logo
logo
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza
2018-2023

Zarządzenie Nr 154/2020
w sprawie terminów realizacji rządowego programu Wyprawka szkolna 2020
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 152/2020
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze księgowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 151/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/2020
w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 149/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 148/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 147/2020
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 146/2020
w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 145/2020
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2020 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 144/2020
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 143/2020
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 142/2020
w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta
Więcej »
Zarządzenie Nr 141/2020
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Radziejowie na działce nr 701/20 o pow. 0.1115 ha zapisanej w księdze wieczystej WL1R/00033982/8
Więcej »
Zarządzenie Nr 140/2020
W sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016 roku) - RODO w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 139/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 138/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 137/2020
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2020 - 2030
Więcej »
Zarządzenie Nr 136/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 135/2020
w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę gminną
Więcej »
Zarządzenie Nr 134/2020
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 133/2020
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 132/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 131/2020
w sprawie przyjęcia planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 130/2020
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 129/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 128/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 127/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 126/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 125/2020
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2020 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 124/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 123/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 122/2020
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 121/2020
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 120/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 119/2020
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 118/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 117/2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 116/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 115/2020
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 114/2020
w sprawie powołania inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 113/2020
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Więcej »
Zarządzenie Nr 112/2020
w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 111/2020
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 110/2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 108/2020
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartał 2019 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 107/2020
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 106/2020
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 105/2020
w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za lokale mieszkalne
Więcej »
Zarządzenie Nr 104/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 103/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu dzierżawy i sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 102/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 101/2019
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 100/2019
w sprawie przekazania mienia gminnego do Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie przy ul. Szkolnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 99/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 98/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 97/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 96/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 95/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 94/2019
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2020-2030
Więcej »
Zarządzenie Nr 93/2019
w sprawie projektu budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 92/2019
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 91/2019
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
Więcej »
Zarządzenie Nr 90/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 89/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 88/2019
w sprawie dokonywania płatności podatku VAT w Gminie Miasto Radziejów oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
Więcej »
Zarządzenie Nr 87/2019
w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników
Więcej »
Zarządzenie Nr 86/2019
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 85/2019
w sprawie udzielenia pożyczki dla Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 84/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2019 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 83/2019
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26.08.2019 r. do 27.09.2019 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 82/2019
w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 81/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 80/2019
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie realizacji projektu pn.: "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2019 r."
Więcej »
Zarządzenie Nr 79/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 78/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 77/2019
w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 76/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 75/2019
w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę gminną
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/2019
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2019 - 2030
Więcej »
Zarządzenie Nr 73/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 72/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 71/2019
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/2019
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/2019
w sprawie zmiany instrukcji regulującej ewidencję, pobór i czynności przedegzekucyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/2019
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu Wyprawka szkolna 2019
Więcej »
Zarządzenie Nr 65/2019
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 64/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 63/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 62/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 61/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2019 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 60/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 59/2019
w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń, sali gimnastycznej oraz hali sportowej w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 58/2019
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych, pomieszczeń biurowych stanowiących własność Gminy Miasta Radziejów oraz skali konferencyjnej w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22
Więcej »
Zarządzenie Nr 57/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 56/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 55/2019
w sprawie powołania dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Więcej »
Zarządzenie Nr 54/2019
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/2019
w sprawie przyjęcia w formie darowizny od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa nieruchomości gruntowej położonej w Radziejowie na działce nr 1322/1
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości, lokali lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 50/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/2019
w sprawie przejęcia w formie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Radziejowie na działce o numerze ewidencyjnym 1519/4
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/2019
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/2019
w sprawie opłat za korzystanie z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 41/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/2019
w sprawie powołania dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/2019
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/2019
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2019 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 34/2019
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Radziejowie na działce nr 1080/2 zapisanej w KW WL1R/00033970/1
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/2019
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Radziejowie na działce nr 379 zapisanej w KW WL1R/00013495/1
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2019
w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/2019
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonanie budżetu miasta Radziejów za 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/2019
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w mieście Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/2019
w sprawie pobierania opłat za korzystanie z toalety publicznej
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/2019
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników Urzędu Miasta Radziejów dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 21/2019
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi położonej w Radziejowie na działce o numerze ewidencyjnym 1519/1 zapisanej w KW WL1R/00035805/8
Więcej »
Zarządzenie Nr 20/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w formie przetargu ofertowego na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego pozyskanego w 2019 roku z lasu komunalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/2019
zmieniające zarządzenie Nr 174/09 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zasad zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miasta w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 16/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 15/2019
w sprawie ustalenie normy spalania oleju napędowego dla ciągnika "ZETOR" (CRA 66FR)
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/2019
w sprawie sposobu i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z obszarów zieleni miejskiej położonych w Radziejowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/2019
w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/2019
zmieniające Zarządzenie Nr 236/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla gminy i jednostek budżetowych Miasta Radziejów
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartał 2018 roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/2019
w sprawie zmiany instrukcji regulującej ewidencję, pobór i czynności przedegzekucyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/2018
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę urządzeń wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oddanych do użytku od 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 7/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/2018
w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/2018
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/2018
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2017 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień na roboty budowlane lub usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102