logo
logo
Wzory dokumentów, Informacje
Ref. Budownictwa,Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Więcej »
Wniosek wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Więcej »
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
Więcej »
Wniosek o wydanie dycyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
Więcej »
Wniosek o lokalizację zjazdu
Więcej »
nadanie numeru porządkowego
Więcej »
wniosek o przedłużenie umowy najmu na lokal mieszkalny
Więcej »
Wniosek o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Radziejów
Więcej »
Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Więcej »
zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Więcej »
Informacja o osiągniętych przez Gminę Miasto Radziejów wymaganych poziomach recyklingu
Więcej »
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radziejów
Więcej »
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Więcej »
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Radziejowie
Więcej »
Wzór wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz wzór Karty Informacyjnej Przedsiewzięcia
Więcej »
Deklaracja w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu
Więcej »
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Więcej »
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i oświadczenia stron
Więcej »
Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu pub.
Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Więcej »licznik odwiedzin: 7703102