logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi » Zamówienia publiczne
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Gmina Miasto Radziejów
REGON: 000527440
NIP:  889-117-97-07
Adres: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: www.umradziejow.pl
1.3. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO - administracja samorządowa
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie" prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
3.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej w ulicy Chopina w Radziejowie
2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w ulicy Chopina o długości 0,468 km, która obejmuje:
1) ROBOTY POMIAROWE
2) ROBOTY ZIEMNE
- roboty ziemne przy wykonywaniu koryta na poszerzeniu 1 m
- ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
3) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- regulacja pionowa 14 szt. studzienek rewizyjnych oraz 12 szt. studzienek dla zaworów gazowych i wodociągowych
- ustawienie krawężników betonowych
4) PODBUDOWA
- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy piasku na poszerzeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego twardego na poszerzeniu
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym przy średniej grubości 5,0 cm na całej szerokości drogi.
5) ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
- mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową
- mechaniczne skropienie warstwy profilowej emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm.
6) WYKONANIE WJAZDÓW Z KOSTKI
7) WYKONANIE WJAZDÓW Z MASY BITUMICZNEJ
8) WYKONANIE CHODNIKÓW po obu stronach jezdni, na całej jej długości
9) WYKONANIE ORGANIZACJI RUCHU NA BUDOWANYM ODCINKU DROGI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SIWZ.

UWAGA!!! Z załączonej Dokumentacji projektowej (Zał. Nr 6 do SIWZ) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Zał. Nr 7 do SIWZ) należy wykonać tę część zamówienia, którą obejmuje Przedmiar robót (Zał. Nr 8 do SIWZ).

kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ LUB OFERTY CZĘŚCIOWEJ
1)Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
2)Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia realizowany w terminie do dnia 17 lipca 2009 roku.

6.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 7 stycznia 2009 roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
b) dysponują lub będą dysponowali osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy oraz posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości oferowanej wartości zamówienia
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 7 stycznia 2009 roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC369 KB POBIERZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA2009-01-07 12:34:32525
?1935.3 KB POBIERZZal. Nr 6 do SIWZ Dokumentacja projektowa2009-01-07 12:36:18589
?2198.5 KB POBIERZZal Nr7 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych2009-01-07 12:38:15478
?42.3 KB POBIERZZal. Nr 8 do SIWZ Przedmiar robot2009-01-07 12:39:14511
.DOC24 KB POBIERZzapytanie12009-01-16 10:54:01539
.DOC23.5 KB POBIERZodpowiedz12009-01-16 10:54:22537
.DOC91.5 KB POBIERZodpowiedzi na zapytanie 22009-01-21 12:28:37543

Autor : A. Koźmińska
Zredagował(a) : Anna Koźmińska
Data wprowadzenia : 2009-01-07 12:32:58
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-16 11:11:51
Liczba wyświetleń : 2655

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Koźmińska  07.01.2009 11:32pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 7703104