logo
logo
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta
2002-2006

Uchwała Nr XXX/217/2006
w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z komunalnych lokali użytkowych zajętych pod działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXX/216/2006
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Miasta Radziejów nie stanowiących jej
Więcej »
Uchwała Nr XXX/215/2006
w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2006 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXX/214/2006
w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/213/2006
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2007
Więcej »
Uchwała Nr XXX/212/2006
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/211/2006
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2007
Więcej »
Uchwała Nr XXX/210/2006
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2007
Więcej »
Uchwała Nr XXX/209/2006
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXX/208/ 2006
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2007
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/ 207/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2006 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/206/2006
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/205/2006
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2006 rok.
Z dnia: 15 września 2006 roku
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/204/2006
W sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Radziejów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/203/2006
W sprawie: procedury uchwalenia budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w ży
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/202/2006
W sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwycza
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/201/2006
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2005 Rady Miasta Radziejów
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodz
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/200/2006
W sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publiczny
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/199/2006
W sprawie: ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radziejów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz usta
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/198/2006
W sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radzi
Więcej »
Uchwała nr XXVIII/197/2006
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2006 rok
Z dnia: 30 czerwca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Więcej »
Uchwała nr XXVI/196/2006
W sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzęd
Więcej »
Uchwała nr XXVI/195/2006
W sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uch
Więcej »
Uchwała nr XXVI/194/2006
W sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radziejów
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Więcej »
Uchwała nr XXVI/193/2006
W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała nr XXVI/192/2006
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2006 rok
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Więcej »
Uchwała nr XXVI/191/2006
W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziejów z tytułu wykonania budżetu za rok 2005
Z dnia: 28 kwietnia 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i p
Więcej »
Uchwała nr XXV/190/2006
W sprawie: przyznania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Radziejów”
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
Więcej »
Uchwała nr XXV/189/2006
W sprawie: przyznania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Radziejów”
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w U
Więcej »
Uchwała Nr XXV/188/2006
W sprawie: zamiany Uchwały Nr XXIII/166/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2005 roku
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu n
Więcej »
Uchwała nr XXV/187/2006
W sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podj
Więcej »
Uchwała nr XXV/186/2006
W sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podj
Więcej »
Uchwała nr XXV/185/2006
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2006 rok
Z dnia: 28 marca 2006 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/184/2005
W sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rady Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędo
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/183/2005
W sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miasta Radziejów
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radzi
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/182/2005
W sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejowa
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchod
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/181/2005
W sprawie: wyboru banku sprawującego obsługę budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na t
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/180/2005
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnych w 2006 roku.
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/179/2005
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/178/2005
W sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urz
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/177/2005
W sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłosze
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/176/2005
W sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2006 roku.
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/175/2005
W sprawie: uchwalenia budżetu miasta Radziejów na rok 2006.
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/172/ 2005
W sprawie: zmiany uchwały o ustanowieniu św. Jana Chrzciciela Patronem Miasta Radziejowa
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzi
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/173/2005
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta w Radziejów
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2006 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/168/2005
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych przekraczających granice ustalone w budżecie na 2005 rok
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/174/2005
W sprawie: wysokości opłat za korzystanie z sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radziejowie
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w U
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/171/2005
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeniaBurmistrza Miasta Radziejów
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: 1 listopada 2005 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/170/2005
W sprawie: zasad przyznawania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i zasadodpłatności za te usługi
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miejska Radziejów
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tabli
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/169/2005
W sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterzesocjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejowa
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: 14 dni od dn
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/165/2005
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnychna terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2006
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/166/2005
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z komunalnych lokali użytkowych zajętych pod działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Radziejów
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejści
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/164/2005
W sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie GminyMiasta Radziejów na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2006 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/162/2005
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2006 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/163/2005
W sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku odnieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2006 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/161/2005
W sprawie: ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopad
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/160/2005
W sprawie: ustalenia ceny skupu żyta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatkurolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejówna rok pod
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/159/ 2005
W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2006
Z dnia: 28 listopada 2005 roku Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2006 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXII/158/2005
W sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów".
Z dnia: 20 września 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzi
Więcej »
Uchwała Nr XXII/157/2005
W sprawie: zmiany uchwały Nr XV/118/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2004 roku.
Z dnia: 20 września 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
Więcej »
Uchwała Nr XXII/156/2005
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok.
Z dnia: 20 września 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mias
Więcej »
Uchwała Nr XXI/155/2005
W sprawie: ustanowienia św. Jana Chrzciciela Patronem Miasta Radziejów.
Z dnia: 24 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
Więcej »
Uchwała Nr XXI/154/2005
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok
Z dnia: 24 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Więcej »
Uchwała Nr XX/153/2005
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/132/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewód
Więcej »
Uchwała Nr XX/152/2005
W sprawie: utworzenia obwodu głosowania.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorski
Więcej »
Uchwała Nr XX/151/2005
W sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Więcej »
Uchwała Nr XX/150/2005
W sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Więcej »
Uchwała Nr XX/149/2005
W sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Więcej »
Uchwała Nr XX/148/2005
W sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wc
Więcej »
Uchwała Nr XX/147/2005
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XX/146/2005
W sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/143/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 kwietnia 2005 roku.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
Więcej »
Uchwała Nr XX/145/2005
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok.
Z dnia: 16 czerwca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miast
Więcej »
Uchwała Nr XIX/144/2005
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dnie
Więcej »
Uchwała Nr XIX/143/2005
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem
Więcej »
Uchwała Nr XIX/142/2005
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejó
Więcej »
Uchwała Nr XIX/141/2005
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mias
Więcej »
Uchwała Nr XIX/140/2005
W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2004
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeni
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/135/2005
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miast
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/139/2005
W sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Radziejowskiej.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/138/2005
W sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radziejowie.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/137/2005
W sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Radziejowie.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/136/2005
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/104/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 września 2004 roku.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu n
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/134/2005
W sprawie: przyjęcia regulaminu pomocy materialnej dla uczniów.
Z dnia: 18 marca 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędow
Więcej »
Uchwała Nr XVII/133/2005
W sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty administracyjnej oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Miasta Radziejów
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
Więcej »
Uchwała Nr XVII/126/2005
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miast
Więcej »
Uchwała Nr XVII/132/2005
W sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Radziejów
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wej
Więcej »
Uchwała Nr XVII/131/2005
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji rewizyjnej
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Więcej »
Uchwała Nr XVII/130/2005
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/92/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2004 roku
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogło
Więcej »
Uchwała Nr XVII/129/2005
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/142/1997 Rady Miejskiej Radziejów z dnia 14 lutego 1997 roku
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega o
Więcej »
Uchwała Nr XVII/128/2005
W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Radziejów
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia
Więcej »
Uchwała Nr XVII/127/2005
W sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Radziejowskiej
Z dnia: 25 lutego 2005 roku. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Więcej »
Uchwała Nr XVI/125/2004
W sprawie: przyjęcia "Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu n
Więcej »
Uchwała Nr XVI/124/2004
W sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
Z dnia: 29 grud
Więcej »
Uchwała Nr XVI/123/2004
W sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań public
Więcej »
Uchwała Nr XVI/122/2004
W sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/121/2004
W sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
Więcej »
Uchwała Nr XVI/120/2004
W sprawie: uchwalenia budżetu miasta Radziejów na rok 2005.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 rku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojew
Więcej »
Uchwała Nr XVI/119/2004
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów.
Z dnia: 29 grudnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Więcej »
Uchwała Nr XV/118/2004
W sprawie: zmiany uchwały Nr XI/98/2000 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2000 roku.
Z dnia: 30 listopada 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »
Uchwała Nr XV/116/2004
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów.
Z dnia: 30 listopada 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Więcej »
Uchwała Nr XV/117/2004
W sprawie: przyznania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Radziejów”
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy o
Więcej »
Uchwała Nr XV/115/2004
W sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Radziejowa na lata 2004 – 2013”
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów

Data wejścia w życie: Uchwała w
Więcej »
Uchwała Nr XV/114/2004
W sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju Miasta Radziejów na lata 2005 - 2014”
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeni
Więcej »
Uchwała Nr XV/113/2004
W sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Radziejów
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
Więcej »
Uchwała Nr XV/112/2004
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z komunalnych lokali użytkowych zajętych pod działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Radziejów w 2005 roku
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XV/111/2004
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziejów w 2005 roku
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie
Więcej »
Uchwała Nr XV/110/2004
W sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty targowej i opłaty administracyjnej oraz zasad ich poboru na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów

Data wejści
Więcej »
Uchwała Nr XV/109/2004
W sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dn
Więcej »
Uchwała Nr XV/108/2004
W sprawie: ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada
Więcej »
Uchwała Nr XV/107/2004
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w
Więcej »
Uchwała Nr XV/106/2004
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok
Więcej »
Uchwała Nr XV/105/2004
W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005
Z dnia: 30 listopada 2004r.
Wydane przez: Rada Miasta Radziejów

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z d
Więcej »
Uchwała Nr XIV/104/2004
W sprawie: ustalenia wymiaru godzin lekcyjnych dyrektorów placówek oświatowych w gminie Miasto Radziejów.
Z dnia: 24 września 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r
Więcej »
Uchwała Nr XIV/103/2004
W sprawie: określenia liczby licencji na krajowy drogowy transport osób taksówką przeznaczonych do wydania w 2005 roku.
Z dnia: 24 września 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 d
Więcej »
Uchwała Nr XIV/102/2004
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z dnia: 24 września 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/101/2004
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z dnia: 24 września 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/100/2004
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów.
Z dnia: 24 września 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/99/2004
W sprawie: ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Z dnia: 24 września 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędow
Więcej »
Uchwała Nr XIII/98/2004
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów
Więcej »
Uchwała Nr XIII/96/2004
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/95/2004
W sprawie: określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Miasta Radziejów.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życ
Więcej »
Uchwała Nr XIII/94/2004
W sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/90/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad pobierania opłaty targowej poza targowiskiem.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uch
Więcej »
Uchwała Nr XIII/93/2004
W sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na
Więcej »
Uchwała Nr XIII/92/2004
W sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Więcej »
Uchwała Nr XIII/91/2004
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1
Więcej »
Uchwała Nr XIII/97/2004
W sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu długoterminowego kredytu.
Z dnia: 29 czerwca 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Więcej »
Uchwała Nr XII/90/2004
W sprawie: zasad pobierania opłaty targowej poza targowiskiem
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje p
Więcej »
Uchwała Nr XII/89/2004
W sprawie: obwodów głosowania
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego ora
Więcej »
Uchwała Nr XII/88/2004
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XII/87/2004
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Więcej »
Uchwała Nr XII/86/2004
W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2003
Z dnia: 16 kwietnia 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
Więcej »
Uchwała Nr XI/81/2004
W sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2004
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujaws
Więcej »
Uchwała Nr XI/85/2004
W sprawie: zmiany uchwał Rady Miasta Radziejów
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr XI/84/2004
W sprawie: odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Więcej »
Uchwała Nr XI/83/2004
W sprawie: zmiany wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w
Więcej »
Uchwała Nr XI/82/2004
W sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
Z dnia: 3 lutego 2004r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na ta
Więcej »
Uchwała Nr X/74/2003
W sprawie: uchylenia uchwał Rady Miasta Radziejów
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr X/80/2003
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2003 rok oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzę
Więcej »
Uchwała Nr X/79/2003
W sprawie: Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radziejów na lata 2004 - 2005
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
Więcej »
Uchwała Nr X/77/2003
W sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mi
Więcej »
Uchwała Nr X/78/2003
W sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i niektórych innych składników wynagrodzenia
Z dnia: 4 grudnia 2003r. W
Więcej »
Uchwała Nr X/76/2003
W sprawie: zmiany Statutu Miasta Radziejów
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Więcej »
Uchwała Nr X/75/2003
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
Więcej »
Uchwała Nr X/73/2003
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziejów w 2004 roku
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 s
Więcej »
Uchwała Nr X/72/2003
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z komunalnych lokali użytkowych zajętych pod działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Radziejów w 2004 roku
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data we
Więcej »
Uchwała Nr X/71/2003
W sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej i opłaty administracyjnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem
Więcej »
Uchwała Nr X/70/2003
W sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004
Więcej »
Uchwała Nr X/69/2003
W sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie
Więcej »
Uchwała Nr X/68/2003
W sprawie: ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 200
Więcej »
Uchwała Nr X/67/2003
W sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 styc
Więcej »
Uchwała Nr X/66/2003
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok pod
Więcej »
Uchwała Nr X/65/2003
W sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004
Z dnia: 4 grudnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 200
Więcej »
Uchwała Nr IX/64/2003
W sprawie: zmian w budżecie Miasta Radziejów
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2003 rok oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Ur
Więcej »
Uchwała Nr IX/63/2003
W sprawie: zmiany Uchwały nr V/41/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radziejów z tytułu należnośc
Więcej »
Uchwała Nr IX/62/2003
W sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o.o. w Radziejowie"
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia
Więcej »
Uchwała Nr IX/61/2003
W sprawie: powołania Zastępcy Kierownika USC w Radziejowie
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »
Uchwała Nr IX/60/2003
W sprawie: powołania Sekretarza Miasta Radziejów
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr IX/59/2003
W sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika USC w Radziejowie
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »
Uchwała Nr IX/58/2003
W sprawie: odwołania Sekretarza Miasta Radziejów
Z dnia: 7 listopada 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Radziejo
Więcej »
Uchwała Nr VIII/57/2003
W sprawie: odwołania Sekretarza Miasta Radziejów
Z dnia: 30 września 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/56/2003
W sprawie: zmian w budżecie Miasta Radziejów
Z dnia: 30 września 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na rok 2003 rok oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Więcej »
Uchwała Nr VIII/55/2003
W sprawie: zmiany Statutu Miasta Radziejów
Z dnia: 30 września 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/54/2003
W sprawie: utworzenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Radziejowie
Z dnia: 30 września 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym W
Więcej »
Uchwała Nr VIII/53/2003
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Radziejów
Z dnia: 30 września 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem
Więcej »
Uchwała Nr VIII/52/2003
W sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Radziejów
Z dnia: 30 września 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w
Więcej »
Uchwała Nr VIII/51/2003
W sprawie: wyboru ławników
Z dnia: 30 września 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Radziejowie.
Więcej »
Uchwała Nr VII/50/2003
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów
Z dnia: 29 sierpnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2003 rok oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Ur
Więcej »
Uchwała Nr VII/49/2003
W sprawie: ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbior
Więcej »
Uchwała Nr VII/48/2003
W sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
Z dnia: 29 sierpnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Wo
Więcej »
Uchwała Nr VII/46/2003
W sprawie: powołania zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników ludowych do sądów powszechnych
Z dnia: 29 sierpnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
Więcej »
Uchwała Nr VII/47/2003
W sprawie: utworzenia Związku Gmin Ziemi Radziejowskiej
Z dnia: 29 sierpnia 2003r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Więcej »
Uchwała Nr III/22/2002
W sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Z dnia: 27 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
Więcej »
Uchwała Nr IV/26/2003
W sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Radziejów
Z dnia: 21 stycznia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów przez 14 dni, a takż
Więcej »
Uchwała Nr III/25/2002
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2002 rok.
Z dnia: 27 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i obowiązuje na 2002 rok oraz podlega ogłoszeniu na tablicy og
Więcej »
Uchwała Nr III/24/2002
W sprawie: wprowadzenia przepisów porządkowych w zakresie obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Miasta Radziejów
Z dnia: 27 grudn
Więcej »
Uchwała Nr II/18/2002
W sprawie: upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do wydawania decyzji administracyjnych.
Z dnia: 03 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem po
Więcej »
Uchwała Nr II/14/2002
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2002 rok.
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i obowiązuje na 2002 rok oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogł
Więcej »
Uchwała Nr VI/44/2003
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów
Z dnia: 30 czerwca 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2003 rok oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogł
Więcej »
Uchwała Nr V/36/2003
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2003 rok
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .
Więcej »
Uchwała Nr IV/30/2003
W sprawie: zmian w budżecie miasta Radziejów na 2003 rok
Z dnia: 21 stycznia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .
Więcej »
Uchwała Nr III/21/2002
W sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok
Z dnia: 27 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ku
Więcej »
Uchwała Nr V/39/2003
W sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów dla wybranego obszaru położonego przy ulicach Objezdnej i Parkowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 290/2; 292; 294/1 i 295/1 pod funkcje mieszkaniową, nieuciążli
Więcej »
Uchwała Nr V/38/2003
W sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze związane z budownictwem mieszkaniowym oraz działalnością gospodarczą.
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała
Więcej »
Uchwała Nr V/37/2003
W sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze związane z budownictwem mieszkaniowym.
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci
Więcej »
Uchwała Nr VI/45/2003
W sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Z dnia: 30 czerwca 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mia
Więcej »
Uchwała Nr VI/43/2003
W sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radziejów"
Z dnia: 30 czerwca 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dn
Więcej »
Uchwała Nr V/42/2003
W sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Miasta Radziejów"
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie M
Więcej »
Uchwała Nr V/41/2003
W sprawie: ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radziejów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ust
Więcej »
Uchwała Nr V/40/2003
W sprawie: utworzenia obwodu głosowania w SP ZOZ Radziejów
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Więcej »
Uchwała Nr V/35/2003
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podję
Więcej »
Uchwała Nr V/34/2003
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablic
Więcej »
Uchwała Nr V/33/2003
W sprawie: powołania Skarbnika Miasta Radziejów
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr V/32/2003
W sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Radziejów
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr V/31/2003
W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2002
Z dnia: 25 kwietnia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
Więcej »
Uchwała Nr IV/29/2003
W sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Z dnia: 21 stycznia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędo
Więcej »
Uchwała Nr I/5/2002
W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr IV/27/2003
W sprawie: wyboru banku sprawującego obsługę budżetu miasta oraz jednostek organizacyjnych
Z dnia: 21 stycznia 2003 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tab
Więcej »
Uchwała Nr III/23/2002
W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta Radziejów
Z dnia: 27 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę
Więcej »
Uchwała Nr II/20/2002
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziejów
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2002 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
Więcej »
Uchwała Nr II/19/2002
W sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych, określenia wysokości zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów oraz ustalenia zasad rozliczania wydatków w związku z wykonywaniem podróży służbowych przez radnych
Z dnia: 3 grud
Więcej »
Uchwała Nr II/17/2002
W sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojew
Więcej »
Uchwała Nr II/16/2002
W sprawie: wyboru dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasta Radziejów do Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
Więcej »
Uchwała Nr II/15/2002
W sprawie: powołania komisji statutowej
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr II/13/2002
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie Gminy Miasta Radziejów w 2003 roku
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 s
Więcej »
Uchwała Nr II/12/2002
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z komunalnych lokali użytkowych zajętych pod działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Radziejów w 2003 roku
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data we
Więcej »
Uchwała Nr II/11/2002
W sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2003
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 styc
Więcej »
Uchwała Nr II/10/2002
W sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej i opłaty administracyjnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2003
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem
Więcej »
Uchwała Nr II/9/2002
W sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2003
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003
Więcej »
Uchwała Nr II/8/2002
W sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Miasta Radziejów n
Więcej »
Uchwała Nr II /7/2002
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz określenia wzorów formularzy podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr II/6/2002
W sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2003
Z dnia: 3 grudnia 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie:
Więcej »
Uchwała Nr I/4/2002
W sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Radziejów
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Więcej »
Uchwała Nr I/3/2002
W sprawie: wyboru komisji rewizyjnej
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
Więcej »
Uchwała Nr I/2/2002
W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Radziejów
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta R
Więcej »
Uchwała Nr I/1/2002
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów
Z dnia: 19 listopada 2002 r. Wydane przez: Rada Miasta Radziejów
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzi
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102