brzeskiej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr IX/81/2019
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IX/80/2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IX/79/2019
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr IX/78/2019
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie"
Więcej »
Uchwała Nr IX/77/2019
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2020 roku
Więcej »
Uchwała Nr IX/76/2019
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr IX/75/2019
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2020 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr IX/74/2019
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr IX/73/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr IX/72/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr VIII/71/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr VIII/70/2019
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/69/2019
w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/68/2019
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2020 rok"
Więcej »
Uchwała Nr VIII/67/2019
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/252/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Więcej »
Uchwała Nr VIII/66/2019
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/65/2019
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/64/2019
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/63/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/62/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr VIII/61/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr VII/60/2019
w sprawie przyjęcia do realizacji "Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów".
Więcej »
Uchwała Nr VII/59/2019
zmieniająca Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr VII/58/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr VII/57/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr VII/56/2019
w sprawie wyrażenia zgody na współpracę i współdziałanie Gminy Miasto Radziejów z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i wykupu gruntów
Więcej »
Uchwała Nr VII/55/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr VII/54/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr VII/53/2019
w sprawie wyboru ławnika
Więcej »
Uchwała Nr VI/52/2019
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radziejów na lata 2019-2032"
Więcej »
Uchwała Nr VI/51/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej »
Uchwała Nr VI/50/2019
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Więcej »
Uchwała Nr VI/49/2019
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Więcej »
Uchwała Nr VI/48/2019
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VI/47/2019
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
Więcej »
Uchwała Nr VI/46/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Radziejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Więcej »
Uchwała Nr VI/45/2019
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2019 roku
Więcej »
Uchwała Nr VI/44/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr VI/43/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/42/2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/41/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/40/2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr IV/39/2019
w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/38/2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Szkolnej 6 na rzecz najemcy tego lokalu
Więcej »
Uchwała Nr IV/37/2019
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/36/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/35/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/34/2019
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej wyłącznej własności
Więcej »
Uchwała Nr IV/33/2019
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/32/2019
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Więcej »
Uchwała Nr IV/31/2019
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację bieżących zadań własnych województwa
Więcej »
Uchwała Nr IV/30/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/29/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr IV/28/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr III/27/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Więcej »
Uchwała Nr III/26/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr III/25/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr III/24/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr III/23/2019
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2019 roku
Więcej »
Uchwała Nr III/22/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030
Więcej »
Uchwała Nr III/21/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr III/20/2019
w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr III/19/2019
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2019 roku
Więcej »
Uchwała Nr III/18/2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2020 r."
Więcej »
Uchwała Nr II/17/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Więcej »
Uchwała Nr II/16/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019
Więcej »
Uchwała Nr II/15/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr II/14/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr II/13/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr II/12/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr II/11/2018
w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr II/10/2018
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr II/9/2018
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2019 rok"
Więcej »
Uchwała Nr II/8/2018
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr II/7/2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2019
Więcej »
Uchwała Nr II/6/2018
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr I/5/2018
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2018
w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/1/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102