logo
logo
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta
2010-2014

Uchwała Nr XXXI/258/2014
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasto Radziejów nie stanowiących jej wyłącznej własności.
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/257/2014
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/256/2014
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/255/2014
w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/254/2014
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok"
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/253/2014
w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/252/2014
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/251/2014
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/250/2014
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/249/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2014 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/248/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/247/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXX/246/2014
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXX/245/2014
zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXX/244/2014
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXX/243/2014
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Więcej »
Uchwała Nr XXX/242/2014
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXX/241/2014
w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
Więcej »
Uchwała Nr XXX/240/2014
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych przez Gminę Miasto Radziejów nieruchomości nr 1333/18 położonej w Radziejowie przy ul. Bema
Więcej »
Uchwała Nr XXX/239/2014
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych przez Gminę Miasto Radziejów nieruchomości nr.1516/1 położonej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXX/238/2014
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2014 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXX/237/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację bieżących zadań własnych województwa
Więcej »
Uchwała Nr XXX/236/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2014 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXX/235/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXX/234/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/233/2014
w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Radziejów do stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/232/2014
w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Radziejów na lata 2014 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/231/2014
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasta Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 769, o pow. 1,3094 ha, księga wieczysta WL1R/00029297/8 położonej w obrębie Radziejów, służebnością przesyłu oraz udostępnienia gruntu pod inwestycję, związaną z przeprowadzeniem linii kablowej podziemnej SN wraz z kablami sterowniczymi elektrowni wiatrowych oraz przyłączem elektrycznym.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/230/2014
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/229/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 - 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/228/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów położonej w Radziejowie przy ul. Objezdnej 40 na działce geodezyjnej nr 168/1 oraz udzielenia bonifikaty
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/227/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Radziejów położonej w Radziejowie przy ul. Objezdnej 33 na działce geodezyjnej nr 460/2 oraz udzielenia bonifikaty
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/226/2014
zmieniająca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2014 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/225/2014
zmieniająca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/224/2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/223/2014
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2014 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/222/2014
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2014 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/221/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Miasto Radziejów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/220/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/219/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/218/2014
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/217/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/216/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/215/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/214/2014
w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/213/2014
w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Radziejów do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" z siedzibą w Gnieźnie
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/212/2014
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2014 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/211/2014
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/210/2014
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/209/2014
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/208/2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/207/2014
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację bieżących zadań własnych województwa
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/206/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 2029
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/205/2014
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/204/2014
w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/203/2014
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/202/2014
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział w realizacji zdania pn.: Remont chodnika w ul. Działkowej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/201/2014
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/200/2014
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i zasad odpłatności za te usługi
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/199/2014
w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała nr XXV/198/2013
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Więcej »
Uchwała nr XXV/197/2013
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/124/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała nr XXV/196/2013
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów"
Więcej »
Uchwała nr XXV/195/2013
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014
Więcej »
Uchwała nr XXV/194/2013
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014
Więcej »
Uchwała nr XXV/193/2013
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2014 rok
Więcej »
Uchwała nr XXV/192/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013-2029
Więcej »
Uchwała nr XXV/191/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Uchwała nr XXIV/190/2013
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 28/14 m. 19, na rzecz najemcy tego lokalu
Więcej »
Uchwała nr XXIV/189/2013
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział w realizacji projektu pn. "Wiedza moją przyszłością" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała nr XXIV/188/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013-2023
Więcej »
Uchwała nr XXIV/187/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Uchwała nr XXIV/186/2013
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Więcej »
Uchwała nr XXIV/185/2013
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2014 rok"
Więcej »
Uchwała nr XXIV/184/2013
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała nr XXIV/183/2013
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała nr XXIV/182/2013
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/181/2013
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasta Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 769, o pow. 1.3094 ha, księga wieczysta WL1R/00029297/8 położonej w obrębie Radziejów, służebnością przesyłu oraz udostępnienia gruntu pod inwestycję, związaną z przeprowadzeniem linii kablowej podziemnej wraz z kablami sterowniczymi elektrowni wiatrowych.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/180/2013
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/179/2013
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/178/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013-2023
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/177/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXII/176/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXI/175/2013
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXI/174/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XX/173/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
Więcej »
Uchwała Nr XX/172/2013
w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej własności
Więcej »
Uchwała Nr XX/171/2013
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Toruńskiej 12, na rzecz najemcy tego lokalu
Więcej »
Uchwała Nr XX/170/2013
w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Więcej »
Uchwała Nr XX/169/2013
w sprawie zmiany Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XX/168/2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XX/167/2013
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2013 roku
Więcej »
Uchwała Nr XX/166/2013
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2013 roku
Więcej »
Uchwała Nr XX/165/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013-2023
Więcej »
Uchwała Nr XX/164/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XX/163/2013
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XX/162/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XX/161/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XX/160/2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2012 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XX/159/2013
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka
Więcej »
Uchwała Nr XIX/158/2013
w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
Więcej »
Uchwała Nr XIX/157/2013
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział w realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"
Więcej »
Uchwała Nr XIX/156/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013-2023
Więcej »
Uchwała Nr XIX/155/2013
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/154/2013
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XIX/153/2013
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIX/152/2013
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Radziejów na rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XIX/151/2013
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/150/2012
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/149/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i zasad odpłatności za te usługi
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/148/2012
zmieniająca Program współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/147/2012
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/146/2012
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/145/2012
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/144/2012
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/143/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2012-2046
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/142/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/141/2012
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka
Więcej »
Uchwała Nr XVII/140/2012
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawem przewidzianych dotyczących ustalenia i uregulowania współwłasności Gminy Miasto Radziejów stwierdzonej decyzją Wojewody Włocławskiego z dnia 23.11.1998 roku w sprawie nabycia przez Gminę i Miasto Radziejów współwłasności w udziale 836/2381 zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 461 położonej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22 uregulowanej w księdze wieczystej nr WL1R/0008757/8.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/139/2012
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2013 rok"
Więcej »
Uchwała Nr XVII/138/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2012-2046
Więcej »
Uchwała Nr XVII/137/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVII/136/2012
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała Nr XVII/135/2012
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVII/134/2012
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVII/133/2012
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVII/132/2012
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/131/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/130/2012
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Więcej »
Uchwała Nr XVI/129/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr XVI/128/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2012-2046
Więcej »
Uchwała Nr XVI/127/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVI/126/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/125/2012
w sprawie opłaty od posiadania psów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/124/2012
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr XVI/123/2012
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/122/2012
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/121/2012
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/120/2012
w sprawie obwodów głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XV/119/2012
w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów z Gminą Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
Więcej »
Uchwała Nr XV/118/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2012-2046
Więcej »
Uchwała Nr XV/117/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XV/116/2012
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XV/115/2012
w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Radziejów na lata 2012 - 2032
Więcej »
Uchwała Nr XV/114/2012
w sprawie okręgów wyborczych
Więcej »
Uchwała Nr XIV/113/2012
w sprawie nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XIII/112/2012
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/111/2012
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/110/2012
zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/109/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/108/2012
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2012 roku
Więcej »
Uchwała Nr XIII/107/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2012-2046
Więcej »
Uchwała Nr XIII/106/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIII/105/2012
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIII/104/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr XIII/103/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIII/102/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/101/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech
Więcej »
Uchwała Nr XII/100/2012
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2012 roku
Więcej »
Uchwała Nr XII/99/2012
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w latach 2012-2013
Więcej »
Uchwała Nr XII/98/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w latach 2011-2013
Więcej »
Uchwała Nr XII/97/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2012-2046
Więcej »
Uchwała Nr XII/96/2012
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/95/2012
w sprawie likwidacji Samorządowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowych w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XII/94/2012
w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Heleny Karpińskiej do Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XII/93/2012
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XII/92/2012
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XII/91/2012
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2012 roku
Więcej »
Uchwała Nr XI/90/2011
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2012 roku
Więcej »
Uchwała Nr XI/89/2011
w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Toruńskiej
Więcej »
Uchwała Nr XI/88/2011
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XI/87/2011
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XI/86/2011
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów".
Więcej »
Uchwała Nr XI/85/2011
zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XI/84/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i zasad odpłatności za te usługi
Więcej »
Uchwała Nr XI/83/2011
w sprawie przyjęcia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012
Więcej »
Uchwała Nr XI/82/2011
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XI/81/2011
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2012
Więcej »
Uchwała Nr XI/80/2011
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2012
Więcej »
Uchwała Nr XI/79/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Uchwała Nr XI/78/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/77/2011
w sprawie wyboru ławników
Więcej »
Uchwała Nr X/76/2011
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
Więcej »
Uchwała Nr X/75/2011
w sprawie przyjęcia Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011 - 2020
Więcej »
Uchwała Nr X/74/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Uchwała Nr X/73/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/72/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/71/2011
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/70/2011
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/69/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr X/68/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Więcej »
Uchwała Nr X/67/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/66/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Więcej »
Uchwała Nr X/65/2011
w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
Więcej »
Uchwała Nr X/64/2011
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2012 rok"
Więcej »
Uchwała Nr X/63/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/62/2011
w sprawie opłaty prolongacyjnej
Więcej »
Uchwała Nr X/61/2011
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Więcej »
Uchwała Nr X/60/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/59/2011
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/58/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IX/57/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Więcej »
Uchwała Nr IX/56/2011
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IX/55/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Uchwała Nr IX/54/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr IX/53/2011
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr VIII/52/2011
w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Radziejów do zawarcia porozumienia komunalnego w sprawie budowy ścieżki pieszo
Więcej »
Uchwała Nr VIII/51/2011
w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr VIII/50/2011
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze
Więcej »
Uchwała Nr VIII/49/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Uchwała Nr VIII/48/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr VII/47/2011
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VII/46/2011
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VII/45/2011
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VII/44/2011
w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr VII/43/2011
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział w realizacji projektu pn. "Przez sport po zdrowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr VII/42/2011
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział w realizacji projektu pn. "Spotkania z historią i tradycją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr VII/41/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Uchwała Nr VII/40/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr VII/39/2011
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr VII/38/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr VII/37/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr VII/36/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VI/35/2011
w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z komunalnych lokali użytkowych zajętych pod działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VI/34/2011
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Radziejów na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr VI/33/2011
zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr VI/32/2011
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2011 rok"
Więcej »
Uchwała Nr VI/31/2011
w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VI/30/2011
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Więcej »
Uchwała Nr VI/29/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Uchwała Nr VI/28/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr V/27/2011
w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2011 roku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr IV/26/2011
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/25/2011
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Więcej »
Uchwała Nr IV/24/2011
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/23/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr IV/22/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/21/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2011 roku
Więcej »
Uchwała Nr IV/20/2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w latach 2011-2013
Więcej »
Uchwała Nr IV/19/2011
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr IV/18/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031
Więcej »
Uchwała Nr III/17/2010
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr III/16/2010
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Więcej »
Uchwała Nr III/15/2010
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2011 roku
Więcej »
Uchwała Nr III/14/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr III/13/2010
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr III/12/2010
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasto Radziejów do Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło
Więcej »
Uchwała Nr III/11/2010
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnegow Radziejowie oraz warunków jego funkcjonowania
Więcej »
Uchwała Nr III/10/2010
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr III/9/2010
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2011 rok"
Więcej »
Uchwała Nr III/8/2010
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011
Więcej »
Uchwała Nr III/7/2010
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr I/6/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr I/5/2010
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2010
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2010
w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2010
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/1/2010
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102