logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi » Zamówienia publiczne
Zawiadom. o wyborze oferty najkorzyst. na Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Meprozet w Radz

Działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody Meprozet w Radziejowie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Zakład Studniarski STUDBUD Stanisław Gąsior, Huta Strzelce, 86-320 Łasin , który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 135.555,42 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w wyniku oceny ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów, ponieważ zaoferował najniższą kwotę za wykonanie niniejszego zamówienia.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty: 1
Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych HYDROeŁPOL Sp. z o.o. ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 52

Numer oferty: 4
Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Piotr Kurkowski Pokrzywno 132, 86-330 Mełno
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 80

Numer oferty: 5
Nazwa i adres Wykonawcy Zakład Studniarski STUDBUD Stanisław Gąsior Huta Strzelce, 86-320 Łasin
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 100

Numer oferty: 6
Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Geologiczno - Wiertniczy i Wodno - Kanalizacyjny KEMPEX Edmund Kępski ul. Wigury 4, 87-330 Jabłonowo Pomorskie
Łączna liczba przyznanych punktów = liczba punktów przyznanych w kryterium cena: 54


Kryterium oceny:
Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt
Autor : A. Koźmińska
Zredagował(a) : Anna Koźmińska
Data wprowadzenia : 2009-06-19 13:06:21
Data ostatniej modyfikacji : 2009-06-19 13:11:01
Liczba wyświetleń : 2118

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Koźmińska  19.06.2009 12:09pokaż tą wersję
Anna Koźmińska  19.06.2009 12:06pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703104