logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi » Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na

Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na "Dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta Radziejów" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe WĘGROL Sławomir Gadaliński Bieganowo 40 88-200 Radziejów, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 34.785,37 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w wyniku oceny ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów, ponieważ zaoferował najniższą kwotę za wykonanie niniejszego zamówienia.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:
Numer oferty: 1
Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MICH-MAT Transport-Handel-Usługi Robert Głowacki ul. Hr. Skarbka 15 88-220 Osięciny
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 88

Numer oferty: 2
Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Transportu Handlu i Usług Benedykt Rakowski
ul. Leśna 40 88-220 Osięciny
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 98

Numer oferty: 3
Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe WĘGROL Sławomir Gadaliński Bieganowo 40 88-200 Radziejów
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 100


Kryterium oceny:
Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt
Autor : A. Koźmińska
Zredagował(a) : Anna Koźmińska
Data wprowadzenia : 2009-10-21 13:52:42
Data ostatniej modyfikacji : 2009-10-21 13:52:42
Liczba wyświetleń : 1977licznik odwiedzin: 7703104