logo
logo
Informacje ogólne » Obwieszczenia i ogłoszenia
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

Zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.12.2015 dla zamierzenia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63, biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Szybkiej, wzdłuż drogi na działce o numerze ewidencyjnym 713 do wysokości działki o numerze ewidencyjnym 711/19 oraz budowa przyłącza do budynku mieszkalnego na działce 711/13. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek o nr ewidencyjnych 739, 713, 711/3, 722 położonych w miejscowości Radziejów.

BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Wasilewskiego reprezentującego Zakład Projektowania i Obsługi Inwestycji Proterm z siedzibą w Toruniu, działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Nr 6733.12.2015 dla zamierzenia:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 63, biegnącego od istniejącego gazociągu w ulicy Szybkiej, wzdłuż drogi na działce
o numerze ewidencyjnym 713 do wysokości działki o numerze ewidencyjnym 711/19 oraz budowa przyłącza do budynku mieszkalnego na działce 711/13. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek o nr ewidencyjnych 739, 713, 711/3, 722 położonych w miejscowości Radziejów.

Stronom postępowania przysługuje wniesienie odwołania w terminie 14 dni od dnia dokonania się obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC26.5 KB POBIERZ2015-12-09 14:41:19332

Autor : Daniel Niespodziński
Zredagował(a) : Daniel Niespodziński
Data wprowadzenia : 2015-12-09 14:40:45
Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-09 14:40:57
Liczba wyświetleń : 1172

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Niespodziński  09.12.2015 13:40pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703103