logo
logo
Wzory dokumentów, Informacje » Ewidencja Ludności
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowyPotrzebne dokumenty: 1. Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu czasowego", potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka). 2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu 3.Dowód osobisty lub paszport - do wglądu. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) - należy uiścić opłatę - 17 zł. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17 zł. Płatne przelewem na nr konta: 45 9550 0003 2320 0005 3093 0032 lub gotówką: w kasie Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 I piętro. Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Uwaga: zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie art. 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1628). Uwaga: Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Obowiązku meldunkowego dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF156.7 KB POBIERZZgłoszenie pobytu czasowego2019-04-15 13:28:37269

Autor : Emilia Dzierżawska
Zredagował(a) : Robert Wesołowski
Data wprowadzenia : 2016-04-28 12:32:41
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-04 11:39:30
Liczba wyświetleń : 385

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Wesołowski  28.04.2016 11:32pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703104