logo
logo
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta
2006-2010

Uchwała Nr XXXII/221/10
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/220/10
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/219/10
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/218/10
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/217/10
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/216/10
w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/215/10
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/214/10
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/213/10
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała XXXI/212/2010
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2010 roku
Więcej »
Uchwała XXXI/211/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Uchwała XXXI/210/2010
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Więcej »
Uchwała XXX/209/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Uchwała XXX/208/2010
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Więcej »
Uchwała XXIX/207/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilków w 2010 roku
Więcej »
Uchwała XXIX/206/2010
w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego na działalność Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała XXIX/205/2010
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała XXIX/204/2010
w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach działania 9.1.2 PO KL, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
Więcej »
Uchwała XXIX/203/2010
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział w realizacji projektu pn. "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim"
Więcej »
Uchwała XXIX/202/2010
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział w realizacji projektu pn. "e Usługi - e-Organizacja
Więcej »
Uchwała XXIX/201/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Uchwała XXIX/200/2010
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Miasto Radziejów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Więcej »
Uchwała XXVIII/199/2010
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Radziejów na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015"
Więcej »
Uchwała XXVIII/198/2010
w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
Więcej »
Uchwała XXVIII/197/2010
w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/196/2010
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/195/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej własności
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/194/2010
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/193/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/192/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/191/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/190/2010
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Radziejów z tytułu wykonania budżetu za rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/189/2010
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/188/2010
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/187/2010
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Radziejów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/186/2010
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/185/2010
w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/184/2010
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/183/2010
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Radziejów na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/182/2009
w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Radziejów".
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/181/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2007 - 2012
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/180/2009
w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/179/2009
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/178/2009
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/177/2009
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/176/2009
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/175/2009
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2010 rok"
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/174/2009
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXV/173/2009
w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego na działalność Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXV/172/2009
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/171/2009
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXV/170/2009
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/169/2009
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXV/168/2009
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXV/167/2009
w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXV/166/2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXV/165/2009
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/164/2009
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Radziejowie.
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/163/2009
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/162/2009
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/161/2009
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie za zakup sprzętu technicznego.
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/160/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/159/2009
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/158/2009
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/157/2009
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/156/2009
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/155/2009
w sprawie wydania opinii o projekcie Uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 roku o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/154/2009
w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego na działalność Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/153/2009
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/152/2009
ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/151/2009
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu opracowanego w ramach działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/150/2009
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/124/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/149/2009
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/125/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/148/2009
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/147/2009
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXII/146/2009
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXI/145/2009
w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XXI/144/2009
w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XXI/143/2009
w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XXI/142/2009
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXI/141/2009
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXI/140/2009
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXI/139/2009
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziejów z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XX/138/2009
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała Nr XX/137/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziejów na lata 2008 - 2015
Więcej »
Uchwała Nr XX/136/2009
w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Radziejów do realizacji projektu pt. "Edukacja przedszkolna szansą na lepszy rozwój dzieci"
Więcej »
Uchwała Nr XX/135/2009
zmieniająca uchwałę dotyczącą podziału Miasta Radziejów na okręgi wyborcze w związku z koniecznością dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego
Więcej »
Uchwała Nr XX/134/2009
zmieniająca uchwałę dotyczącą podziału Miasta Radziejów na obwody głosowania w związku z koniecznością dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego
Więcej »
Uchwała Nr XX/133/2009
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w SP ZOZ Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XX/132/2009
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XX/131/2009
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr XX/130/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2009 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XX/129/2009
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej »
Uchwała Nr XX/128/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radziejowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
Więcej »
Uchwała Nr XX/127/2009
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację bieżących zadań własnych województwa
Więcej »
Uchwała Nr XX/126/2009
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XX/125/2009
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2009 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XX/124/2009
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XX/123/2009
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/122/2008
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziejów na lata 2008 - 2015
Więcej »
Uchwała Nr XIX/121/2008
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XIX/120/2008
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2009 rok"
Więcej »
Uchwała Nr XIX/119/2008
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy
Więcej »
Uchwała Nr XIX/118/2008
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Radziejowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIX/117/2008
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIX/116/2008
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Więcej »
Uchwała Nr XIX/115/2008
w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Radziejów".
Więcej »
Uchwała Nr XIX/114/2008
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIX/113/2008
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIX/112/2008
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/111/2008
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/110/2008
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/109/2008
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/108/2008
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/107/2008
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2009
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/106/2008
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2009
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/105/2008
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2009
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/104/2008
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2009
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/103/2008
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/ 102/2008
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVII/101/2008
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XVII/100/2008
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej »
Uchwała Nr XVII/99/2008
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Radziejowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/98/2008
w sprawie rozpatrzenia skargi Radnych na działalność Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XVI/97/2008
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XV/96/2008
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Więcej »
Uchwała Nr XV/95/2008
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XV/94/2008
w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr XV/93/2008
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XV/92/2008
w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XV/91/2008
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIV/90/2008
w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XIV/89/2008
w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Więcej »
Uchwała Nr XIV/88/2008
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Więcej »
Uchwała Nr XIV/87/2008
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację bieżących zadań własnych województwa.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/86/2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/85/2008
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIV/84/2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2007 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIV/83/2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2007 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIV/82/2008
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziejów z tytułu wykonania budżetu za rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr XIII/81/2008
w sprawie: przystąpienia do realizacji i zobowiązania się do zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach programu "Moje Boisko Orlik
Więcej »
Uchwała Nr XIII/80/2008
w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej własności
Więcej »
Uchwała Nr XIII/79/2008
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/78/2008
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/77/2008
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/76/2008
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/75/2008
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/74/2008
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/73/2008
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Radziejów oraz jej jednostek organizacyjnych...
Więcej »
Uchwała Nr XIII/72/2008
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/71/2007
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych oraz określenia wysokości zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XII/70/2007
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XII/69/2007
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie.
Więcej »
Uchwała Nr XII/68/2007
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XII/67/2007
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XII/66/2007
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi..." na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XII/65/2007
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XI/64/2007
w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XI/63/2007
w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XI/62/2007
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
Więcej »
Uchwała Nr XI/61/2007
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
Więcej »
Uchwała Nr X/60/2007
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/59/2007
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/58/2007
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr X/57/2007
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/56/2007
w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z komunalnych lokali użytkowych zajętych pod działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/55/2007
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
Więcej »
Uchwała Nr X/54/2007
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr X/53/2007
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr X/52/2007
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2008
Więcej »
Uchwała Nr X/51/2007
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2008
Więcej »
Uchwała Nr X/50/2007
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2008
Więcej »
Uchwała Nr X/49/2007
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2008
Więcej »
Uchwała Nr X/48/2007
w sprawie ustanowienia św. Jana Chrzciciela Patronem Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr IX/47/2007
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr IX/46/2007
w sprawie wyboru ławników.
Więcej »
Uchwała Nr IX/45/2007
w sprawie wydania opinii o projekcie Uchwały Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 roku...
Więcej »
Uchwała Nr IX/44/2007
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie.
Więcej »
Uchwała Nr IX/43/2007
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/38/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację bieżących zadań własnych województwa.
Więcej »
Uchwała Nr IX/42/2007
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2007 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/41/2007
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr VIII/40/2007
w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Brzeskiej.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/39/2007
w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników do sądów powszechnych.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/38/2007
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację bieżących zadań własnych województwa.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/37/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/36/2007
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/35/2007
w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Radziejów”
Więcej »
Uchwała Nr VI/34/2007
w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej własności
Więcej »
Uchwała Nr VI/33/2007
w sprawie zorganizowania i prowadzenia na terenie Miasta Radziejów mieszkań chronionych, określenia zasad i kryteriów przyznawania środowiskowej formy pomocy w formie mieszkania chronionego oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Więcej »
Uchwała Nr VI/32/2007
w sprawie ustalenia zadania służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej pod nazwą „Dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na usuwaniu z terenu Miasta materiałów budowlanych zawierających azbest.”
Więcej »
Uchwała Nr VI/31/2007
w sprawie uchwalenia Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr VI/30/2007
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie im. Franciszka Becińskiego
Więcej »
Uchwała Nr VI/29/2007
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/28/2007
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury w Radziejowie za rok 2006 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/27/2007
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za rok 2006 rok
Więcej »
Uchwała Nr VI/26/2007
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziejów z tytułu wykonania budżetu za rok 2006
Więcej »
Uchwała Nr V/25/2007
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Pana Włodzimierza Gorzyckiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr V/24/2007
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Pani Wandy Śniegowskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr IV/23/2007
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Więcej »
Uchwała Nr IV/22/2007
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr IV/21/2007
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr IV/20/2007
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Więcej »
Uchwała Nr IV/19/2007
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Więcej »
Uchwała Nr IV/18/2007
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2007 rok
Więcej »
Uchwała Nr III/17/2006
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2007 – 2012
Więcej »
Uchwała Nr III/16/2006
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego kwalifikującego do udzielenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...
Więcej »
Uchwała Nr III/15/2006
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr III/14/2006
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2007 rok"
Więcej »
Uchwała Nr III/13/2006
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr II/12/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/54/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 września 2003 roku
Więcej »
Uchwała Nr II/11/2006
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczności odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr II/10/2006
w sprawie czynności Przewodniczącego Rady Miasta z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Burmistrza Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr II/9/2006
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr II/8/2006
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasto Radziejów do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło.
Więcej »
Uchwała Nr II/7/2006
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2006 rok.
Więcej »
Uchwała Nr I/6/2006
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2006 rok.
Więcej »
Uchwała Nr I/5/2006
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych oraz określenia wysokości zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2006
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2006
w sprawie wyboru komisji rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2006
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr I/1/2006
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102