logo
logo
Jednostki organizacyjne - BIP » Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie
REGULAMIN - WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I CZYTELNIA PODRĘCZNAREGULAMIN
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RADZIEJOWIE
(WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I CZYTELNIA PODRĘCZNA)
Rozdział I
Przepisy ogólne


§1
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie jest biblioteką publiczną i pełni rolę powiatowego ośrodka informacji naukowej. Działa zgodnie z Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami.
§2
Dane osobowe gromadzone w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
§3
Korzystanie ze zbiorów i usług MiPBP jest bezpłatne, z wyjątkiem kosztów określonych w cennikach opłat wprowadzonych właściwymi zarządzeniami p.o.Dyrektora.

W szczególności są to koszty:

a) kar za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
b) wysyłania monitów (upomnień),
c) utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych,
d) kaucji zwrotnej,
e) wytwarzania kopii kserograficznych,
f) realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych.

§4
1.Kaucja zwrotna, o której mowa w §3 pkt.2 ppkt. d, jest wpłacana przez Użytkownika i stanowi zabezpieczenie zwrotu wypożyczonej książki i dotyczy użytkowników spoza powiatu radziejowskiego. Nie obowiązuje jednak uczących się w radziejowskich szkołach.
2.Wysokość kaucji określona jest w Załączniku Nr 1do Zarządzenia p.o.Dyrektora Nr 3/2011
3.Kaucja podlega zwrotowi po uregulowaniu zobowiązań wobec MiPBP (zwrot wypożyczonych materiałów).
4.Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.
§5
1.Kara za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, o których mowa w §3 pkt.2 ppkt. a, naliczana jest za każdy tydzień zwłoki, począwszy od drugiego dnia rozpoczynającego następny tydzień.
2.Wysokość kary określona jest w cenniku opłat zgodnych z Zarządzeniem
Nr 3/2011p.o.Dyrektora MiPBP.


Rozdział II
Uprawnienia do korzystania ze zbiorów§6
1.Uprawnienia do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni i Czytelni Podręcznej mają osoby, które akceptują
warunki określone niniejszym Regulaminem.
§7
2. Uprawnienia do wypożyczania zbiorów na zewnątrz mają stali mieszkańcy Radziejowa i powiatu
radziejowskiego oraz uczniowie spoza powiatu uczący się w radziejowskich szkołach.
§8
3.Uprawnienia do wypożyczania zbiorów na zewnątrz po wniesieniu zwrotnej kaucji pieniężnej mają
osoby spoza powiatu radziejowskiego oraz osoby czasowo zameldowane na terenie miasta i powiatu.
§9
4.Uprawnienia do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszyscy zainteresowani bez względu na miejsce
zamieszkania.

Rozdział III
Obowiązki użytkowników§10
1.Warunkiem korzystania ze zbiorów Wypożyczalni jest zarejestrowanie się Użytkownika .
2.Przy rejestracji Użytkownik powinien okazać dowód osobisty lub legitymację (szkolną, studencką ), na podstawie, której bibliotekarz wypisze zobowiązanie.
3.Pod zobowiązaniem Użytkownik złoży podpis, który jest jednoznaczny
z akceptacją Regulaminu.
4.Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o każdej zmianie adresu stałego zamieszkania, nazwiska lub innych danych niezbędnych do Jego identyfikacji.
Rozdział IV
Odpowiedzialność użytkownika
§ 11
W wypadku rażącego naruszenia Regulaminu MiPBP zastrzega sobie prawo
do powiadomienia o tym fakcie Organy Prawa.
§12
1.Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia przed wypożyczeniem książki,
w jakim jest ona stanie i ewentualnie zgłosić bibliotekarzowi swoje uwagi.
2.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia materiałów
bibliotecznych nie ujawnione w chwili ich wydania, a stwierdzone przy ich zwrocie.
§13
1.W razie zniszczenia lub utraty udostępnionego materiału bibliotecznego Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz, a w razie braku możliwości takiego uregulowania - ponieść koszty wg wartości rynkowej lub szacunkowej dokonanej przez bibliotekarza MiPBP.
2.Użytkownik nie nabywa prawa własności do zniszczonego lub utraconego a następnie odnalezionego materiału bibliotecznego.
Rozdział V
Wypożyczanie na zewnątrz
§14
1.Użytkownik ma prawo wypożyczyć na swoje nazwisko jednorazowo pakiet książek (4 egz.), na okres nie dłuższy niż :
*4 tygodnie - literaturę piękną
* 2 tygodnie -literaturę popularnonaukową
2. Biblioteka może przedłużyć (prolongować) termin zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego, ale może także zażądać zwrotu książek przed upływem terminu zwrotu, jeśli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.
3.W przypadku, gdy czytelnik poszukuje książek, których nie ma w księgozbiorze, biblioteka sprowadza je w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na koszt użytkownika wg zasad określonych
w załączniku Nr 1 do Zarządzeniem Nr 3/2011p.o. Dyrektora MiPBP.
4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.

Rozdział VI
Przetrzymywanie książki§15
1. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony niniejszym Regulaminem termin, biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł za tydzień za pakiet wypożyczonych tytułów. Kwota ta naliczana jest od 2 dnia kolejnego tygodnia po terminie.
2.Użytkownik pokrywa koszty wysłanych pod jego adres monitów.
3.Wysokość opłat za monit określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2011 p.o. Dyrektora MiPBP.
4.Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie
z przepisami prawa.
5.Przekroczenie terminu zwrotu książek skutkuje zablokowaniem możliwości dopożyczenia kolejnych tytułów.
6.Odblokowanie konta następuje po zwrocie wypożyczonych pozycji oraz po uiszczeniu kary za nieterminowy zwrot książek.
§16
1.Użytkownik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek, jeśli nie jest to tytuł poszukiwany przez innych Użytkowników.
Termin zwrotu można prolongować nie więcej niż 2 razy pod rząd.
2.Sposób uzyskania prolongaty
* osobiście
* pocztą elektroniczną na adres:
bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl
*telefonicznie na nr tel. 54 2853280


Rozdział VII
Wypożyczenia na miejscu§17
Poniższych dzieł nie można wypożyczać na zewnątrz, a tylko skorzystać z nich na miejscu (prezencyjnie)
w Czytelni Podręcznej
1. księgozbioru podręcznego Czytelni
2.regionaliów
3.wydawnictw wielotomowych powyżej 3 tomów
4. wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych informacyjnych
5.dzieł rzadkich, cennych, trudnych do nabycia
Rozdział VIII
Przepisy końcowe§18
1.Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony możliwości korzystania z wypożyczalni.
2.Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora MiPBP
im. F. Becińskiego w Radziejowie.
3.MiPBP nie odpowiada za przedmioty i pieniądze wniesione do biblioteki.
4.Użytkownicy Wypożyczalni i Czytelni Podręcznej nakrycia wierzchnie i torby pozostawiają na wieszakach
§19
1.W pomieszczeniach biblioteki Użytkownicy powinni zachować się w sposób zgodny z przyjętymi normami współżycia społecznego.
2.W szczególności obowiązuje:

zakaz spożywania posiłków i napojów w czytelniach, przy katalogach, przy stanowiskach komputerowych,
zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
zakaz korzystania z telefonów komórkowych
§20
Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji. p.o. Dyrektora MiPBP w Radziejowie.
§21
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2011 r. (Zarządzenie Nr 6/2011 Dyrektora z dnia 19 stycznia 2011r.).

Radziejów, 20.01.2011 r.

Autor : 
Zredagował(a) : MiPBP
Data wprowadzenia : 2011-10-26 13:35:05
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-26 13:36:06
Liczba wyświetleń : 1942

Redaktor  Data modyfikacji 
MiPBP  26.10.2011 12:35pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703104