logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi
Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony
Zakup wyposażenia w ramach zadania:
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkaniowe wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów II etap
Więcej »
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Rozeznaie cenowe
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, placu zabaw i małej architektury wraz z montażem na terenie Otwartej Strefy Aktywności w Radziejowie.
Więcej »
Rozeznanie cenowe
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, palcu zabaw i małej architektury wraz z montażem na terenie Otwartej Strefy Aktywności w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie I etap - przebudowa kotłowni
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa ścieżek na terenie zielonym przy ul. Chopina
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa linii oświetleniowej na tzw. radziejowskich błotach
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Remont chodnika w ul. Objezdnej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony-unieważniony
Remont chodnika w ul. Objezdnej w Radziejowie
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza
do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagorzyce gmina Radziejów działka 14 dla której prowadzona jest KW WL1R/00029742/3 stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomościami sąsiednimi to jest : działką numer 10/1; 11; 227 stanowiących własność osób fizycznych i Gminy Radziejów,
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa toru rolkowego
Więcej »
Przetarg nieograniczony-unieważniony
Budowa toru rolkowego
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie miasta Radziejów I etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej.
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa parkingu przy ul. M.Dąbrowskiej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa sceny oraz modernizacja sali w celu zwiększenia funkcjonalności obiektu jako sali widowiskowo-konferencyjnej na obszarze LSR
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Radziejowie
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza
do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piołunowo gmina Radziejów działka 132 dla której prowadzona jest KW WL1R/00024739/4 stanowiącej własność Gminy Radziejów z nieruchomościami sąsiednimi to jest : działką numer 63/1; 64/1; 65/1 ; 66/2 ; 67 ; 68 ; 68/1 ; 70/1 ; 100 stanowiących własność osób fizycznych i Gminy Radziejów,
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Przebudowa chodników, schodów w ul. Zamkowej w Radziejowie w ramach zadania Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie miasta Radziejów I etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony- unieważniony
Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie miasta Radziejów I etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony- unieważniony
Przebudowa sceny oraz modernizacja sali w celu zwiększenia funkcjonalności obiektu jako sali widowiskowo-konferencyjnej na obszarze LSR
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza
do złożenia oferty na przeprowadzenie oględzin wewnątrz i zewnątrz obiektów oraz opracowanie opinii w zakresie budownictwa i techniki budowalnej zawierającej dane i charakterystykę techniczną do zaklasyfikowania obiektów jako budowli lub budynków, dwóch kontenerowych stacji redukcyjno
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza
do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czołówek gmina Radziejów działka 53/1 dla której prowadzona jest KW WL1R/00010762/3 z nieruchomościami sąsiednimi tj.: 52/1; 95 stanowiących własność osób fizycznych i Gminy Radziejów,
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa infrastruktury technicznej do stacji uzdatniania wody w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa schodów w ul. Miodowej
Więcej »
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza
do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czołówek gmina Radziejów działka 53/1 dla której prowadzona jest KW WL1R/00010762/3 z nieruchomościami sąsiednimi tj.: 52/1; 48/1; 41; 67; 95 stanowiących własność osób fizycznych i Gminy Radziejów,
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa stacji uzdatniania wody wykonywana w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody
Więcej »
Burmistrz Miasta Radziejów ogłasza
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Czołówek gmina Radziejów działka 53/1 dla której prowadzona jest KW WL1R/00010762/3 z nieruchomościami sąsiednimi tj.: 52/1; 48/1; 41; 67; 95 stanowiących własność osób fizycznych i Gminy Radziejów,
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2017 roku
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa i budowa chodników w drogach gminnych
Więcej »
Rozeznanie cenowe
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie
Więcej »
Rozeznanie cenowe
Opracowanie studium wykonalności związanego z realizacją projektu o nazwie: Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Rozeznanie cenowe
Ożywienie terenu lasu miejskiego poprzez animację toru przeszkód z uwzględnieniem pozostałości powojennych (bunkry)
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej w Radziejowie
Więcej »
Zapytanie ofertowe
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody (branża drogowa).
Więcej »
Zapytanie ofertowe
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody (branża sanitarna i wodociągowa)
Więcej »
Zapytanie ofertowe
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody (branża drogowa)
Więcej »
Zapytanie ofertowe
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody (branża sanitarna i wodociągowa)
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Radziejowie- I etap ul. Brzeska 49
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody
Więcej »
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
Zgodnie z art. 13a ustawy PZP, Gmina Miasto Radziejów zamieszcza opracowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22"
Więcej »
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa parkingu przy ul. Toruńskiej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa drogi gminnej w ul. Prusa w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie - budowa trybuny
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie - rozbiórka trybuny od strony północnej
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa placu przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie
Więcej »
zapytanie o cene sporządzenia operatów i wyceny nieruchomości
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie wyceny i operatu szacunkowego dla nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Roboty dodatkowe w ramach zadania Budowa hali sportowej w Radziejowie przy Miejskim Zespole Szkół (uprzednio prowadzone jako zadanie Budowa Sali gimnastycznej w Radziejowie)
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingów".
Więcej »
Przetarg nieograniczony-unieważniony
Utwardzenie nawierzchni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Radziejowie
Więcej »
zapytanie o cenę sporządzenia operatu i wyceny dla 30 nieruchomości połozonych w Radziejowie w celu
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie wyceny i operatu szacunkowego dla nieruchomości w celu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste
Więcej »
Przetarg nieograniczony-unieważniony
Przebudowa pomieszczeń oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynkach Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony-unieważniony
Utwardzenie nawierzchni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa chodnika w ulicy Ogrodowej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sportowej w Radziejowie
Więcej »
zapytanie o cenę rozgraniczenia nieruchomości
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wójcin, Gmina Piotrków Kujawski o numerze geodezyjnym 209 z działkami sąsiadującymi tj. działkami 334, 300, 318, 295
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Zagospodarowanie terenów wokół budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja w Radziejowie"
Więcej »
Zamowienie z wolnej ręki
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Budowa hali sportowej w Radziejowie przy Miejskim Zespole Szkół (uprzednio prowadzone jako zadanie "Budowa Sali gimnastycznej w Radziejowie")".
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Więcej »
drugie zapytanie o cenę
Burmistrz Miasta Radziejów po raz drugi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Piotrkowie Kujawskim o numerze geodezyjnym 196 z działkami sąsiadującymi tj. działkami 197; 397; 396
Więcej »
zapytanie o cenę
Burmistrz Miasta Radziejów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Piotrkowie Kujawskim o numerze geodezyjnym 196 z działkami sąsiadującymi tj. działkami 197; 397; 396
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingów
Więcej »
Przetarg nieograniczony- unieważniony
Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2014/2015
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa studni głębinowej przy ul. Brzeskiej w Radziejowie
Więcej »
Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Remont nawierzchni chodnika w ulicy Objezdnej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony- unieważniony
Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony - unieważniony
Remont nawierzchni chodnika w ulicy Objezdnej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony- unieważniony
Remont nawierzchni chodnika w ulicy Objezdnej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Remont chodnika przy ulicy Działkowej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony - unieważniony
Remont chodnika przy ul. Działkowej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa chodnika w ulicy Sportowej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej w ulicy Żytniej w Radziejowie
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Udzielenia zamówień uzupełniających w ramach realizacji zadania Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2013/2014
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Radziejów i jednostek organizacyjnych jej podległych
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2013/2014
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa drogi gminnej w ulicy Wiatraczny Stok
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi gminnej w ulicy Przemysłowej w Radziejowie
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony- unieważniony
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych na obszarze Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap- unieważniony
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
Zamówienie z wolnej ręki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2012/2013
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Radziejowie
Więcej »
Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Toruńskiej 22
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa dróg gminnych w Radziejowie IV etap: Budowa dróg gminnych - ul. K. Wielkiego, Ks. Wieczorka i Górczyńskiego
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - ul. Becińskiego
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2011/2012
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na cele mieszkaniowe wraz z rozbudową i przebudową położonym przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Utwardzenie placu wraz z utworzeniem miejsc postojowych za budynkiem przy ul. Rynek 1 w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony-unieważniony
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy odtworzeniu nawierzchni dróg w ramach robót związanych z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap"
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Remont chodników w ulicach Sosnowa, 20-go Stycznia, Ogrodowa i schodów przy ul. Okrzei w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Remont drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Remont chodników w ulicach Sosnowa, 20-go Stycznia, Ogrodowa i schodów przy ul. Okrzei w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Radziejów w latach 2011-2013 związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - ul. Zachodnia, Rzemieślnicza i Podgórna
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Remont cząstkowy dróg gminnych w Radziejowie
Więcej »
Przetarg nieograniczony
Budowa dróg gminnych w Radziejowie III etap: Budowa dróg gminnych - ul. Chopina i Paderewskiego
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2010/2011
Więcej »
Ogłoszenie o zamówieniu
Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Radziejów na 2011 rok w związku z planowanym zakupem nieruchomości
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2010/2011
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Radziejów w sezonie 2010/2011
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
DOSTAWA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH - II CZĘŚĆ
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa budynku przy ul. Rynek 1 celem utworzenia punktu Radziejowskie Centrum Przedsiębiorczości
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - ul. Broniewskiego i Langiewicza
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego w Radziejowie (Etap: ul. Toruńska i park przy ul. Chopina)
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
DOSTAWA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
URZĄDZENIE PLACU ZABAW W RADZIEJOWIE
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
BUDOWA DRÓG GMINNYCH W RADZIEJOWIE, II ETAP: BUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. TORUŃSKA I MONIUSZKI
Więcej »
PRZETARG NIEOGRANICZONY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU B PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W RADZIEJOWIE
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Dostawę opału do budynków administrowanych prze
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Zakład Transportu Handlu i Usług Benedykt Rakowski ul. Leśna 40 88-220 Osięciny, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 37.549,83 zł brutto.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budowę kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa kanalizacji deszczowej w Radziejowie II etap
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budowę dróg gminnych w Radziejowie I etap Przebudowa drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Termomodernizację budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budowę sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami oraz kanałem tłocznym w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks.Wieczorka, Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Toruńskiej i Chopina w mieście Radziejów
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi gminnej ulicy Rolniczej w Radziejowie
Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont drogi gminnej ulicy Rolniczej w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEL BUD Sp. z o.o. Marcinkowo 88-110 Inowrocław 2, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 57 867,28 zł brutto.
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowę drogi gminnej w ulicy Polnej w Radziejowie
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Radziejowie
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont drogi gminnej ulicy Rolniczej w Radziejowie
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami oraz kanałem tłocznym w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks.Wieczorka, Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Toruńskiej i Chopina w mieście Radziejów
Więcej »
Zawiadom. o wyborze oferty najkorzyst. na Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Meprozet w Radz
Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Meprozet w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Zakład Studniarski STUDBUD Stanisław Gąsior, Huta Strzelce, 86-320 Łasin , który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 135.555,42 złotych brutto.
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Meprozet w Radziejowie
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Remont cząstkowy dróg gminnych w Radziejowie
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont cząstkowy dróg gminnych w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Drogi i Mosty Antoni Popowski ul. Przemysłowa, 11 87-800 Włocławek, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 20.923,00 złotych brutto.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi gminnej w ulicy Gałczyńskiego
Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowę drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w ulicy Gałczyńskiego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 99.826,45 złotych brutto.
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont cząstkowy dróg gminnych w Radziejowie
Więcej »
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w ulicy Gałczyńskiego
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę linii oświetleniowej w ul Paderewskiego
Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa linii kablowej oświetleniowej w ulicy Paderewskiego w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ELKOM Waldemar Augustyniak ul. Działkowa 14/7, 88-200 Radziejów.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę linii oświetleniowej w ul. Paderewskieg
Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa linii kablowej oświetleniowej w ulicy Paderewskiego w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ELKOM Waldemar Augustyniak ul. Działkowa 14/7, 88-200 Radziejów.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi gminnej w ulicy Chopina
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy DROGI I MOSTY Antoni Popowski ul. Przemysłowa 11, 87-800 Włocławek.
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102