logo
logo
Zamówienia publiczne i przetargi » Zamówienia publiczne
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa linii kablowej oświetleniowej w ulicy Paderewskiego w Radziejowie

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1.INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Gmina Miasto Radziejów
REGON: 000527440
NIP: 889-117-97-07
Adres: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: www.umradziejow.pl
1.3. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO - administracja samorządowa
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa linii kablowej oświetleniowej w ulicy Paderewskiego w Radziejowie" prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
3.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa linii kablowej oświetleniowej w ulicy Paderewskiego w Radziejowie
2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budowę linii kablowej oświetleniowej na ulicy Paderewskiego w Radziejowie:
1) Budowę linii elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej długości 134 m ze słupami oświetleniowymi i oprawami ulicznymi.
2) Liczba słupów oświetleniowych: 4 sztuki.
3) Liczba lamp: 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SIWZ.

UWAGA!!! Z załączonej Dokumentacji projektowej (Zał. Nr 6 do SIWZ) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Zał. Nr 7 do SIWZ) należy wykonać tę część zamówienia, którą obejmuje Przedmiar robót (Zał. Nr 8 do SIWZ).

Kod CPV 45 31 00 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 31 61 10-9 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

4.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ LUB OFERTY CZĘŚCIOWEJ
1)Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
2)Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia realizowany w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

6.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a)wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 15 stycznia 2009 roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
b)dysponują lub będą dysponowali osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy oraz posiadającą uprawnienia budowlane.
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości oferowanej wartości zamówienia
4)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 15 stycznia 2009 roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Do wykazu kadry muszą być dołączone kopie uprawnień budowlanych i dokument stwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1)Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do wysokości oferowanej wartości zamówienia.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą,
że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Bank KDBS O/Osięciny
Nr 19 9550 0003 2002 0005 3093 0007
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów lub dołączyć do oferty.
6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Cena wykonania zamówienia = 100 %
2. Ocena przebiegała będzie poprzez porównanie ceny całkowitej brutto - najniższej spośród zaoferowanych - do ceny oferty badanej według wzoru:

C = [Cmin / Cbad] x 100

gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
Cbad - cena oferty badanej

3. W protokole z przeprowadzonego postępowania zostanie przedstawiona punktacja dla każdej z ofert wyliczona przez Zamawiającego według wzoru.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, w Urzędzie Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, pokój nr 117, w terminie do dnia 9 lutego 2009 roku, godz. 10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 119 w dniu 9 lutego 2009 roku, godz. 10.15.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2.W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4.Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

12. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW,
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie przewiduje:
1. zawarcia umowy ramowej,
2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Radziejów, dnia 15 stycznia 2009 roku
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC358 KB POBIERZSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2009-01-15 15:19:47533
.PDF7578.2 KB POBIERZZal. Nr 6 do SIWZ Projekt Budowlany2009-01-15 15:23:23520
.PDF98.7 KB POBIERZZal. Nr 6 do SIWZ Projekt Budowlany -proj zagosp. dzialki2009-01-15 15:24:21529
.PDF178.7 KB POBIERZZal. Nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna2009-01-15 15:25:07819
.PDF157 KB POBIERZZal. Nr 8 do SIWZ Przedmiar robót2009-01-15 15:25:20608

Autor : A. Koźmińska
Zredagował(a) : Anna Koźmińska
Data wprowadzenia : 2009-01-15 15:19:02
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-15 15:19:02
Liczba wyświetleń : 2520licznik odwiedzin: 7703104