logo
logo
Wzory dokumentów, Informacje » Ewidencja Ludności
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESELDane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
Potrzebne dokumenty:


1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłata budżetowa za udostępnienie danych - 31 zł. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku: - płatne przelewem na nr konta: 45 9550 0003 2320 0005 3093 0032 lub gotówką: w kasie Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 I piętro. Dowód dokonania opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinien być przedłożony z chwilą złożenia pełnomocnictwa (art. 6 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy o opłacie skarbowej). Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.


Uwaga:


1. Informacji adresowej udziela się podmiotowi, jeżeli uwiarygodni interes prawny w otrzymaniu danych.


2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.


3. Organy uprawnione do nieodpłatnego uzyskania danych osobowych: administracja publiczna, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, straż gminna (miejska), komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.


4. Odpłatnie udostępnia się dane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub interes faktyczny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.


5. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.


6. W sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z art. 33 § 2 k.p.a., tj. na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC121 KB POBIERZ2019-04-15 13:11:59278

Autor : Emilia Dzierżawska
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2016-04-28 12:03:27
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-02 09:40:01
Liczba wyświetleń : 412

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Wesołowski  15.04.2019 12:11pokaż tą wersję
Robert Wesołowski  07.03.2017 12:52pokaż tą wersję
Robert Wesołowski  07.03.2017 12:50pokaż tą wersję
Robert Wesołowski  28.04.2016 11:03pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703104