logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi » Przetargi
BURMISTRZ MIASTA RADZIEJÓW

ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Radziejowie Moje Boisko- Orlik 2012 - UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE


o zamówieniu publicznym

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Gmina Miasto Radziejów
REGON: 000527440
NIP: 889-117-97-07
Adres: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: www.umradziejow.pl
1.3. RODZAJ ZAMAWIAJACEGO - administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Szkolnej w Radziejowie "Moje Boisko - Orlik 2012" prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Szkolnej w Radziejowie "Moje Boisko - Orlik 2012"
3.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
3.3. Przedmiot zamówienia:
3.3.1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- Podbudowa przepuszczalna:
- Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Nawierzchnia do piłki nożnej
nawierzchnia syntetyczna typu "sztuczna trawa" o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki

3.3.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa:
Podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST.(załącznik nr 2 do SIWZ)
Technologie układania nawierzchni:
Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET
Dolna warstwa z granulatu SBR min 7mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) -2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuki
Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki
3.3.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
3.3.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
3.3.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
3.3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną - 60 miesięcy
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

4.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia realizowany w pożądanym terminie do dnia 25 października 2008 roku.

6.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a)wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową ( dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boiks w ramach jednej lub dwóch umów), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
b) dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
6.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:
6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.4.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 1 lipca 2008 roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i jedno boisko z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje)
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby
(dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

6.4.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów
i oświadczeń w oparciu o zasadę "spełnia- nie spełnia".
7. INFORMACAJE NA TEMAT WADIUM
7.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych).
7.2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
7.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Bank KDBS O/Osięciny
Nr 19 9550 0003 2002 0005 3093 0007
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów lub dołączyć do oferty.
7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Kryterium Cena - znaczenie 80 pkt
80 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

2. Kryterium Jakość nawierzchni boiska piłkarskiego - "sztuczna trawa" - znaczenie 20 pkt

. Wykonawca, który oferuje wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego sztuczną trawę posiadającą Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) producenta, którego sztuczna trawa ułożona została co najmniej trzy lata przed terminem składania ofert , a użytkownik nie zgłaszał w tym okresie zastrzeżeń lub reklamacji jakości otrzyma - 20 punktów .
. Zaoferowanie "sztucznej trawy" innego producenta - 0 punktów.

Zobowiązanie do zastosowania sztucznej trawy określonego producenta Wykonawca składa zgodnie ze wzorem Załącznika Nr 5a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, w Urzędzie Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, pokój nr 117, w terminie do dnia 23 lipca 2008 roku, godz. 10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 119 dnia 23 lipca 2008 roku, godz. 10.15.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
111. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW,
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
wybor 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zatwierdzam
Burmistrz Miasta Radziejów
Sławomir Bykowski

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF133.2 KB POBIERZ2008-07-01 17:07:31570
.PDF1319.4 KB POBIERZ2008-07-01 17:08:15506
.PDF263.6 KB POBIERZ2008-07-01 17:08:24526
.PDF177.5 KB POBIERZ2008-07-01 17:08:31614
.PDF7545.9 KB POBIERZ2008-07-01 17:12:49575
.PDF2794.4 KB POBIERZ2008-07-01 17:14:27630
.PDF1478.8 KB POBIERZ2008-07-01 17:15:18566
.DOC354 KB POBIERZSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2008-07-01 23:57:28528
.PDF3006.3 KB POBIERZ2008-07-02 08:00:01542
.PDF3006.3 KB POBIERZ2008-07-02 12:24:06567
.PDF1099.5 KB POBIERZ2008-07-02 12:24:47577
.DOC46.5 KB POBIERZ2008-07-02 12:24:55554
.PDF843.4 KB POBIERZ2008-07-02 12:25:22523
.PDF1063.9 KB POBIERZPrzedmiar robót2008-07-02 12:26:14572

Autor : Anna Koźmińska
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2008-07-01 16:28:04
Data ostatniej modyfikacji : 2008-07-17 14:37:41
Liczba wyświetleń : 3022

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Wesołowski  03.07.2008 16:00pokaż tą wersję
Anna Koźmińska  03.07.2008 15:57pokaż tą wersję
Anna Koźmińska  03.07.2008 15:56pokaż tą wersję
Anna Koźmińska  03.07.2008 13:47pokaż tą wersję
Anna Koźmińska  01.07.2008 16:16pokaż tą wersję
Anna Koźmińska  01.07.2008 15:32pokaż tą wersję
Anna Koźmińska  01.07.2008 15:30pokaż tą wersję
Anna Koźmińska  01.07.2008 15:28pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703104