logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi » Zamówienia publiczne
Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta RadziejówZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na
"Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 ze zm.), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na "Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: PPHU MADGIER Sp.J., J.Trawińska, E.Pawlak, Czołowo 94, 88- 200 Radziejów, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 51.786,14zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w wyniku oceny ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów, ponieważ zaoferował najniższą kwotę za wykonanie niniejszego zamówienia.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty: 1
Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Transportu Handlu i Usług Sp. zo.o.
ul. Leśna 38, 88-220 Osięciny
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 87,58
Numer oferty: 2
Nazwa i adres Wykonawcy: PPHU MADGIER Sp.J., J.Trawińska, E.Pawlak, Czołowo 94, 88- 200 Radziejów
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 100,00


Kryterium oceny:
Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt

Radziejów, dnia 12 września 2014 roku
Autor : 
Zredagował(a) : Karolina Kaniewska
Data wprowadzenia : 2014-09-12 11:46:55
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-12 11:46:55
Liczba wyświetleń : 1326licznik odwiedzin: 7703104