logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

Zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2016 dla zamierzenia: Budowa 22 szt. miejsc parkingowych przy ul. Toruńskiej w Radziejowie, budowa 2 zjazdów na drogę gminną, budowa przejścia dla pieszych oraz przebudowa chodników na terenie działek o nr ewidencyjnych 1428/5, 1412, 303, 317 położonych w Radziejowie.

Radziejów, dnia 07 marca 2016 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 j.t.) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Miasto Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2016 dla zamierzenia:
Budowa 22 szt. miejsc parkingowych przy ul. Toruńskiej w Radziejowie, budowa 2 zjazdów na drogę gminną, budowa przejścia dla pieszych oraz przebudowa chodników na terenie działek o nr ewidencyjnych 1428/5, 1412, 303, 317 położonych w Radziejowie.

Stronom postępowania przysługuje wniesienie odwołania
w terminie 14 dni od dnia dokonania się obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?26 KB POBIERZ2016-03-07 12:53:46311

Autor : Daniel Niespodziński
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2016-03-07 12:53:21
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-07 12:53:21
Liczba wyświetleń : 1132licznik odwiedzin: 7703103