logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi » Zamówienia publiczne
Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na

Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na "Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE WĘGROL Sławomir Gadaliński, Bieganowo 40, 88- 200 Radziejów, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 40 905,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w wyniku oceny ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów, ponieważ zaoferował najniższą kwotę za wykonanie niniejszego zamówienia.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty: 1
Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Transportu Handlu i Usług Benedykt Rakowski
ul. Leśna 38, 88-220 Osięciny
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 94,58

Numer oferty: 2
Nazwa i adres Wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE WĘGROL Sławomir Gadaliński, Bieganowo 40, 88- 200 Radziejów
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 100

Kryterium oceny:
Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt
Autor : 
Zredagował(a) : Karolina Kaniewska
Data wprowadzenia : 2012-09-18 11:27:12
Data ostatniej modyfikacji : 2012-09-18 11:27:12
Liczba wyświetleń : 1634licznik odwiedzin: 7703104