logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 457/2, 457/3, 459, 303/1, 354, 355/3, 457/6 i 457/5 w Radziejowie.

Radziejów, dnia 21 września 2017 roku


BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW


B.6733.8.2017


 OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia:  • Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura Włocławek, znak: WUOZ.DW.WZN.5151.3.12.2017.LB z dnia 18.09.2017 r.  • Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, znak: T II. 6730.37.2017 z dnia 04.09.2017 r.


uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 457/2, 457/3, 459, 303/1, 354, 355/3, 457/6 i 457/5 w Radziejowie.


Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 Burmistrz Miasta Radziejów


Sławomir Bykowski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC29 KB POBIERZOBWIESZCZENIE o postanowieniach2017-09-21 13:10:34264

Autor : Daniel Niespodziński
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2017-09-21 13:09:58
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-21 13:09:58
Liczba wyświetleń : 859licznik odwiedzin: 7703102