logo
logo
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta
2014-2018

Uchwała Nr XXIX/254/2018
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/253/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/252/2018
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/251/2018
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/250/2018
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/249/2018
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/248/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/247/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/246/2018
w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/245/2018
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/244/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/243/2018
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/242/2018
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie darowizny niezabudowanej nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/241/2018
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/240/2018
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/239/2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/238/2018
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/237/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/236/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/235/2018
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/234/2018
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/233/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/232/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/231/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/230/2018
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/229/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/228/2018
w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/227/2018
w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/226/2018
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/225/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/224/2018
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/223/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/222/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/221/2018
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/220/2018
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/219/2018
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/218/2018
uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2018 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/217/2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 28/15 na rzecz najemcy tego lokalu
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/216/2018
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/215/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/214/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/213/2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2019 r."
Więcej »
Uchwała Nr XXV/212/2018
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022"
Więcej »
Uchwała Nr XXV/211/2018
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/189/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022"
Więcej »
Uchwała Nr XXV/210/2018
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2018 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXV/209/2018
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2018 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXV/208/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXV/207/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXV/206/2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2018 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXV/205/2018
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXV/204/2018
w sprawie obwodów głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/203/2018
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/202/2018
w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/201/2018
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/200/2018
w sprawie okręgów wyborczych
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/199/2018
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Radziejów za pomocą innego instrumentu płatniczego
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/198/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/197/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2018 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/196/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/195/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2017 - 2028
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/194/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/193/2017
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/192/2017
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Radziejów na lata 2018
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/191/2017
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/190/2017
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radziejów na lata 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/189/2017
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXII/188/2017
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/97/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXII/187/2017
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/160/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022
Więcej »
Uchwała Nr XXII/186/2017
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej »
Uchwała Nr XXII/185/2017
w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XXII/184/2017
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr XXII/183/2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXII/182/2017
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXII/181/2017
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXII/180/2017
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2018 rok"
Więcej »
Uchwała Nr XXI/179/2017
w sprawie rozwiązania straży miejskiej
Więcej »
Uchwała Nr XXI/178/2017
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/177/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXI/176/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr XXI/175/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2017 - 2028
Więcej »
Uchwała Nr XXI/174/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XX/173/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XX/172/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
Więcej »
Uchwała Nr XX/171/2017
w sprawie zmiany Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XX/170/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej
Więcej »
Uchwała Nr XX/169/2017
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej wyłącznej własności
Więcej »
Uchwała Nr XX/168/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2017 - 2028
Więcej »
Uchwała Nr XX/167/2017
sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/166/2017
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/165/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/164/2017
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Radziejów uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/163/2017
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/162/2017
w sprawie współdziałania z Gminą Radziejów w wykonaniu zadania publicznego polegającego na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 Bieganowo - Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/161/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów z Województwem Kujawsko - Pomorskiem przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Radziejowie" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/160/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/159/2017
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Miasto Radziejów jest organem prowadzącym
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/158/2017
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego Gmina Miasto Radziejów jest organem prowadzącym
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/157/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/156/2017
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2017 roku
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/155/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2017 - 2028
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/154/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/153/2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2018 r."
Więcej »
Uchwała Nr XVII/152/2017
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2017 roku
Więcej »
Uchwała Nr XVII/151/2017
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2017 roku
Więcej »
Uchwała Nr XVII/150/2017
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XV/130/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Juszczyńskiego na działalność Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVII/149/2017
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2017 roku
Więcej »
Uchwała Nr XVII/148/2017
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVII/147/2017
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVII/146/2017
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka
Więcej »
Uchwała Nr XVII/145/2017
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Więcej »
Uchwała Nr XVII/144/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2017 - 2028
Więcej »
Uchwała Nr XVII/143/2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVII/142/2017
w sprawie uchwalenia Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XVII/141/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Więcej »
Uchwała Nr XVII/140/2017
w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście Radziejów na lata 2017
Więcej »
Uchwała Nr XVI/139/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/138/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/137/2016
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XVI/136/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2016 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XVI/135/2016
sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVI/134/2016
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata2017
Więcej »
Uchwała Nr XVI/133/2016
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017
Więcej »
Uchwała Nr XVI/132/2016
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2017
Więcej »
Uchwała Nr XVI/131/2016
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2017 rok
Więcej »
Uchwała Nr XV/130/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XV/129/2016
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. 1- go Maja 21/23 na rzecz najemcy tego lokalu
Więcej »
Uchwała Nr XV/128/2016
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Przemysłowej i ul. o. Artura Zapaśnika w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XV/127/2016
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XV/126/2016
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XV/125/2016
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Więcej »
Uchwała Nr XV/124/2016
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XV/123/2016
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XV/122/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2016 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XV/121/2016
sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XV/120/2016
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej
Więcej »
Uchwała Nr XV/119/2016
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2016 - 2022
Więcej »
Uchwała Nr XV/118/2016
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Radziejów na lata 2016 - 2022
Więcej »
Uchwała Nr XV/117/2016
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2017 rok"
Więcej »
Uchwała Nr XIV/116/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIV/115/2016
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą "Pomocna dłoń"
Więcej »
Uchwała Nr XIV/114/2016
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIV/113/2016
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny niezabudowanej nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XIV/112/2016
w sprawie zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XIV/111/2016
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej wyłącznej własności
Więcej »
Uchwała Nr XIV/110/2016
w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XIV/109/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2016 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XIV/108/2016
sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIII/107/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
Więcej »
Uchwała Nr XIII/106/2016
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 28, stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 28/14 na rzecz najemcy tego lokalu
Więcej »
Uchwała Nr XIII/105/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr XIII/104/2016
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
Więcej »
Uchwała Nr XIII/103/2016
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGIEK" Sp. z o.o. w Radziejowie oraz objęcia z tego tytułu udziałów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/102/2016
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGIEK" Sp. z o.o. w Radziejowie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radziejów oraz objęcia z tego tytułu udziałów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/101/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2016 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XIII/100/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIII/99/2016
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/98/2016
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2016-2022
Więcej »
Uchwała Nr XIII/97/2016
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/96/2016
w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XII/95/2016
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/94/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr XI/93/2016
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej »
Uchwała Nr XI/92/2016
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2016 roku
Więcej »
Uchwała Nr XI/91/2016
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r."
Więcej »
Uchwała Nr XI/90/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr XI/89/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2016 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XI/88/2016
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/87/2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr X/86/2015
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
Więcej »
Uchwała Nr X/85/2015
w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr X/84/2015
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr X/83/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr X/82/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/81/2015
w sprawie wyboru ławników
Więcej »
Uchwała Nr X/80/2015
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016
Więcej »
Uchwała Nr X/79/2015
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2016
Więcej »
Uchwała Nr X/78/2015
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr IX/77/2015
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2016 rok"
Więcej »
Uchwała Nr IX/76/2015
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015 r. Nr VIII/60/2015 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IX/75/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr IX/74/2015
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IX/73/2015
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Więcej »
Uchwała Nr IX/72/2015
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IX/71/2015
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr IX/70/2015
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IX/69/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr IX/68/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr VIII/67/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy w sprawie realizacji zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym wzdłuż drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Radziejowie"
Więcej »
Uchwała Nr VIII/66/2015
w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Miasto Radziejów ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy
Więcej »
Uchwała Nr VIII/65/2015
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/64/2015
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Więcej »
Uchwała Nr VIII/63/2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/62/2015
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/61/2015
w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr VIII/60/2015
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/59/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr VIII/58/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr VII/57/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka
Więcej »
Uchwała Nr VII/56/2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr VII/55/2015
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26, stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 28/14 na rzecz najemcy tego lokalu
Więcej »
Uchwała Nr VII/54/2015
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Brzeskiej, Dolnej i odcinka ul. Objezdnej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr VII/53/2015
w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Radziejów ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy
Więcej »
Uchwała Nr VII/52/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr VII/51/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr VII/50/2015
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr VI/49/2015
w sprawie wyrażenia woli przejęcia drogi wojewódzkiej nr 266 relacji Ciechocinek Sompolno na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 - ulicą Płowiecką (km 41+970) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2844C stanowiącej ulicę Kruszwicką (km 43+442)
Więcej »
Uchwała Nr VI/48/2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
Więcej »
Uchwała Nr VI/47/2015
w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VI/46/2015
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/45/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr V/44/2015
w sprawie wprowadzenia w części miasta Radziejów objętej ulicami Rynek, Pułaskiego, Przesmyk, Kilińskiego, Zachodnia, Rzemieślnicza, Toruńska, Dolna, Kościuszki czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych
Więcej »
Uchwała Nr V/43/2015
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Radziejów, których właścicielem jest Gmina Miasto Radziejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Więcej »
Uchwała Nr V/42/2015
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Szkolnej 4 na rzecz najemcy tego lokalu
Więcej »
Uchwała Nr V/41/2015
w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Więcej »
Uchwała Nr V/40/2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr V/39/2015
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2015 roku
Więcej »
Uchwała Nr V/38/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr V/37/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr V/36/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr V/35/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2014
Więcej »
Uchwała Nr IV/34/2015
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Radziejowie a Burmistrzem Miasta Radziejów, w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radziejowie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr IV/33/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Więcej »
Uchwała Nr IV/32/2015
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr IV/31/2015
w sprawie ustanowienia użytkowania na rzecz Stowarzyszenia Ogrodu Działkowego Stokrotka w Radziejowie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów położonych w Radziejowie przy ul. Działkowej na działce o numerze geodezyjnym 856/4 oraz położonej przy ul. Słonecznej na działce o numerze geodezyjnym 856/3
Więcej »
Uchwała Nr IV/30/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasta Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 769, o pow. 1,3094 ha, księga wieczysta WL1R/00029297/8 położonej w obrębie Radziejów, służebnością przesyłu...
Więcej »
Uchwała Nr IV/29/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu
Więcej »
Uchwała Nr IV/28/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Więcej »
Uchwała Nr IV/27/2015
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2015 roku
Więcej »
Uchwała Nr IV/26/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr IV/25/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr III/24/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr III/23/2015
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr III/22/2015
w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr III/21/2015
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr II/20/2014
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczności odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr II/19/2014
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej wyłącznej własności
Więcej »
Uchwała Nr II/18/2014
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr II/17/2014
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasto Radziejów do Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło
Więcej »
Uchwała Nr II/16/2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr II/15/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr II/14/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr II/13/2014
w sprawie przyjęcia Programu gospodarki ściekowej dla Miasta Radziejów z uwzględnieniem Planu Aglomeracji Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr II/12/2014
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr II/11/2014
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok"
Więcej »
Uchwała Nr II/10/2014
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015
Więcej »
Uchwała Nr II/9/2014
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2015
Więcej »
Uchwała Nr II/8/2014
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2015 rok
Więcej »
Uchwała Nr I/7/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr I/6/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr I/5/2014
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2014
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2014
w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2014
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/1/2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102