logo
logo
Informacje ogólne
Obwieszczenia i ogłoszenia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego, reprezentującego firmę PNEUMATIC SYSTEM, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2020 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przewidzianej do realizacji w ulicach Cicha, Szkolna i Okrzei na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 1088, 1196/2, 1196/1 i 1215 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że pismem z dnia 02.09.2020 r. (wpłynęło 11.09.2020 r.) Pani Anna Warżała, działająca w imieniu i na rzecz Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie dokonała zmiany pierwotnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 761 położonej przy ulicy Płowieckie w Radziejowie. Zakres zmiany dotyczy całkowitej wysokości wieży telekomunikacyjnej z odgromem do 53 m oraz ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 79,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej 62.
Więcej »
Informacja Burmistrza Miasta Radziejów
Informuję, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów, w dniu 25 sierpnia 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 702 i 657. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przewidzianej do realizacji w ulicach Cicha, Szkolna i Okrzei na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 1088, 1196/2, 1196/1 i 1215 w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2020 dla zamierzenia: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Polnej w Radziejowie na wewnętrzną kotłownię gazową wraz z kominami (przewodami spalinowymi i wentylacyjnymi) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 167 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Piotra Olszewskiego, działającego w imieniu i na rzecz Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 761 położonej przy ulicy Płowieckiej w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamiam strony z dniem 24 lipca 2020 roku, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku Gminy Miasto Radziejów zostały wydane opinie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 702 i 657. W związku z powyższym zawiadamiam, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przewidzianej do realizacji w ulicach Cicha, Szkolna i Okrzei na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 1088, 1196/2, 1196/1 i 1215 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Polnej w Radziejowie na działce o numerze ewidencyjnym 167.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamiam, że Gmina Miasto Radziejów dokonała zmiany wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 702 i 657. Zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu planowanego przedsięwzięcia w zakresie długości drogi przewidzianej do przebudowy z 1538 mb na 2229 mb i obejmować będzie cały odcinek ulicy Szpitalnej.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Burmistrz Miasta Radziejów, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Radziejów, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu .Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022.
Więcej »
Gminne Biuro Spisowe
informuje o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2020 dla zamierzenia: Przebudowa dróg gminnych ulic Objezdnej i Dolnej w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 303/1, 335, 1062/1, 1062/2, 50, 48, 324, 1412, 317, 318, 1428/5, 310, 311, 43/21, 43/27, 43/20, 43/19, 43/18, 43/8, 100, 168/1, 168/2, 170, 172, 347, 304, 305/1, 355/3, 316, 376, 377, 404, 444.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamiam że z wniosku Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 702 i 657.
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o wydaniu postanowienia prostującego oczywiste błędy pisarskie w decyzji nr 136/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek Służewo Radziejów Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica województwa.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2020 dla zamierzenia: Przebudowa drogi powiatowej i budowa parkingu w ciągu drogi nr 2628C relacji Sędzin Radziejów, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 11, ulica Franciszkańska w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Przebudowie dróg gminnych ulic Objezdnej i Dolnej w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 303/1, 335, 1062/1, 1062/2, 50, 48, 324, 1412, 317, 318, 1428/5, 310, 311, 43/21, 43/27, 43/20, 43/19, 43/18, 43/8, 100, 168/1, 168/2, 170, 172, 347, 304, 305/1, 355/3, 316, 376, 377, 404, 444. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Przebudowie drogi powiatowej i budowie parkingu w ciągu drogi Nr 2628C relacji Sędzin Radziejów, przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 11, ulica Franciszkańska w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radzejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 24.02.2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa dróg gminnych ulic Objezdnej i Dolnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 303/1, 335; 1062/1, 1062/2, 50, 48, 324, 1412, 317, 318, 1428/5, 310, 311, 43/21, 43/27, 43/20, 43/19, 43/18, 43/8, 100, 168/1, 168/2, 170, 172, 347, 304, 305/1, 355/3, 316, 376, 377, 404, 444.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa drogi powiatowej budowa parkingu w ciągu drogi Nr 2628C Sędzin Radziejów na działce o numerze ewidencyjnym 11 ulica Franciszkańska w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 19 grudnia 2019 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy została wydana Decyzja nr 136/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla wariantu II, dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek Służewo Radziejów Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica województwa.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów , ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 31.12.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza,
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 05.12.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza,
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 28.11.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza,
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 04.11.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 22 października 2019 r. na wniosek Gminy Miasto Radziejów został wydana Decyzja nr 117/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 1305 położonej w miejscowości Radziejów.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza,
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 16.10.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę PNEUMATIC SYSTEM Paweł Laskowski, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.13.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1084/2, 497 i 496 w ulicach Wyzwolenia, Kilińskiego i Pułaskiego w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek Służewo Radziejów Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica województwa" .
Więcej »
Ogłoszenie
Zgłoszenie zgromadzenia publicznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1084/2, 497 i 496 w ulicach Wyzwolenia, Kilińskiego i Pułaskiego w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.12.2019 dla zamierzenia Rozbudowa terenów rekreacyjnych na tzw. Radziejowskich Błotach poprzez urządzenie parku, placu imprez plenerowych, budowę obiektów małej architektury i ciągów pieszo rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieci elektroenergetyczne, oświetleniowe, wodociągowe), na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1322/2, 1322/1, 1519/4, 1312, 856/8, 938 w miejscowości Radziejów.
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że wpłynął wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek Służewo Radziejów Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica województwa"
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rozbudowie terenów rekreacyjnych na tzw. "Radziejowskich Błotach" poprzez urządzenie parku, placu imprez plenerowych, budowę obiektów małej architektury i ciągów pieszo-rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieci elektroenergetyczne, oświetleniowe, wodociągowe) na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1322/2, 1322/1, 1519/4, 1312, 856/8, 938.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego z w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przewidzianej jest do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1084/2, 497 i 496 w ulicach Wyzwolenia, Kilińskiego i Pułaskiego w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę PNEUMATIC SYSTEM Paweł Laskowski, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.10.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem średniego ciśnienia PE dn 32 do działki nr ewid. 458, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 355/3, 457/2, 303/1 w ulicy Niskiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Sławomira Zajączkowskiego, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA OPERATOR SA Odział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.11.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 699/4, 699/5, 699/8, przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 702 przy ulicy Szpitalnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zostało postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura Włocławek uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem średniego ciśnienia PE dn 32 do działki nr ewid. 458, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 355/3, 457/2, 303/1 w ulicy Niskiej w Radziejowie.Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 01.08.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Rozbudowa terenów rekreacyjnych na tzw. Radziejowskich Błotach poprzez urządzenie parku, placu imprez plenerowych, budowę obiektów małej architektury i ciągów pieszo-rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieci elektroenergetyczne, oświetleniowe, wodociągowe) na działkach o numerach ewidencyjnych 1322/2, 1322/1, 1519/4, 1312, 856/8, 938.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 22.07.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.9.2019 dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej ulicy Komunalnej w Radziejowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/34, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 55/36, 54/4, 75/1, 73/13, 73/4, 73/3, 54/1, 1062/2 położonych przy ul. Komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Sławomira Zajączkowskiego, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA OPERATOR SA Odział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 699/4, 699/5 i 699/8. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 699/7, 699/8, 699/10 i 702, wzdłuż ulicy Szpitalnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2019 dla zamierzenia: Rozbudowa budynku administracyjnego o szyb windowy wraz z przebudową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 461 położonej przy ulicy Kościuszki w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.7.2019 dla zamierzenia: Budowa studni głębinowej wraz z budową przyłącza energetycznego, tłocznej sieci wodociągowej, ogrodzenia i utwardzenia terenu, budowa linii oświetleniowej, drogi dojazdowej oraz niezbędnej towarzyszącej infrastruktury technicznej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3, 779/3 w miejscowości Radziejów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego z w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem przewidzianej jest do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 355/3, 457/2 i 303/1 w ulicy Niskiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej ul. Komunalnej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/34, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 55/36, 54/4, 75/1, 73/13, 73/4, 73/3, 54/1, 1062/2 położonych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
Informacja Burmistrza Miasta Radziejów
Burmistrz Miasta Radziejów podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radziejów na lata 2019-2032, opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu oraz wynikach konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie studni głębinowej wraz z budową przyłącza energetycznego, tłocznej sieci wodociągowej, ogrodzenia i utwardzenia terenu, budowie linii oświetleniowej, drogi dojazdowej oraz niezbędnej towarzyszącej infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3, 779/3 w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek Służewo Radziejów Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica województwa, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 12 sierpnia 2019 r.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Dobudowa szybu windowego do budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 461 położonej przy ul. Kościuszki w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 31.05.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Miasta Radziejów podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa studni głębinowej wraz z budową przyłącza energetycznego, tłocznej sieci wodociągowej, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu, budową linii oświetleniowej, drogi dojazdowej oraz niezbędnej towarzyszącej infrastruktury technicznej przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3, 779/3 w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Łuczaka, działającego z pełnomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentującego firmę Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dziewiętnastu garaży indywidualnych, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 876/8, 876/9 położonych przy ulicy Wyzwolenia w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek Służewo Radziejów Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica województwa.
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2019 dla zamierzenia Przebudowa drogi gminnej ulicy Komunalnej w Radziejowie, na terenie działek nr 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/34, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 55/36, 54/4, 75/1, 73/13, 73/4, 73/3, 54/1 położonych przy ul. Komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Łuczaka, działającego z pełnomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentującego firmę Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie zespołu dziewiętnastu garaży indywidualnych, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 876/8 i 876/9 położonych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.5.2019 dla zamierzenia: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku B Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie na wewnętrzną kotłownię gazową wraz z kominami spalinowymi i wentylacyjnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1243 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2019 dla zamierzenia: Budowa linii oświetleniowej w ulicy Kujawskiej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 939, 946, 1084/3, 1193/4, 1308/4, 1310, 947/3, 940/1, 938 w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Łuczaka, działającego z pełnomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentującego firmę Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: Budowie zespołu dziewiętnastu garaży indywidualnych, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 876/8 i 876/9 położonych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Projekt decyzji został przesłany celem uzgodnienia do: Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.
Więcej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę PNEUMATIC SYSTEM Paweł Laskowski, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 496, 995 i 1084/2 w ulicach Pułaskiego, Wąska i Wyzwolenia w Radziejowie.
Więcej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Informuję, że z wniosku złożonego przez Pana Krzysztofa Brożka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KRISMET Krzysztof Brożek z siedzibą w Radziejowie, w dniu 08 marca 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Prowadzenie punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych na działce o nr ewid. 766/27 położonej przy ul. Przemysłowej 5 w Radziejowie. Z treścią decyzji, Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej ul. Komunalnej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/34, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 55/36, 54/4, 75/1, 73/13, 73/4, 73/3, 54/1 położonych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części Budynku B Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie na wewnętrzną kotłownię gazową wraz z kominami spalinowymi i wentylacyjnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1243 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę PNEUMATIC SYSTEM Paweł Laskowski, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 303/1 i 335 w ulicach Objezdna i Dolna w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii oświetleniowej w ulicy Kujawskiej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 939, 946, 1084/3, 1193/4, 1308/4, 1310, 947/3, 940/1, 938 w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza,
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 25.02.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 496, 995 i 1084/2 w ulicach Pułaskiego. Wąska i Wyzwolenia w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę PNEUMATIC SYSTEM Paweł Laskowski, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2019 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 768 w ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wewnętrznej kotłowni gazowej, kominów spalinowych i wentylacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w Budynku B Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1243 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 303/1 i 335 w ulicach Objezdna i Dolna w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Kujawskiej przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 939, 946, 1084/3, 1193/4, 1308/4, 1310, 947/3, 940/1, 938 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Wiesława Michalskiego działającego z w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przewidzianej jest do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 768 w ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Wiesława Michalskiego działającego z w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 przewidzianej jest do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 496, 995 i 1084/2 w ulicach Pułaskiego, Wąska i Wyzwolenia w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego z w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 303/1 i 335 w ulicach Objezdna i Dolna w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2018 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3 i 13 położonych przy ulicy Płowieckiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3 i 13 położonych przy ul. Płowieckiej w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Łuczaka, działającego z pełnomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentującego firmę Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek handlowo-usługowy z kasą stacji paliw, na terenie działek nr 876/5, 876/6, 876/8, 876/9 położonych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Łuczaka, działającego z pełnomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentującego firmę Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku myjni samochodowej na budynek handlowo-usługowy, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 876/8, 876/9 położonych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę PNEUMATIC-SYSTEM Paweł Laskowski, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.5.2018 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 970, 821, 846 i 839 w ulicach 1 Maja, Władysława Łokietka, Mirosławskiego i Bema w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3 i 13 położonych przy ul. Płowieckiej w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Łuczaka, działającego z pełnomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentującego firmę Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek handlowo-usługowy z kasą stacji paliw, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 8768 i 876/9 położonych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Łuczaka, działającego z pełnomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentującego firmę Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku myjni samochodowej na budynek handlowo-usługowy, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 8768 i 876/9 położonych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, przewidzianej do realizacji w ulicach 1 Maja, Władysława Łokietka, Mirosławskiego i Bema na terenie działek o numerach ewidencyjnych 970, 821, 846 i 839 w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Łuczaka, działającego z pełnomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentującego firmę Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek handlowo-usługowy z kasą stacji paliw, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 8768 i 876/9 położonych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Z projektem decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Łuczaka, działającego z pełnomocnictwa Pana Gabriela Kropkowskiego reprezentującego firmę Hurtownia Olejów i Paliw Olkop Gabriel Kropkowski został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku myjni samochodowej na budynek handlowo-usługowy, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 876/5, 876/6, 8768 i 876/9 położonych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie. Z projektem decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Andrzeja Raczkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne mgr inż. Andrzej Raczkowski, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2018 dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej nn 0,4kV zakończonej szafką pomiarową, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 777/5 położonej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 27.09. 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamiam, że na wniosek Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ulicach 1 Maja, Władysława Łokietka, Mirosławskiego i Bema na działkach o numerach ewidencyjnych 970, 821, 846 i 839 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Andrzeja Raczkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne mgr inż. Andrzej Raczkowski z siedzibą we Włocławku, działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV zakończonej szafką pomiarową, na działce o numerze ewidencyjnym 777/5 położonej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Mariana Trzeciaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO TEL INFO Marian Trzeciak z siedzibą w Toruniu, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2017 dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN 15kV oraz demontażu linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek o numerach ewidencyjnych 766/26, 1523, 774 i 766/20 położonych przy ulicach Brzeska, Płowiecka i Przemysłowa w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Andrzeja Raczkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne mgr inż. Andrzej Raczkowski z siedzibą we Włocławku, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV zakończonej szafka pomiarową, na działce o numerze ewidencyjnym 777/5 położonej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Mariana Trzeciaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO - TEL - INFO Marian Trzeciak z siedzibą w Toruniu, działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu wydane zostało postanowienie Starosty Radziejowskiego uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii kablowej SN 15 kV oraz demontażu linii napowietrznej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 766/26, 1523, 774 i 766/20 położonych przy ulicach Brzeska, Płowiecka i Przemysłowa w Radziejowie. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Mariana Trzeciaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO - TEL - INFO Marian Trzeciak z siedzibą w Toruniu, działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN-15 kV oraz demontaż linii napowietrznej SN-15 kV. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 766/26, 1523, 774 i 766/20 położonych przy ulicach Brzeska, Płowiecka i Przemysłowa w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 03.07. 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Informuję, że z wniosku złożonego przez Pana Dariusza Myślewskiego, w dniu 29 czerwca 2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa oraz przebudowa hali produkcyjnej wraz z magazynem i chłodnią oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 777/7 położonej przy ul. Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów (ooś)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów. (ooś)
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2017 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej Ś/C PE dn 63 wraz z przyłączem Ś/C PE dn 32 do działki o numerze ewidencyjnym 856/1, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 938, 900, 877/1, 856/3, 856/1 w miejscowości Radziejów.
Więcej »
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek Służewo Radziejów Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica województwa.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem średniego ciśnienia PE dn 32 do działki o numerze ewidencyjnym 856/1, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1084/3, 938, 900, 877/1, 856/3 i 856/1 w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Burmistrz Miasta Radziejów, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Radziejów, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2017 dla zamierzenia: Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 1062/1, 980, położonych przy ul. Rynek, Pułaskiego, Kilińskiego, Wąskiej, Kościuszki, Rzemieślniczej, Toruńskiej, Franciszkańskiej, Ojca Świętego Jana Pawła II, Przesmyk w miejscowości Radziejów.
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 14.02. 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę Pneumatic System Paweł Laskowski, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 wraz z przyłączem średniego ciśnienia PE dn 32 do działki o numerze ewidencyjnym 856/1. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ulicach Wyzwolenia, Słoneczna i Piastowska, na działkach o numerach ewidencyjnych 1084/3, 938, 900, 877/1, 856/3 i 856/1 w Radziejowie.
Więcej »
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Burmistrz Miasta Radziejów, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych stadionu miejskiego w Radziejowie, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych zadania pn.: Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejów
Zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą: "Budowa sieci gazowej Ś/C du 63 mm PE wraz z przyłączem gazowym du 32 mm do działki nr 318/5", położonej na działkach o nr ewidencyjnych 302 w obrębie geodezyjnym Radziejów, Gmina Miasto Radziejów, nr 320/1, 320/2 i 318/5 obręb geodezyjny Czołowo, Gmina Radziejów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rewitalizacji Rynku miejskiego w Radziejowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 1062/1, 980 położonych przy ul. Rynek, Pułaskiego, Kilińskiego, Wąskiej, Kościuszki, Rzemieślniczej, Toruńskiej, Franciszkańskiej, Ojca Świętego Jana Pawła II, Przesmyk w Radziejowie. Ponadto zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek Służewo Radziejów Sompolno Konin, odcinek Ciechocinek granica województwa.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 19.01. 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Informuję, że z wniosku Pana Pawła Myślewskiego i Pana Krzysztofa Pociechy, Członków Zarządu spółki PAMARO ONION Sp. z o. o. z siedzibą w Radziejowie, w dniu 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Radziejów Nr 6220.3.2017 z dnia 02 sierpnia 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa hali produkcyjnej z chłodnią i częścią socjalną oraz infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 777/5 położonej przy ul. Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. ul. Chopina w Radziejowie na działce o numerze ewidencyjnym 1428/9.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 1062/1, 980.
Więcej »
Obwieszczeie Burmistrza Miasta Radziejów
Burmistrz Miasta Radziejów podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022 i uzgodnień dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.9.2017 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3, 25/4, 13, 32/2 położonych przy ul. Płowieckiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Państwa Renaty i Leszka Zazula, Państwa Agnieszki i Artura Zielińskich oraz Pani Donaty Dziubich została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 6730.38.2017 dla zamierzenia: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wykonanie trzech otworów okiennych w ścianie szczytowej budynku), na terenie działki o numerze ewidencyjnym 43/2 położonej przy ul. Objezdnej w Radziejowie.
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie i budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 24, 25/3, 25/4, 13, 32/2 położonych przy ul. Płowieckiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Burmistrz Miasta Radziejów, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Radziejów, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Burmistrz Miasta Radziejów podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radziejów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Państwa Renaty i Leszka Zazula, Państwa Agnieszki i Artura Zielińskich oraz Pani Donaty Dziubich został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wykonanie trzech otworów okiennych w ścianie szczytowej budynku), na terenie działki o numerze ewidencyjnym 43/2 położonej przy ul. Objezdnej w Radziejowie. Ponadto zawiadamiam, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji.
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów.
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 24, 25/3, 25/4, 13 i 32/2 przy ul. Płowieckiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2017 dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 457/2, 457/3, 459, 303/1, 354, 355/3, 457/6, 457/5 w Radziejowie.
Więcej »
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów
W dniu 29 września 2017 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Radziejów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 457/2, 457/3, 459, 303/1, 354, 355/3, 457/6 i 457/5 w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 19.09. 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Burmistrz Miasta Radziejów, mając na uwadze konieczność prowadzenia konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1023, ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022 oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Więcej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 24.08.2017 r. o wydaniu w dniu 24.08.2017 r. decyzji Nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń od km 1+010,00 do 2+546,00 ul. Armii Krajowej w Radziejowie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa drogi gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych 457/2 i 457/3 w Radziejowie wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 457/2, 457/3, 459, 303/1, 354, 355/3, 457/6 i 457/5.
Więcej »
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Informuję, że z wniosku złożonego przez Pana Pawła Myślewskiego i Pana Krzysztofa Pociechy, Członków Zarządu spółki PAMARO ONION Sp. z o. o. z siedzibą w Radziejowie, w dniu 02 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa hali produkcyjnej z chłodnią i częścią socjalną oraz infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 777/5 położonej przy ul. Rolniczej w Radziejowie. Z treścią decyzji, Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.
Więcej »
OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 23.06.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń od km 1+010,00 do 2+546,00 ul. Armii Krajowej w Radziejowie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Piotra Moskal, Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego w Bydgoszczy została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2017 dla zamierzenia: Budowa budynku biurowego Placówki Terenowej KRUS, wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, z garażem jednostanowiskowym wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 849/3 położonej przy ul. 1-go Maja w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.7.2017 dla zamierzenia: Budowa miejsc parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. M. Dąbrowskiej w Radziejowie na działkach o nr ewid. 1428/9, 1428/6, 1506, 1402/2 i 33/20.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego w Bydgoszczy wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego Placówki Terenowej KRUS, wolnostojącego dwukondygnacyjnego z garażem jednostanowiskowym wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze ewidencyjnym 849/3 przy ul. 1-go Maja w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.5.2017 dla zamierzenia: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Radziejowie tj.: budowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodników, budowa utwardzonego parkingu, budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu, budowa boisk sportowych oraz budowa pomostu, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1519, 1312, 1318, 1317/2, 1322.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa miejsc parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. M. Dąbrowskiej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 1428/9, 1428/6, 1506, 1402/2, 33/20.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2017 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 1333/15, 1333/18, 1333/17 przy ul. Bema w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2017 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 11 przy ul. Franciszkańskiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2017 dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 1352 przy ul. Górczyńskiego w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Moskal Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego w Bydgoszczy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa budynku biurowego wolnostojącego dwukondygnacyjnego z garażem jednostanowiskowym wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 849/3 przy ul. 1-go Maja w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika wodnego w Radziejowie tj.: budowie sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodników, budowie utwardzonego parkingu, budowie obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu, budowie boisk sportowych oraz budowie pomostu, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1519, 1312, 1318, 1317/2 i 1322.
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2017-2022.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2017 dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1333/15, 1333/18 i 1333/17 przy ul. Bema w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce o numerze ewidencyjnym 11 przy ul. Franciszkańskiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce o numerze ewidencyjnym 1352 przy ul. Górczyńskiego w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. z siedzibą w Radziejowie wydane zostało postanowienie: Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 1519, 1213, 1318, 1317/2 i 1322.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1333/15, 1333/18 i 1333/17 przy ul. Bema w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową i budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce o numerze ewidencyjnym 11 przy ul. Franciszkańskiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa separatora ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce o numerze ewidencyjnym 1352 przy ul. Górczyńskiego w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 303/1, 354, 355/3 i 457/2 w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 06.02. 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2016.2017 dla zamierzenia: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie działek o nr ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.7.2016.2017 dla zamierzenia: Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 856/4, 856/3, 938, 877/1, 877/2, 877/5, 877/6, 877/3, 869 i 1312 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową i budową towarzyszącej infrastruktury technicznej.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa i budowa sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Więcej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziejów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziejów
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2016 dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu na działce o nr ewid. 76/2 w ulicy Komunalnej w Radziejowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu na działce o nr ewid. 76/2 w ulicy Komunalnej w Radziejowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Wojciecha Sobolak działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.5.2016 dla zamierzenia: Budowa wieży kratowej na fundamencie z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 776/2 położonej przy ul. Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Komunalnej, wzdłuż ulicy Komunalnej do wysokości działki o numerze ewidencyjnym 54/1 wraz z budową przyłącza do działki o nr ewid. 55/18.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziejów
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziejów
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Wojciecha Sobolak działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa wieży o wysokości do 49 m z mostem kablowym wraz z niezbędna infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 776/2 położonej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 20.06. 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2016 dla zamierzenia: Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie na terenie działek o nr ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 980 położonych przy ul. Rynek, Pułaskiego, Kilińskiego, Wąskiej, Kościuszki, Rzemieślniczej, Toruńskiej, Franciszkańskiej i Przesmyk w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2016 dla zamierzenia: Budowa 60 szt. miejsc parkingowych pomiędzy ul. Niską i ul. Objezdną w Radziejowie, budowa obiektów małej architektury (siłownia zewnętrzna, plac zabaw), budowa sieci elektroenergetycznej ze słupami oświetleniowymi, wykonanie odwodnienia terenu (budowa sieci kanalizacji deszczowej) na terenie działek o nr ewidencyjnych 354, 303, 355, 457/2 położonych w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 05.04. 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Niska i ul. Objezdną w Radziejowie w tym: budowa 60 miejsc parkingowych, przebudowa zjazdu z ul. Objezdnej, budowa obiektów małej architektury (siłownia zewnętrzna, plac zabaw) budowa sieci elektroenergetycznej ze słupami oświetleniowymi, wykonanie odwodnienia terenu (budowa sieci kanalizacji deszczowej), na terenie działek o numerach ewidencyjnych 354, 303, 355, 457/2 w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rewitalizacji Rynku miejskiego w Radziejowie na terenie działek o nr ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444, 980 położonych przy ul. Rynek, Pułaskiego, Wąskiej, Kościuszki, Rzemieślniczej, Toruńskiej, Franciszkańskiej i Przesmyk w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pani Danuty Wielgosz działającej w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2016 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię, rozbudowie (termomodernizacja oraz budowa komina spalinowego i wentylacyjnego), przebudowie i remoncie budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, utwardzeniem placu oraz przebudową wjazdu na działkę, przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ewidencyjnym 460/2 położonej przy ul. Objezdnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2016 dla zamierzenia: Budowa 22 szt. miejsc parkingowych przy ul. Toruńskiej w Radziejowie, budowa 2 zjazdów na drogę gminną, budowa przejścia dla pieszych oraz przebudowa chodników na terenie działek o nr ewidencyjnych 1428/5, 1412, 303, 317 położonych w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pani Danuty Wielgosz występującej w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię, rozbudowie (termomodernizacja oraz budowa komina spalinowego i wentylacyjnego), przebudowie i remoncie budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, utwardzeniem placu oraz przebudową wjazdu na działkę, przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ewidencyjnym 460/2 położonej przy ul. Objezdnej w Radziejowie. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Informuję, że z wniosku złożonego przez Gminę Miasto Radziejów w dniu 26 lutego 2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 1333/19 wraz z budową przyłącza energetycznego, tłocznej sieci wodociągowej, ogrodzeniem i utwardzeniem ternu, budową linii oświetleniowej oraz drogi dojazdowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3 i 779/3 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa drogi gminnej wraz z zatoką do zawracania oraz przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 266, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710, 722, 715/4 i 715/5 w Radziejowie". Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Zagospodarowanie ternu pomiędzy ul. Niską i ul. Objezdną w Radziejowie". Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 354, 303, 355, 457/2.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie". Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 447/2, 447/1, 496, 497, 995, 479, 393, 404, 444 i 980.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasz,
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 17.02. 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pani Danuty Wielgosz występującej w imieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Prace termomodernizacyjne i remontowo-budowlane w budynku oraz wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 460/2 położonej przy ul. Objezdnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa 22 miejsc parkingowych przy ul. Toruńskie w Radziejowie wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu, budową 2 zjazdów na drogę gminną ul. Toruńską, budową przejścia dla pieszych oraz przebudową chodników.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.12.2015 dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63, biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Szybkiej, wzdłuż drogi na działce o numerze ewidencyjnym 713 do wysokości działki o numerze ewidencyjnym 711/19 oraz budowa przyłącza do budynku mieszkalnego na działce 711/13. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek o nr ewidencyjnych 739, 713, 711/3, 722 położonych w miejscowości Radziejów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziejów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Radziejów uchwały nr VII/57/2015 z dnia 18 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziejów
Na podstawie art. 39, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionej zmiany planu miejscowego.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 1333/19 wraz z budową przyłącza energetycznego, tłocznej sieci wodociągowej, ogrodzeniem i utwardzeniem ternu, budową linii oświetleniowej oraz drogi dojazdowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1333/19, 1333/15, 1333/18, 798, 794/2, 790, 778/4, 778/3 i 779/3 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazociągu średniego ciśnienia biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Szybkiej, wzdłuż drogi na działce o numerze ewidencyjnym 713 do wysokości działki o numerze ewidencyjnym 711/9 oraz budowa przyłącza do budynku mieszkalnego na działce711/3. Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 739, 713, 711/3 i 722 w Radziejowie. Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 16.10. 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Szybkiej, wzdłuż drogi na działce o numerze ewidencyjnym 713 do wysokości działki o numerze ewidencyjnym 711/9 oraz budowa przyłącza do budynku mieszkalnego na działce711/3. Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 739, 713, 711/3 i 722 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.11.2015 dla zamierzenia: Budowa drogi gminnej wraz z zatoką do zawracania oraz przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 266, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710, 722, 715/4 i 715/5 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa drogi gminnej wraz z zatoką do zawracania oraz przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 266, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710, 722, 715/4 i 715/5 w Radziejowie. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 9 września 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.9.2015 dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Radziejowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 404, 317, 416, 376, 335, 303, 447/1 oraz 393.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że dnia 20 sierpnia 2015 roku wpłynął wniosek Gminy Miasto Radziejów o rozszerzenie wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej wraz z zatoką do zawracania oraz przebudowie istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 266, przewidzianej do realizacji w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710 i 722. Wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu inwestycji o działki o numerach ewidencyjnych: 715/4 i 715/5.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa drogi gminnej wraz z zatoką do zawracania oraz przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 266. Inwestycja planowana jest do realizacji w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 713, 711/1, 711/3, 711/5, 711/10, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 710 i 722.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 404, 317, 416, 376, 335, 303, 447/1 i 393. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 404, 317, 416, 376, 335, 303, 447/1 i 393.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.7.2015 dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie na terenie działek o nr ewidencyjnych 1084/2, 1084/3, 970, 514, 497.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.10.2015 dla zamierzenia: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie na potrzeby komunikacji i obsługi sali gimnastycznej, działce o numerze ewidencyjnym 1244/2 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Andrzeja Raczkowskiego reprezentującego firmę AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne, występującego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.8.2015 dla zamierzenia: Budowa odcinka linii kablowej SN-15 kV, przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowa słupa elektroenergetycznego na działce o numerze ewidencyjnym 657 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostało postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych1084/2, 1084/3, 970, 514 i 497. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie na potrzeby komunikacji i obsługi sali gimnastycznej. Inwestycja planowana jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 1244/2 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Łukasza Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MEDIA PROJEKT, występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.6.2015 dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 1045, 970 i 848/3 położonych przy ulicy Miodowej i 1-go Maja w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJOW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Andrzeja Raczkowskiego reprezentującego firmę AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne, występującego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej SN-15 kV oraz przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV Inwestycja realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 657
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJOW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 1084/2, 1084/3, 970, 514 i 497.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Łukasza Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MEDIA PROJEKT, występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.5.2015 dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 1427, 48 i 1503 położonych przy ulicy Moniuszki i Franciszkańskiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Łukasza Borkowskiego występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 1045, 970 i 848/3 położonych przy ulicy Miodowej i 1-go Maja w Radziejowie".
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Informuj się, że została wydana decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Miasto Radziejów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zawiadamia się, że została wydana decyzja Nr 1/2015, znak WIR.II.747.2.2014 zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r znak WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 19 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Łukasza Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MEDIA PROJEKT, występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 1427, 48i 1503 położonych przy ulicy Moniuszki i Franciszkańskiej w Radziejowie. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Łukasza Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MEDIA PROJEKT, występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.4.2015 dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 1514/9, 1514/8, 1514/2, 1514/1, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 255, 279, 182, 289/12 i 289/15 położonych przy ulicy Prusa w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wyzwolenia w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 1084/2, 1084/1, 970, 514 i 497 w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejw przedkłada
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.2.2015 dla zamierzenia: Rozbiórka istniejących i budowa nowych trybun wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie, na działce o numerze ewidencyjnym 1305 położonej przy ulicy Sportowej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Łukasza Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MEDIA PROJEKT występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 mm i długości 90 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1045, 970 i 848/3 położonych przy ulicy Miodowej i 1-go Maja w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Łukasza Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MEDIA PROJEKT występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 mm i długości 136,1 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1427, 48 i 1503 położonych przy ulicy Moniuszki i Franciszkańskiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Łukasza Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MEDIA PROJEKT występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 mm i długości 250 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1514/9, 1514/8, 1514/2, 1514/1, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 255, 279, 182, 289/12 i 289/15 położonych przy ulicy Prusa w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów podaje do publicznej wiadomości informacje o :
uzyskaniu opinii organów opiniujących projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów (na podstawie art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm. oraz art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.)
Więcej »
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja Nr 6733.15.2014.2015 zmieniająca decyzję Burmistrza Miasta Radziejów Nr 6733.8.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku dla inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie" planowanej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powstałej z podziału działki 75) oraz 1062/2 i 32/2. Zakres zmian dotyczy rozszerzenia zakresu planowanej inwestycji na część działek o nr ewidencyjnych 73/4, 73/3, 73/1, 54/1 i 55/18.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.3.2015 dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 168/2, 167, 100, 1506, 1508 położonych przy ul. Polnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostało postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbiórka istniejących i budowa nowych trybun wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie na działce o numerze ewidencyjnym 1305 położonej przy ulicy Sportowej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.1.2015 dla zamierzenia: Budowa drogi gminnej w ulicy Prusa w Radziejowie, planowanej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1514/9 i 286.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów podaje do publicznej wiadomości informację o:
przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiska projektu dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów zgodnie z uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy, zakresem prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów podaje do publicznej wiadomości informację o:
opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Radziejów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku dla inwestycji polegającej na przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego w Radziejowie Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 168/2, 167, 100, 1506 i 1508 położonych przy ulicy Polnej w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 20 stycznia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Rozbiórka istniejących i budowa nowych trybun wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa drogi gminnej w ulicy Prusa w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziejów
Na podstawie art. 39, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Radziejów zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej.
Więcej »
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziejów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Burmistrza Miasta Radziejów zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulicy Kujawskiej i Armii Krajowej.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów, w celu realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2011 z dnia 26 czerwca 2014 roku dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie. Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powstałej z podziału działki 75) oraz 1062/2 i 32/2. Zakres zmian dotyczy zwiększenia zakresu inwestycji o działki o numerach ewidencyjnych 73/4, 73/3, 73/1, 54/1 i 55/18 położonych przy ulicy komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 04 grudnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zmiany mocy przyłączeniowej do kontenera lub szafy zainstalowanej w lokacji wieży radiokomunikacyjnej.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Burmistrz Miasta Radziejów podaje do publicznej wiadomości informację o: odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radziejów
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Burmistrz Miasta Radziejów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radziejów.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.14.2014 dla zamierzenia: Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Radziejowie. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1196/1 i 1196/2 powstałych po podziale działki nr 1196.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.12.2014 dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewidencyjnych 479, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1250/6, 1250/7, 1250/8 i 1199 położonych przy ulicy Kościuszki w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. złożonego przez Pełnomocnika Pana Jacka Wasilewskiego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.13.2014 dla zamierzenia: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 90 biegnącego od istniejącego gazociągu dn 90 w ulicy Kościuszki, wzdłuż ulicy Kruszwickiej i Szkolnej do wysokości przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce 1197/3 oraz budowie przyłączy do budynków na działkach 1197/3 i 524. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 479 (ul. Kościuszki), 514 (ul. Kruszwicka), 1196 (ul. Szkolna) oraz 1197/4, 1197/3 i 524 w Radziejowie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 1196/1 i 1196/2". Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 479, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1250/6, 1250/7, 1250/8 i 1199 położonych przy ul. Kościuszki w Radziejowie. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zmieniająca decyzję Burmistrza Miasta Radziejów Nr 6733.2.2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetleniowej w ulicy Komunalnej na działkach o nr ewidencyjnych: 78/1, 78/2, 54/4, 55/19, 55/16, 55/20, 55/25, 55/30, 55/29, 55/22, 76/1 i 76/2 położonych w Radziejowie. Zakres zmian dotyczy zwiększenia zakresu inwestycji o działki o numerach ewidencyjnych 55/18, 73/3, 73/1, 75/2 (powstałej po podziale działki 75) oraz w wyniku podziału działki 76/1 na dwie nowe działki, zmianie numeru działki 76/1 na 76/3 i 76/4 położonych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 90 biegnącego od istniejącego gazociągu dn 90 w ulicy Kościuszki, wzdłuż ulicy Kościuszki i Szkolnej do wysokości przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce 1197/3 oraz budowa przyłącza do budynków na działkach 1197/3 i 524. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 479 (ul. Kościuszki), 514 (ul. Kruszwicka), 1196 (ul. Szkolna) oraz 1197/4, 1197/3 i 524 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Radziejowie. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1196/1 i 1196/2 powstałych z podziału działki 1196.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 40 biegnącego od istniejącego gazociągu dn 90 w ulicy Kościuszki, wzdłuż ulicy Kruszwickiej i Szkolnej do wysokości przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce 1197/3 oraz budowa przyłącza do budynków na działkach 1197/3 i 524. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 479 (ul. Kościuszki), 514 (ul. Kruszwicka), 1196 (ul. Szkolna) oraz 1197/4, 1197/3 i 524 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 479, 1247, 1248, 1249, 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1250/6, 1250/7, 1250/8 i 1199 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostało postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy uzgadniające projekt decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Radziejów Nr 6733.2.2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetleniowej w ulicy Komunalnej na działkach o nr ewidencyjnych: 78/1, 78/2, 54/4, 55/19, 55/16, 55/20, 55/25, 55/30, 55/29, 55/22, 76/1 i 76/2 położonych w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.10.2014 dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej w ulicach Szpitalna, Szybka, Kościuszki, Objezdna, Sportowa oraz budowie drogi gminnej w ulicy Sportowej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 702, 722, 721, 303, 723, 1309/8.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Informuję, że z wniosku złożonego przez Pana Zbigniewa Gruźlewskiego w dniu 26 sierpnia 2014 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa przyłącza Farmy Wiatrowej Płowki na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Radziejów na działce o numerze ewidencyjnym 776/2 położonej przy ul. Rolniczej w Radziejowie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetleniowej w ulicy Komunalnej na działkach o nr ewidencyjnych: 78/1, 78/2, 54/4, 55/19, 55/16, 55/20, 55/25, 55/30, 55/29, 55/22, 76/1 i 76/2 położonych w Radziejowie.Zakres zmian dotyczy zwiększenia zakresu inwestycji o działki o numerach ewidencyjnych 55/18, 73/3, 73/1, 75/2 (powstałej po podziale działki 75) położonych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa sieci wodociągowej w ulicach Szpitalna, Szybka, Kościuszki, Objezdna, Sportowa oraz budowie drogi gminnej w ulicy Sportowej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 702, 722, 721, 303, 723, 1309/8". Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. złożonego przez Pełnomocnika Pana Jacka Wasilewskiego reprezentującego Zakład Projektowania i Obsługi Inwestycji Proterm z siedzibą w Toruniu została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.9.2014 dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu Dn 250 w ulicy Objezdnej na działce nr 303, wzdłuż ulicy Dolnej na działce nr 335 do wysokości przyłącza do działki nr 333 w obrębie ewidencyjnym Radziejów.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Informuję, że z wniosku złożonego przez Zakład Betoniarski M. Kaluba J. Ruszkowski Sp. J., ul. Poznańska 41, 62-540 Kleczew została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa węzła betoniarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 774 położonej przy ulicy Płowieckiej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej w ulicach Szpitalna, Szybka, Kościuszki, Objezdna, Sportowa oraz budowa drogi gminnej w ulicy Sportowej.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.8.2014 dla inwestycji celu publicznego: Przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie planowana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powstałej z podziału działki 75) oraz 1062/2 i 32/2.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu Dn 250 w ulicy Objezdnej, wzdłuż ulicy Dolnej do wysokości przyłącza do działki 333 położonej przy ul. Dolnej. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 303 (ul. Objezdna), 335 (ul. Dolna) i 333 w Radziejowie. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Pana Zbigniewa Gruźlewskiego działającego z pełnomocnictwa Inwestora tj. ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym Nr 6733.7.2014 dla zamierzenia: Budowa przyłącza Farmy Wiatrowej Radziejów na terenie GPZ 110/15kV Radziejów, na działce nr 776/2 położonej przy ul. Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Informuję się, że z wniosku złożonego przez Gminę Miasto Radziejów w dniu 12 czerwca 2014 roku została wydana decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej oraz budowa drogi gminnej w ulicy Sportowej w Radziejowie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. złożonego przez Pełnomocnika Pana Jacka Wasilewskiego reprezentującego Zakład Projektowania i Obsługi Inwestycji Proterm z siedzibą w Toruniu została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.6.2014 dla zamierzenia: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 90 biegnącego od projektowanego gazociągu w ulicy Brzeskiej na działce nr 1062/2 do wysokości przyłącza gazu do działki nr 763/1 i gazociągu Dn 63 w ulicy Rolniczej na działce nr 768 do wysokości działki nr 778/10. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 1062/2, 768, 79, 797, 764, 763/1, 88/1, 778/10 w Radziejowie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie, planowana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powstałej z podziału działki 75) oraz 1062/2 i 32/2". Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 29 maja 2014 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ W ULICY SPORTOWEJ W RADZIEJOWIE. Inwestycja planowana jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 723 (ul. Sportowa) w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
Informuję, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu dn 250 w ulicy Objezdnej, wzdłuż ulicy Dolnej do wysokości przyłącza do działki 333 położonej przy ul. Dolnej. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 303 (ul. Objezdna), 335 (ul. Dolna) i 333 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Przebudowa drogi gminnej w ulicy Komunalnej w Radziejowie". Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/1, 76/2, 55/20, 55/25, 55/22, 55/30, 55/29, 55/16, 55/19, 54/4, 75/1 (powstałej z podziału działki 75) oraz 1062/2 i 32/2.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, iż na wniosek Pana Zbigniewa Gruźlewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa przyłącza Farmy Wiatrowej Radziejów na terenie GPZ 110/15 kV Radziejów. Inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym 776/2 położonej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTO RADZIEJÓW NA LATA 2014-2029.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów zostało wydane Postanowienie Nr 1/6220.5.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 kwietnia 2014 roku, znak B.6220.5.2014 stwierdzające o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. złożonego przez Pełnomocnika Pana Jacka Wasilewskiego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.5.2014 dla inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II, wzdłuż ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II do przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce 974. Inwestycja będzie realizowana działkach o numerach ewidencyjnych 1062/1 (ul. Ojca Świętego Jana Pawła II) i 974 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. złożonego przez Pełnomocnika Pana Jacka Wasilewskiego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2014 dla inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Rynek, wzdłuż ulicy Rzemieślniczej i Zachodniej do przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce 367. Inwestycja będzie realizowana działkach o numerach ewidencyjnych 447/1 (ul. Rynek), 393 (ul. Rzemieślnicza), 376 (ul. Zachodnia) i 367 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, iż na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 90 biegnącego od projektowanego gazociągu w ulicy Brzeskiej na działce nr 1062/2 do wysokości przyłącza gazu do działki nr 763/1 i gazociągu Dn 63 w ulicy Rolniczej na działce nr 768 do wysokości działki nr 778/10. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 1062/2, 768, 79, 797, 764, 763/1, 88/1, 778/10 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Informuje się, że z wniosku złożonego przez Pana Zbigniewa Gruźlewskiego, działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu w dniu 2 kwietnia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przyłącza farmy wiatrowej na terenie Stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Radziejów".
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Jacka Wasilewskiego występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy wydane zostały postanowienia: Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie i Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II do przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce 974. Inwestycja będzie realizowana działkach o numerach ewidencyjnych 1062/1 (ul. Ojca Świętego Jana Pawła II) i 974 w Radziejowie. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.3.2014 dla inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Rynek, wzdłuż ulicy Rzemieślniczej i Zachodniej do przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce 367. Inwestycja będzie realizowana działkach o numerach ewidencyjnych 47/1 (ul. Rynek), 393 (ul. Rzemieślnicza), 376 (ul. Zachodnia) i 367 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W RADZIEJOWIE
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie". Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II, wzdłuż ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II do przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce 974. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 1062/1(ul. Ojca Świętego Jana Pawła II) i 974 w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy złożonego przez Pełnomocnika Pana Tomasza Bednarczyka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.1.2014 dla inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach o nr ewidencyjnych 1062/1, 1062/2, 55/33, 78/2, 76/2, 65, 799, 55/7, 55/6, 55/5, 77/1 położonych przy ul. Brzeskiej i Komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Pana Jacka Wasilewskiego występującego z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63 biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Rynek, wzdłuż ulicy Rzemieślniczej i Zachodniej do przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na działce 367.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Reszkowskiego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowie zadaszonych peronów autobusowych, miejsc postojowych dla autobusów, wykonanie utwardzenia terenu wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 76/3 z możliwością lokalizacji w granicy z działką nr 76/4 przy ulicy Komunalnej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Bednarczyka działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. wydane zostało postanowienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 1062/1, 1062/2, 55/33, 78/2, 76/2, 65, 799, 55/7, 55/6, 55/5, 77/1 położonych przy ul. Brzeskiej i Komunalnej w Radziejowie. Ponadto zawiadamia się, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, iż na wniosek Gminy Miasto Radziejów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Bednarczyka działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład w Bydgoszczy została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.8.2013.2014 dla inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 839, 970, 853, 852, 850/1 położonych przy ul. Bema w Radziejowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa zadaszonych peronów autobusowych, miejsc postojowych dla autobusów oraz wykonanie utwardzenia terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 76/3 położonej przy ulicy Brzeskiej w Radziejowie
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, iż dnia 10 stycznia 2014 roku wpłynął wniosek Pana Tomasza Bednarczyka działającego w imieniu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o . Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy o rozszerzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami przy ulicy Brzeskiej i Komunalnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 1062/1, 1062/2, 55/33, 78/2, 76/2, 65, 799, 55/7, 55/6, 77/1. Wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu inwestycji o działkę o numerze ewidencyjnym: 55/5.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, iż na wniosek Pana Tomasza Bednarczyka działającego w imieniu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o . Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami przy ulicy Brzeskiej i Komunalnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 1062/1, 1062/2, 55/33, 78/2, 76/2, 65, 799, 55/7, 55/6, 77/1".
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że, zgodnie z zapisami art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w dniu 7 stycznia 2014 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 20/22 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Zawiadamia się, że z wniosku Pana Tomasza Bednarczyka działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o ., Zakład w Bydgoszczy wydane zostało postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 839, 970, 853,852, 850/1 położonych przy ulicy Bema w Radziejowie". Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
Informuję, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów w dniu 31 grudnia 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że zostało wydane Postanowienie Nr 1/6220.4.2013 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 04 grudnia 2013 roku, znak B.6220.4.2013 stwierdzające o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie. Ponadto informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, iż na wniosek Pana Tomasza Bednarczyka działającego w imieniu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o . Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ulicy Bema w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 839, 970, 853, 852, 850/1.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.7.2013 dla inwestycji celu publicznego w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 871/4, 873, 872/6, 875, 874/6, 874/5 i 874/4 położonych przy ulicy Wyzwolenia i Działkowej w Radziejowie
Więcej »
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
zawiadamia się, iż dnia 06 listopada 2013 roku wpłynął wniosek Gminy Miasto Radziejów o rozszerzenie wniosku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 871/4, 873, 872/6, 875, 874/6 położonych przy ulicy Wyzwolenia i Działkowej w Radziejowie Wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu inwestycji o działki o numerach ewidencyjnych: 874/5 i 874/4.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych 871/4, 873, 872/6, 875, 874/6 położonych przy ulicy Wyzwolenia i Działkowej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W RADZIEJOWIE
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że w dniu 19 września 2013 roku w tutejszym Urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
że w dniu 22 lipca 2013 roku w tutejszym Urzędzie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży i najmu.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o wydaniu z wniosku Gminy Miasto Radziejów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.6.2013 dla inwestycji celu publicznego w zakresie budowy gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 777/6 położonej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o wydaniu decyzji Nr 6733.3.2013 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Lokalizacja cmentarza komunalnego oraz miejsc parkingowych na działkach o numerach ewidencyjnych 958 i 959 położonych przy ulicy Armii Krajowej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o wydaniu decyzji Nr 6733.2.2013 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Lokalizacja cmentarza komunalnego oraz miejsc parkingowych na działce o numerze ewidencyjnym 960/8 położonej przy ulicy Armii Krajowej w Radziejowie.
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 777/6 położonej przy ulicy Rolniczej w Radziejowie".
Więcej »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.4.2013 dla inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną, budowy studni głębinowej, budowy sieci wodociągowej (od studni do stacji uzdatniania wody) oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi 778/3, 778/4, 790, 785, 779/3 (powstałej z podziału działki 779/2) w obrębie geodezyjnym Radziejów.
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102